Samarbete som underlättar

STOCKHOLM Att kunna erbjuda läsning på andra språk än svenska stärker både språkutveckling och en känsla av delaktighet. Men att jobba med medier på andra språk kan ibland vara en utmaning. Inte minst när det gäller inköp. I Stockholm finns nu Mångspråksbiblioteket. En resurs för stadens alla skolbibliotek.

I Stockholm talas det drygt 60 olika språk på skolorna runtom i staden. Mångspråksbiblioteket är en depå med barn- och ungdomslitteratur på olika språk.

– All forskning pekar på att genom att läsa litteratur på ditt modersmål så utvecklar du också läsningen på svenska. Det har blivit en större medvetenhet kring flerspråk och det är bra att vi kan bidra till att stötta eleverna, säger Ingalill Åkesson Hedqvist på Mångspråksbiblioteket i Stockholm.

Att främja läsning och lyfta skolbibliotekens relevans för alla skolors elever, oavsett modersmål, är en viktig utgångspunkt för Mångspråksbiblioteket. Många skolbibliotek saknar litteratur på andra språk än svenska. Skolbibliotekarierna ute på skolorna i Stockholm kan nu låna böcker från Mångspråksbiblioteket, som ett komplement till det egna beståndet. Böckerna kan sedan integreras i den egna katalogen och varje lån är på tre månader. Detta ger också tid att jobba med exponering och ett aktivt främjandearbete.

Bygga ett bestånd

Förutsättningarna för att jobba med mångspråk ser olika ut på skolbiblioteken. En del har jobbat med flerspråk sedan tidigare och har också tidigare en vana att beställa depositioner från Internationella biblioteket, IB. Nu finns inte möjligheten att beställa via IB på samma sätt och en större del av jobbet får istället skolbiblioteken själva göra. Detta har naturligtvis inneburit en del utmaningar.

– Att köpa in medier på andra språk än svenska både har varit och är ett problem för många skolbibliotek. Många kan bara gissa vad det är de köper. Det är mot den bakgrunden vi har byggt upp Mångspråksbiblioteket hos oss. Vi har mer tid och resurser att jobba med inköp, säger Ingalill Åkesson Hedqvist.

Mångspråksbiblioteket började som ett projekt med tio skolbibliotek i kommunen under läsåret 2013/2014. En del i satsningen gick ut på att bygga upp ett relevant bestånd, utifrån önskemål från de skolbiblioteksansvariga.

– Vi har också fått väldigt bra stöd från Internationella biblioteket och vi försöker bygga upp långsiktigt. Det är också viktigt att skapa bra kontakter med modersmålslärarna, som kan ge många bra tips, fortsätter Ingalill Åkesson Hedqvist.

Tillgången till faktiska titlar är en grundläggande del i att jobba med flerspråk. Samtidigt understryker Ingalill Åkesson Hedqvist att det också är viktigt att nå ut till respektive målgrupp. Internationella biblioteket har en del material på sin webb för att lyfta det mångspråkiga beståndet. Det handlar bland annat om skyltar, broschyrer och knubbtexter på olika språk.

Ett vidare lyft

Som ett led i att nå ut är det också viktigt att hitta bra samarbetsformer, inte minst när det gäller modersmålslärarna. Det kan även vara ett sätt att nå föräldrar till de elever som går på skolan och i en vidare mening skapa större delaktighet. Att skapa bra former för samarbeten inom skolan är inte bara ett sätt att lyfta mångspråkigheten och litteratur på andra språk. Det är också ett sätt att föra in skolbiblioteket i ett pedagogiskt sammanhang. Mångspråksbiblioteket kommer nu också jobba vidare med utvecklingsfrågor och fortsätta att lyfta skolbibliotek som en resurs ute på skolorna.

– Vi har fått bra respons så här långt och det känns roligt när eleverna själva upptäcker att skolbiblioteket kan vara en resurs. Under hösten kommer vi satsa mer på information om den här tjänsten. Vi ska även jobba vidare med mångspråk i våra nätverksträffar och byta erfarenheter. Det är viktigt att fortsätta höja statusen för flerspråk och skapa en positiv inställning till läsning på det egna modersmålet. Vi ska främja läsning för alla elever och skolbiblioteken är en bra utgångspunkt för detta, säger Ingalill Åkesson Hedqvist.

FAKTA

Mångspråksbiblioteket är en depå för barn- och ungdomslitteratur på olika språk. Det är ett samarbete mellan skolbibliotekarier, modersmålslärare och elever. Modersmålsbiblioteket började som ett projekt av Mediotekets skolbiblioteksgrupp och tio skolbibliotek.

Medioteket är en enhet vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad.

Koll på sammanhanget

En gemensam central depå för flerspråkig skön- och facklitteratur är ett sätt att möta mångspråkigheten på skolor runtom i landet. I en rapport från Kungliga biblioteket beskriver också en del exempel på hur man på andra håll i landet jobbar kring mångspråk. I exempelvis Skåne har ett antal bibliotek valt att samordna sina inköp av medier på andra språk och delat upp ansvaret för olika språk mellan de olika biblioteken. Rapporten understryker bland annat vikten av att hitta olika former samarbeten för att skapa en bra verksamhet kring mångspråk.

– Det gäller att känna sin målgrupp, vilka elever du har, vilka språk och behov som finns. Men också att ha koll på lagar och regler. Vad står det exempelvis i skollagen om elevers rätt till modersmål? Och i språklagen om minoritetsspråk? Det är saker som alltid gäller i andra sammanhang också. Inga konstigheter egentligen, säger Elin Lucassi på Kungliga biblioteket.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet