Han ser gärna större segel på biblioteksskutan

GÖTEBORG Det blåser från olika håll och det gäller att rigga rätt för att hålla skutan i kurs. Politiker och tjänstemän på olika nivåer sätter ramarna för bibliotekens verksamhet. På regional nivå mejslas nu en ny kulturplan fram och parallellt en ny regional biblioteksplan. Regionens kulturnämndsordförande Conny Brännberg (KD) är en av de politiker som ska skapa förutsättningar för bra verksamheten på golvet. Samverkan är hans nyckelord.

En biblioteksbesökare som lämnar ett x-boxspel eller lyssnar på ett samtal i bibliotekets hörsal kanske inte alltid sätter det i relation till en bakomliggande plan, att allt är en del av en slags livsnerv från riksdagen och ner till till bibliotekarien som presenterar dagens författare. Som en del av denna livsnerv pågår det nu i Västra Götalandsregionen ett arbete med både en regional kultur- respektive biblioteksplan. Planer som smids i samspel med en rad aktörer och tjänstemän och sedan får politikernas välsignelse för att i slutändan bli dokument som mer eller mindre styr vad besökarna får uppleva i våra bibliotek.

– Den bild jag har av bibliotekarier är att de är i framkant och tar till sig ny teknik väldigt tidigt. Men de har inte alltid fått redskapen från oss som är politiker, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd och tar e-boksutvecklingen som ett exempel på ett område där biblioteken legat i framkant, men där också de strukturella förutsättningarna har varit något svaga för att biblioteken fullt ut ska kunna jobba med det på ett kvalitativt bra sätt. Inte minst när det gäller system för digital förmedling. Men Conny Brännberg talar också om att det finns en innovationskraft i bibliotekens förmåga att hitta kreativa sätt att förhålla sig till omvärldens förändringar.

– Vi var på ett studiebesök på ett bibliotek i New York. Det låg i närheten av Wall Street. När börsen kraschade 2008-2009, så satt det helt plötsligt en massa finansmänniskor på biblioteket med sina laptops och jobbade. De hade inget kontor att gå till. Bolaget de var anställda hos hade kollapsat. Men kunderna de hade haft, hade fortfarande behov av finansiell rådgivning. De behövde lokaler och gick till biblioteket, berättar han och fick också uppleva hur biblioteket i skuggan av den finansiella haveriet valde att möta verkligheten ett kvarter bort.

– Biblioteket agerade aktivt för att möta ett stort behov. Biblioteket genomgick en ombyggnation som bland annat resulterade i några kontor. Nu gavs bolagen möjlighet att kunna boka kontoren och använda dem vid kundbesök. Samtidigt fick biblioteket nya möjligheter att sprida information om sitt utbud och sin verksamhet.  Biblioteket upptäckte även snabbt att kunderna i många av bolagen efterfrågade fortbildning inom IT. De startade öppna föreläsningar på biblioteket om hur man exempelvis hanterar datorer och placerar pengar. Det här var framsynta bibliotekarier som såg en trend i samhället. De skulle kunna ha sagt: Bolagen har inget här att göra, vi kan inte tillhandahålla en lokal för dem. Men i stället såg de möjligheterna, fortsätter han.

Conny Brännberg (KD) är ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Han ser att biblioteken inte alltid förses med de segel de förtjänar. Foto: Fredrik Svedemyr

Riggar Conny Brännberg (KD) är ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Han ser att biblioteken rymmer en stor innovationskraft. Men att de inte alltid förses med de segel de förtjänar. Foto: Fredrik Svedemyr

En plan för samspel

I den regionala biblioteksplanen som nu formuleras i korridorerna på Kultur i Väst tar man fasta på samverkan. Det är en plan som skruvas ihop i dialog med kommunerna och andra relevanta aktörer, lagar och dokument som är en del av den där livsnerven.

– Det politiska samtalet mellan kommun och region har ökat med kultursamverkansmodellen i och med att dessa aktörer gemensamt ska ta fram en kulturplan. Där är det intressant att kunna få ett gemensamt dokument inom alla kulturpolitikens områden. Det kan inte stå något i en biblioteksplan som går helt emot vad som finns i kulturplanen, utan allt måste samspela. Det är min ambition nu att använda regionens samlade resurser så de kommer medborgarna till gagn på bästa möjliga sätt, säger Conny Brännberg.

Samtidigt är det inte alltid samspelet når hela vägen. Ibland är det väldigt krassa omständigheter som gör att de olika nivåerna inte alltid får till en harmonisk symfoni.

– Ibland kan det vara svårt för aktörer att haka på något som regionen anordnar, exempelvis en kompetensutvecklingsdag där kostnaden för resan kan bli problematisk, om det finns ont om resurser. Då kan det uppstå en disharmoni. Men när det gäller synen på bibliotekets roll och ställning, där har jag aldrig upplevt någon konflikt. Biblioteket är medborgarnas vardagsrum och står för öppenhet, tillgänglighet samt erbjuder ett programutbud, utöver mediebeståndsutlåning, fortsätter han.

Utgångspunkten för det regionala arbetet med bibliotek är, enligt Conny Brännberg, att jobba med ett underifrånperspektiv.

– Grunden är att regionen ska lyssna in och möta behoven ute i kommunerna. Det vi gör är en service för att kunna komplettera det som kommunerna, av olika anledningar, inte kan göra själva. Regionen kan vara med att lyfta biblioteken genom att tillhandahålla verksamhetsutveckling. Det är själva grundtanken med att vi har en främjandeförvaltning med fokus på biblioteken, säger han.

En lockande frukt

Utan att tala om toppstyrning, så kan Conny Brännberg samtidigt se ett behov av en regional aktör som identifierar utvecklingsområden som kanske kommunala företrädare eller biblioteksanställda inte alltid är medvetna om. Lite som en äppelodlare som lyckas laborera fram smaker vi inte ens visste fanns och som vi sedan inte kan motstå.

– Med undantag från de institutioner som vi själva äger och driver, jobbar vi i Västra Götalandsregionen med att ta fram ett erbjudande till kommunerna. Men ibland kan de inte formulera behovet. Det är viktigt att regionen lyckas med att kartlägga de behov som finns och främjar utveckling ute i kommunerna. Regionen ska ha förvaltningar med spetskompetens som är ute och nosar i världen och fångar upp trender och kunna säga: Nu har vi gjort de här iakttagelserna. Är ni intresserade av att följa med på en ny resa eller utvecklingsfas? Samtidigt är det också viktigt att det är tydligt hur den nationella kulturpolitiken vill utveckla biblioteken. Man har stiftat en lag, men frågan är om det räcker, säger Conny Brännberg.

Nationell kollaps

Från nationellt håll råder det i dagsläget en del oklarheter. Inte minst i frågan om vad som kommer ske med det tidigare aviserade bibliotekslyftet, som föll med budgeten. Tio miljoner var öronmärkta för bland annat en nationell biblioteksstrategi. Regionerna har också fått mindre pengar i kultursamverkansmodellen och en fråga är hur Västra Götalandsregionen ska kompensera för både mindre statliga pengar till kultur och en oklar nationell biblioteksstrategi. I sammanhanget framhäver Conny Brännberg de regionala satsningarna för att främja det skrivna ordet. Bland annat har man infört ett översättningsstöd för utlandsfödda författare bosatta i regionen och som ännu inte är etablerade på svenska. Man har även infört ett essästöd för att främja den fördjupande kulturjournalistiken med längre och resonerande texter. Som en tredje pelare i vad som kan kallas en regional litteraturplattform finns det även pengar att söka för olika typer av läsfrämjande insatser. Det kan handla om alltifrån att möta ungdomar i deras intresse kring fotboll till mer traditionella litterära arrangemang där en författare möter sina läsare. Biblioteken finns med som en del i denna litterära infrastruktur.

– Biblioteken är i de flestas ögon utgångspunkten för läsfrämjande åtgärder. Självklart finns det mycket mer att göra. Det är ändå positivt att det finns ett stort intresse för böcker och att boktitlar ges ut. Bok- och biblioteksmässan blir större för varje år upplever jag och biblioteken seglar i medvind. Men om seglen de har försetts med var lite större skulle det kunna vara mer drag i det.

Det fria samtalet

Regionens litterära satsningar är i någon mening också en satsning på ökad yttrandefrihet. Åtminstone i betydelsen att låta fler komma till tals genom skrivandet. Bibliotekens roll för yttrandefriheten har också varit på agendan den senaste tiden. I sin syn på bibliotek ser Conny Brännberg ett värde i att främja de längre samtalen. Ett samtal som ska föras inom givna ramar, men som också kan fylla ett tomrum i det mediala Sverige.

– Det finns lagar som säger att visst innehåll i böcker är förtal och liknande. Det finns gränser. Jag tycker man ska värna gränserna samtidigt som man ska värna yttrandefriheten. Biblioteket, i sitt mediebestånd, erbjuder ju en flora av åsikter. Därför skulle man gärna se att de också skulle få framföras live i rummet. Det traditionella författarbesöket är ju ofta en författares beskrivning, åsikter, synpunkter om någonting i en viss situation. Det kan vara fiktivt eller faktamässigt. Det skulle man önska att man kunde ha mer av, säger han och framhäver här biblioteket som ett forum för djupare samtal.

– Längre, djuplodade samtal på svenska kring aktuella frågor finns relativt sällan att tillgå på exempelvis tv eller via webbsändningar. Här tror jag biblioteken skulle kunna gå in och skapa ett forum för det här lite längre samtalet som människor ges möjlighet att lyssna på, men också delta i, säger Conny Brännberg vidare.

Odla perspektiv

En del av den regionala kulturpolitiken handlar om vidgat deltagande och att öppna upp kulturinstitutionerna för fler. Samtidigt framhäver Conny Brännberg att de strukturella förutsättningarna är en utmaning. Inte minst när det gäller att lägga grunden för ett digitalt deltagande.

– Regionen måste se till att de som bor på landsbygden också kan ladda ner sina e-böcker. För de som lever på landsbygden hjälper det inte att tjänsten finns på biblioteket om inte nedladdningstekniken finns där de bor. Det hänger ihop för att få helheten att fungera, säger han.

Vidare ser han också hur biblioteken kan vara med att skapa värden som ofta är svåra att mäta, men viktiga för den besökare som kommer genom dörren i såväl fysisk som digital mening.

– Nittio procent av regionens budget går till hälso- och sjukvård. Vi kan lindra väldigt mycket av sjukdomskonsekvenser och vi kan bota väldigt mycket. De där tio andra procenten, där kulturen är en del, kan ge ett värde för människans inre. Kulturen kan hjälpa oss att våga byta tankar och passera gränser. Böcker har förmågan att förflytta oss i tid och rum. Den tar oss med på en spännande resa som också gör att vi måste reflektera över vår egen situation och våra egna beteenden. Här är biblioteken en symbol för kulturbegreppets odlingsperspektiv, att berikas som människa och individ, säger Conny Brännberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet