Riksbibliotekarien kritisk till Digitaliseringskommissionens betänkande

STOCKHOLM Digitaliseringskommissionen lämnar idag sitt betänkande. Bland annat föreslår man kommunala servicecentra för att öka den digitala delaktigheten. Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg är kritisk och tycker man försummar biblioteken som en del i den digitala infrastrukturen.

Idag överlämnar Digitaliseringskommissionen sitt betänkande ”Gör Sverige i framtiden – digital kompetens” till regeringen och it-minister Mehmet Kaplan. Bland annat föreslår kommissionen en skattereducering för digital kompetensutveckling i hemmet och att kommunerna inrättar digitala servicecenter för att ge alla möjlighet att ta del av samhällstjänster på internet. Idén om kommunala digitala servicecentra får kritik av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

– Jag hade gärna sett att Digitaliseringskommissionen rekommenderat kommuner att i första hand använda den befintliga infrastruktur som biblioteken utgör, när kommissionen nu föreslår satsningar på kommunala digitala servicecenter till invånarna, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i ett pressmeddelande från Kungliga biblioteket, KB.

Gunilla Herdenberg vill betona bibliotekens roll i den digitala infrastrukturen i samband med att nu Digitaliseringskommissionen lämnar sitt betänkande till regeringen. Foto: Jens Gustavsson

Gunilla Herdenberg vill betona bibliotekens roll i den digitala infrastrukturen i samband med att nu Digitaliseringskommissionen lämnar sitt betänkande till regeringen. Foto: Jens Gustavsson

Ett digitalt nav

Folkbiblioteken består av närmare 1200 bemannade serviceställen över hela landet, de genomför över 8000 arrangemang och utbildningar årligen kring it och de har tillsammans ca 6500 datorer tillgängliga för besökare. I betänkandet skriver kommissionen att det är upp till kommunerna att själva välja hur de vill organisera sina digitala servicecentra. Gunilla Herdenberg betonar vikten av att lyfta bibliotekens roll i det digitala lärandet.

– Biblioteken har enligt bibliotekslagen i uppdrag att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet, säger Gunilla Herdenberg vidare i pressmeddelandet och framhäver att med en tydlig riktning från staten om att satsningen på kommunala digitala servicecenter i första hand ska organiseras tillsammans med biblioteken utnyttjas samhällsresurserna effektivt och medborgarna har en plats att gå till även efter att det statliga stödet försvinner.

Viktig roll

Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen är väl medveten om det arbete som sker på biblioteken runtom i kommunerna för att främja digital kompetens och delaktighet. Han menar vidare att de har en självklar roll i det förslag som presenteras i betänkandet.
– Vi föreslår nu att man anslår medel för att kommunerna ska kunna söka om delfinansiering för att inrätta och driva digitala servicecenter. Biblioteken är en av de naturliga platserna där kommunernas servicecenter skulle kunna finnas, vilket beskrivs i utredningen, men det är upp till kommunerna att bestämma hur de vill organisera dessa digitala servicecenter. Biblioteken har gjort och gör ett fantastiskt arbete för digital delaktighet, men det är kanske inte på alla ställen som det finns bibliotek som kan axla denna uppgift, säger Jan Gulliksen.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet