Ett rum för kunskap

Att jag tycker att skolbibliotek är viktigt är naturligtvis inte ett dugg konstigt. Uppvuxen i ett lärarhem fyllt av böcker, där jag i mitt rum hade en egen bokhylla med böcker som jag sorterade i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn. När jag började skolan var skolbiblioteken ingen främmande värld för mig. Och jag ser dem fortfarande för mig. Böcker i hyllor längs väggarna, tungor som står vinkelrätt mot fönsterväggen. Bord att sitta vid i mitten. Jag minns även skolbibliotekarierna, till och med till namnen.

När jag senare mellan studenten och lumpen skulle ha ett tillfälligt jobb var det heller inte så långsökt att det under sex månader blev en halvtid som assistent i ett högstadiebibliotek. Jag minns de två killarna som satt vid ett bord rast efter rast och spelade egenkonstruerade rollspel. Jag minns punktjejen som frågade efter politisk litteratur. Och det är utifrån denna samlade erfarenhet i botten, som både användare och anställd i skolbibliotek, jag fått min övertygelse om hur viktiga skolbibliotek är.

För det första har skolbiblioteken en instrumentell betydelse – för att kunna läsa och låna böcker, att introduceras till nöjesläsandet. När jag var låntagare hade seriealbumen störst åtgång, men det var även i skolbiblioteket jag hämtade bänkboken, och det var där klassläraren hämtade boken som användes för högläsning.

För det andra har skolbiblioteken en symbolisk betydelse – här finns ett fysiskt rum i skolan, som är avsett för det tysta läsandet, för skolarbete och läxläsning. Även för den som inte använder biblioteksrummet för egen del, är vetskapen om att det finns där viktig: här finns ett rum för kunskap och ett rum där jag om jag vill kan få kunskap om hur jag hittar kunskap.

Och detta sista är inte det minst viktiga. Att det finns en guide, en informationsvägledare, en professionell bibliotekarie. Själv hade jag en låg tröskel till skolbiblioteket. För många barn är denna tröskel ganska hög, och de är i stort behov av någon som kan hjälpa dem över tröskeln. För lärarna är skolbibliotekarien en ovärderlig resurs i planering, genomförande och utveckling av sitt arbete.

Landets skolor spänner från de riktigt små landsortsskolorna till de största storstadsskolorna med många hundra elever. Det säger sig självt att förutsättningarna för dessa skolor att ha ett bemannat skolbibliotek är mycket olika. Skolbiblioteken är rektors ansvar och en kommunal verksamhet.

Erik Peurell, verksamhetschef för  Länsbibliotek Sörmland. Foto: Sarah Nikkanen, Landstinget Sörmland

Erik Peurell, verksamhetschef för
Länsbibliotek Sörmland. Foto: Sarah Nikkanen, Landstinget Sörmland

Den regionala biblioteksverksamheten har idag inget särskilt uppdrag kring skolbiblioteken i bibliotekslagen, men som ny verksamhetschef för Länsbibliotek Sörmland är jag mycket nyfiken på vad som kan förbättra situationen. Handlar det om ekonomiska prioriteringar? Hur kan då ansvariga politiker och skolledare övertygas om att en investering i skolbibliotek betalar sig långsiktigt? Handlar det om brist på lokaler? Vem kan då bidra med kunskap om hur det går att samverka?

Regeringen har nu i början av september meddelat att de avsätter medel för personalförstärkningar i skolbibliotek. Enligt ett preliminärt besked blir det Skolverket som ska fördela medlen. Jag hoppas att de dragit lärdom av utvärderingar som gjorts av exempelvis Skapande skola. Det har där visat sig att små kommuner, där behoven av olika typer av stödinsatser kan vara som mest betydelsefulla, många gånger har så knappt med personalresurser att de inte hinner med att söka de bidrag som står till buds. Om vi ska komma närmare en jämlik skola i Sverige och att fler barn ska få tillgång till skolbibliotek, krävs att investeringarna i skolbiblioteks-personal fördelas med eftertanke.

Text: Erik Peurell

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet