Kungliga biblioteket lämnar slutrapport om e-böcker till regeringen

STOCKHOLM Kungliga biblioteket redovisar idag sin slutrapport från försöksverksamheten med att tillgängliggöra e-böcker. I rapporten slår man fast att det bland annat behövs mer samverkan och finansiering för att kunna jobba vidare med frågan.

Regeringen gav i oktober 2013 Kungliga biblioteket i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella bibliotekskatalogen Libris. Uppdraget skulle slutrapporteras senast februari 2015.

Under projekttiden har en prototyp av en e-bokstjänst arbetats fram med ett flöde av e-böcker från distributörer som når biblioteken via Libris. Prototypen har innehållit ca 400 så kallade fira e-böcker och testats av utvalda bibliotek. Återkopplingen har varit positiv och visar på möjligheter att integrera olika aktörer och medieleverantörer i systemet. Libris-systemen skulle därmed kunna utgöra grunden till den tekniska infrastruktur som behövs för en nationell långsiktig lösning.

Pengar

I och med att försöksverksamheten slutredovisas har KB inget fortsatt uppdrag eller medel att arbeta vidare med frågan om e-böcker till biblioteken. De medel för fortsatt arbete som aviserades i regeringens budgetproposition fanns inte kvar efter budgetbehandlingen i riksdagen.

– Vi vill arbeta vidare med frågan och jag tror Bibliotekssverige förväntar sig det. Vi har en dialog med departementet och har tagit fram underlag för att kunna fortsätta arbetet. Men det är svårt utan ekonomiska medel. Det behövs en långsiktig lösning och inte bara små skvättar som inte gör någon skillnad, säger Miriam Säfström, enhetschef för Metadata och systemstöd på Kungliga biblioteket.

Samverkan

Försöksverksamheten har inte omfattat de kommersiella titlarna. Men det finns en ambition att titta på potentiella samarbeten i en framtida utvecklingsfas av en nationell infrastruktur kring e-böcker. Rapporten pekar på en rad erfarenheter av den testverksamhet som nu pågått. Bland annat slår man fast att KB har kompetens och möjligheten att utveckla och fungera som det nationella navet för e-boksutlån i det allmänna biblioteksväsendet. Den framkomliga väg KB ser är ett utökat samarbete och samverkan med förlag och distributörer för att tillsammans uppnå bästa möjliga resultat.

– Vi ska inte uppfinna hjulet en gång till. Det har under året hänt en hel del saker och idag finns det bra färdiga lösningar, säger Miriam Säfström vidare.

På Malmö stadsbibliotek har man sedan en tid tillbaka bland annat utvecklat en plattform för förmedling av e-böcker, Kaliber. I dagsläget trampar plattformen lite vatten i väntan på vidare finansiering. I samband med KBs framtida arbete, finns det möjligen en grund för att gemensamt utveckla något bra.

Läs mer

Framsidan har i en rad olika sammanhang skrivit om e-boksfrågan:

E-böcker på framsidan.net

– Jag upplever att det finns en vilja och någonstans kommer vi framåt. Folkbiblioteken måste vara med och sätta agendan. Hur det sedan blir verkstad och vem som gör vad måste ske i samverkan. Jag tycker Kaliber är bäst i sitt användargränssnitt. KB är väldigt duktiga på att bygga infrastruktur. Men de här sakerna tar tid och vi börjar förstå att vi måste samverka, säger Per Mattsson, enhetschef för Nya digitala biblioteket på Malmö stadsbibliotek.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet