Lyckad Skånemodell inspirerar

SVERIGE När Region Skåne flyttade resurser från traditionella fjärrlån till utveckling och samverkan mellan biblioteken, har mångspråk blivit mer än bara böcker på hyllan.
– Nu är mångspråk en arbetsuppgift som hanteras med stolthet, säger Annelien Van Der Tang-Eliasson, utvecklare media och bibliotek, Region Skåne.

Fram till och med december 2013 tog de flesta läns- och regionbibliotek ett stort ansvar för kompletterande medieförsörjning och skickade bland annat depositioner på ett antal ansvarsspråk till folkbiblioteken. I bibliotekslagen som började gälla den 1 januari 2014 står det inte längre i klartext att de ska syssla med denna medieförsörjning. Däremot står det tydligt att regional biblioteksverksamhet ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbibliotek. Och det står lika tydligt att biblioteksverksamhet är varje kommuns angelägenhet, vilket i sin tur innebär ett ansvar även för prioriterade grupper där de med annat modersmål än svenska är en av dem.

Framsidan har tidigare beskrivit hur några av läns- och regionbiblioteken hanterar detta och där Region Skåne var en av dem som kom igång tidigt och som inspirerat andra till liknande modeller. Regionbibliotek Region Jönköpings län har till exempel haft en objektiv utredare som kartlagt verksamheten och Kultur i Väst i Västra Götalandsregionen har genom samtal i en referensgrupp utrett saken. Så, hur har det gått?

Skåne

Den så kallade Skånemodellen, eller ”Ny modell för regionalt mediesamarbete i Skåne”, är en modell som helt enkelt handlar om att flytta resurser från traditionella fjärrlån till utveckling och samarbete där alla bibliotek tar ett gemensamt ansvar.

– När vår verksamhet styrdes över från fjärrlån till utvecklingsarbete blev det pengar över till fyra utvecklingsprojekt i 24 av Skånes 33 kommuner säger Annelien Van Der Tang-Eliasson och berättar att de flesta projekten är samarbetsprojekt över kommungränserna. Delregion Skåne nordväst har till exempel fördelat olika språk mellan kommunerna genom att kartlägga kommunernas målgrupper och ge varje kommun ett ansvarsspråk, och i sydvästra Skåne har de gjort sitt bestånd tillgängligt med hjälp av en gemensam sökfunktion.

Efter ett drygt år har några bibliotek avslutat sina projekt och andra har tillkommit, men gemensamt för alla är att fokus har flyttat från en stor koncentration på medier till ett större intresse för målgruppen.

– Ambitionen var att göra fler medvetna och att biblioteken skulle jobba mer aktivt med gruppen, säger Annelien Van Der Tang-Eliasson. Och det har faktiskt blivit så i alla kommuner. Profilinköp har blivit ett nytt sätt för biblioteken att göra sina inköp och eftersom profilköp kräver en större kännedom om målgruppen har det utvecklats mer samarbeten med till exempel SFI.

– Den utvecklingen hade det aldrig blivit om vi fortsatt med depositioner.

Region Jönköpings län

Under 2014 gjordes flera förundersökningar bland folkbiblioteken i Region Jönköpings län parallellt med att Regionbiblioteket jobbade med att stärka chefsnätverket i regionen.

– Vi ville få igång processer hur man kan jobba med media i samverkan och där användarna och kvalitet är i fokus, säger Katinka Borg, regionbibliotekschef Regionbibliotek Region Jönköpings län. En process och ett förändringsarbete där vi lutade oss mot både en ny bibliotekslag och en ny regional biblioteksplan där det inte längre står att vi ska hantera kompletterande medieförsörjning vilket bland annat är orsaken till att vi slutade med depositioner 2015.

– Vi befinner oss i något vi aldrig gjort förut, tillägger Annhild Ottosson, utvecklare Regionbibliotek Jönköping. Regionens bibliotek är nu grupper som pratar och samverkar i olika konstellationer och vem vet vilka vägar detta tar.  Vi vill få igång ännu fler processer i samtal med länets bibliotek och jag tänker att hela länet kan samverka.

Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen har Kultur i Väst kvar sina depositionslån och är fortfarande mitt upp i diskussioner där beslut ska fattas om framtida hantering.

– Vi kommer att fatta ett beslut under våren, meddelar Bengt Källgren, länsbibliotekarie på Kultur i Väst.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet