En resa i tillgänglighetens landskap

Engagemang Lundby bibliotek  flyttade in i nya lokaler tidigare i år. Under hela processen kring flytten har tillgänglighetsfrågorna varit i fokus. Liza Palmgren har läst handikappkunskap och varit en motor i arbetet. Utmaningen är nu att skapa ett brett engagemang och inte tappa fokus. Foto: Fredrik Svedemyr

 

GÖTEBORG När Lundby bibliotek flyttade var en ökad tillgänglighet en grundläggande förutsättning. Det blev inte bara en flytt till nya lokaler. Det har också varit en resa mot ett ökat medvetande kring tillgänglighetsfrågor. En resa personalen i stor utsträckning har fått göra på egen hand.

Lundby bibliotek flyttade till nya lokaler mellan Vågmästareplatsen och Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg i våras. Drygt tusen kvadratmeter bibliotek som nu präglas av en betydligt högre grad av tillgänglighet än det gamla biblioteket på två plan i stadsdelshuset på Wieselgrensgatan.

– Vi har haft regionens riktlinjer för tillgänglighet som grund i processen. Det är också riktlinjerna vi har lämnat över till arkitekten. Vi har sagt att vi vill ha grönt på alla punkter och ska göra en uppföljning för att utvärdera hur vi ligger till, säger Liza Palmgren, bibliotikarie på Lundby bibliotek.

Hitta rätt stol

Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer är i sin senaste upplaga från 2012 och utgår från den grundläggande tanken att skapa offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. Själva riktlinjerna anger vad det är som ska uppfyllas. Sedan följer tre olika nivåer för vilken standard som gäller utifrån behov och lagar. Utöver det rent juridiska ramverket, så har man även här vägt in olika typer av erfarenheter. Röd standard uppfyller inte lagkraven och svarar heller inte mot de erfarenheter olika personer har utifrån sina behov. Gul standard är en miljö som är tillgänglig för några. Den anger de lagkrav som Boverket har som minimikrav för tillgänglighet. Grön standard anger vilka behov som måste uppfyllas för att uppnå en tillgänglig och användbar miljö för nästan alla.

– Det kan ibland vara svårt att hitta möbler. Vi hittade exempelvis inga bra stapelbara stolar med armstöd. Det är många saker som ska stämma och ibland blir det kompromisser, säger bibliotekschef Katrin Ryrfeldt.

Bemötande Lundby har skapat en avskalad och luftig biblioteksmiljö som ska göra biblioteketsrummet tillgängligare för fler. Flytten till nya lokaler innebär också en ökad tillströmning. Att skapa en trygg och säker miljö för alla är viktigt. Personalens arbete med bemötandefrågor är en del i tillgänglighetsarbetet. Foto: Fredrik Svedemyr

Bemötande Lundby har skapat en avskalad och luftig biblioteksmiljö som ska göra biblioteketsrummet tillgängligare för fler. Flytten till nya lokaler innebär också en ökad tillströmning. Att skapa en trygg och säker miljö för alla är viktigt. Personalens arbete med bemötandefrågor är en del i tillgänglighetsarbetet. Foto: Fredrik Svedemyr

Avskalad miljö

En kompromiss Lundby bibliotek har gjort är att inte pressa in så mycket medier som möjligt på den yta som biblioteket idag huserar på.

– Vi har valt att ha mindre medier för att skapa en tillgängligare yta. Därför har vi bredare mellan hyllorna, så att det ska gå att ta sig fram med permobil såväl som med barnvagn. Vi har heller inga medier som är placerade i golvnivå eller högre än en meter och femtio centimeter. Den begränsade ytan har också gjort att vi har valt bort fysiska utställningar på biblioteket, berättar Liza Palmgren vidare.

Biblioteket har medvetet en avskalad miljö. Det finns inga hängande skyltar i taket och färgsättningen präglas av återhållsamhet. När det gäller informationen så försöker biblioteket jobba med att ta fram information i olika format. Information om hur man använder bibliotekets tjänster ska exempelvis finnas i tryckt form och digitalt.

– Vi håller just nu på med ett projekt där vi ska ta fram en rad animerade filmer på olika språk om hur man använder biblioteket som ska ligga på webben, berättar Kartin Ryrfeldt.

Lära på vägen

Både Liza Palmgren och Katrin Ryrfeldt upplever att samarbetet med arkitekterna har fungerat väl utifrån regionens riktlinjer. I Kulturrådets rapport ”Kultur för alla” lyfter man fram att många bibliotek känner en vilsenhet för vart de ska vända sig för att få stöd i frågor som rör tillgänglighet. Detta är också något personalen på Lundby bibliotek till viss del känner igen. För deras del handlar det om inte bara om tillgänglighet, utan om flytten som helhet.

– Det finns ingen organisation i kommunen för att genomföra den här typen av flytt. Vi har fått lära oss allt ifrån hur vi placerar våra möbler till hur man mäter ljusstyrka. Vi fick ta in en belysningskonsult för att till slut få rätt nivå. Det var inget vi direkt hade någon budget för, säger Katrin Ryrfeldt.

Samtidigt har biblioteket också fått konsultativt stöd från Kultur i Väst. Liza Palmgren har läst handikappvetenskap vid Linköpings universitet och har varit en motor i arbetet med att skapa en tillgänglig biblioteksmiljö. Detta har varit god näring i arbetet. Men det finns även en sårbarhet i eldsjälar som driver en utveckling.

– Den största utmaningen för ett bra tillgänglighetsarbete är att få med hela personalgruppen på tåget, så att det inte bara blir en person som driver arbetet. Det är en stor utmaning på alla arbetsplatser. Det är bra att det finns någon med ett huvudansvar. Men det är viktigt att få till ett bra helhetstänk, säger Liza Palmgren.

Nya utmaningar

I dag handlar en stor del om att hitta arbetsformerna. Efter invigningen i våras kom sommaren. Den nya platsen har inneburit en ökad tillströmning, vilket inte minst visar sig genom att utskrivningen av nya bibliotekskort ökat med 147 procent. Mer folk innebär också ett bredare spektrum av situationer som kan uppstå. Det har förekommit slagsmål i biblioteket och i oktober skrev lokalpressen om ett fall där en av besökarna fick brotta ner en våldsam man i väntan på polis.

– Vi har flyttat till en annan plats och det ställer nya krav. Vi måste uppdatera våra rutiner kring riskanalys och rena säkerhetsfrågor. Vi måste jobba med bemötande. Det finns mycket att göra och vi har inte riktigt landat ännu, säger Katrin Ryrfeldt.

Demokratifråga

Under hösten planerar också biblioteket för att göra en uppföljning på tillgänglighetsarbetet. Det är ett sätt att jobba vidare med medvetandegörandet i personalgruppen, såväl som att skapa förutsättningar för ett bibliotek tillgängligt för alla.

– Den process vi drog igång i samband med flytten står inte still. Den kommande utvärderingen blir startskottet för hur vi ska jobba vidare med bemötandefrågor och tillgänglighet. Vi behöver alla bli medvetna om att vi har olika behov för att delta i samhället. Det är ytterst en demokratifråga, säger Liza Palmgren.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet