Global satsning

STOCKHOLM Internationella Daisykonsortiet är en sammanslutning av organisationer vars gemensamma mål är att skapa tillgänglighet för personer med läsnedsättning.

– Just nu arbetar vi på en satsning vi kallar Baseline som handlar om att sätta en miniminivå för tillgänglighet för e-böcker, berättar Jesper Klein som sedan den första september är ny styrelseordförande i internationella Daisykonsortiet.

– Kopplat till miniminivån finns också ett behov av certifiering av tillgänglighet, en slags stämpel som är utfärdad av neutral part, fortsätter han. Internationella Daisykonsortiet jobbar just nu med att få en struktur och en organisation som kan stödja bokbranschen med kompetens och rådgivning, både internationellt och på lokal nivå. Det behövs en slags checklista där vissa krav uppnås. En sådan lista finns inte idag och därför råder det stor osäkerhet i branschen kring vad som egentligen är tillgängligt.

Utmaning

En av de större utmaningarna för internationella Daisykonsortiet är att få de stora internationella bokförlagen, och de stora elektroniktillverkarna att få upp ögonen för att det finns ytterligare stora potentiella kundgrupper som idag inte läser på grund av bristande tillgänglighet.

– Det är de stora aktörerna som lägger grunden för e-boken i världen och det handlar om att få dem att gå över till att använda Epub3-standarden i sin digitala utgivning, säger Jesper Klein som menar att vi i Sverige ibland rycker på axlarna åt e-boken, men att den i många länder redan är väldigt viktig och att det är ett viktigt budskap till branschens aktörer.

Genom att delta i utvecklingen av tekniska standarder och open source-mjukvara för e-boksläsning, bidrar internationella Daisykonsortiet i förlängningen till förbättringar av tillgängligheten till både e-böcker och webben.

– Vårt arbete handlar också mycket om att öka förutsättningarna för hjälp till självhjälp i tredje världen. Vi har projekt tillsammans med flera av FNs organ kring att främja tillkomst av tillgängliga böcker i länder som till exempel Indien och Bangladesh.

Ansvar 

Genom arbetet i internationella Daisykonsortiet får Jesper Klein insyn i tillgänglighetsarbete runt om i världen. På det senaste styrelsemötet, berättar han, ägnades till exempel en lång stund åt de rättsfall i USA som på senare tid gett goda resultat. Bland annat om synskadades intresseorganisation i USA som stämt stora universitet när de köpt digitala lärmiljöer utan att ta med tillgänglighetskraven, och om New York som drog tillbaka en investering värd flera miljoner dollar från Amazon på grund av brister på tillgänglighet.

Fakta

Det internationella Daisy Consortium bildades 1996 av talboksbibliotek runt om i världen för att leda övergången från analoga till digitala talböcker.

Konsortiet leds av en styrelse som består av representanter från samtliga fullvärdiga medlemsorganisationer.

Jesper Klein valdes som ordförande för Daisy Consortium i juni 2015 och tillträdde det fyraåriga förordnandet den första september. Till vardags är Jesper Klein chef för Medier och Tjänster på MTM.

– Man har börjat ta ansvar på ett nytt sätt, på en ny nivå, för tillgänglighet och digital läsning i USA. Och det får naturligtvis återverkningar i resten av världen också.

När Jesper Klein tar tempen på tillgänglighetsbehoven just nu så tänker han framförallt på de som befinner sig inom utbildning där han menar att teknikens möjligheter nästan är oändliga.

– Teknik som till exempel 3D möjliggör för första gången att blinda barn kan ta till sig hur en molekyl sitter ihop. Det är här de stora utmaningarna finns och här finns mycket att jobba med. Det vi ser nu är bara en svag strimma ljus vid horisonten.

– Det är olika utmaningar och i kedjan mellan författare och läsare finns olika aktörer som kan göra rätt eller fel. Vi behöver göra det lättare att göra rätt.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet