Koll på attityderna

GÖTEBORG Folks attityder kan ibland vara en hög tröskel att ta sig över. Kampanjen Hjärnkoll har nu blivit en permanent verksamhet som verkar för att öka kunskapen och minska de negativa attityderna kring psykisk ohälsa. Biblioteken efterlyser mer kunskap internt. Samtidigt är de en viktig samarbetspartner för att sprida andras kunskap.

Hjärnkoll startade som en kampanj för drygt fem år sedan. Tanken från början har varit att sprida kunskap och motverka fördomar kring personer som är drabbade av olika former av psykisk ohälsa. Arbetet har huvudsakligen fokuserat kring att bygga upp ett nätverk av ambassadörer som utifrån sina egna diagnoser på olika sätt förmedlar sina erfarenheter. Det kan vara genom att arrangera caféträffar, prata på skolor eller arbetsplatser. Det kan även handla om att medverka i olika mediala sammanhang eller leda utbildningar. Ett arbete som också gjort skillnad.

– Vi mätte attityderna innan kampanjen drog igång och sedan efter två år. Det vi kan se är att attityderna har blivit bättre, säger Sara Svensson, på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) och samordnare för Hjärnkoll i Västra Götaland.

Myndigheten för delaktighet har gjort en utvärdering av Hjärnkoll som publicerades tidigare i år. De senaste utvärderingsresultaten som även inkluderar 2014 bekräftar den tidigare redovisade positiva utvecklingen. Allmänhetens attityder fortsätter att bli mindre negativt inställda till människor med psykisk ohälsa, såväl i de ursprungliga kampanjlänen som i de nya kampanjlänen och i riket som helhet. Dessutom förstärker en mätning i ett av kampanjlänen bilden av att brukare i minskande utsträckning upplever diskriminering.

Utveckla arbetet

Arbetet initierades av regeringen 2009 och det som vid den tiden hette Handisam fick uppdraget att genomföra kampanjen. Den pågick som ett projekt mellan 2009 och 2014. Tidigare i år fick Myndigheten för delaktighet uppdraget att hitta en permanent och långsiktig verksamhet med utgångspunkt från Hjärnkoll i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH. I mars bildades också det nationella riksförbundet Hjärnkoll. Arbetet är sedan decentraliserat på regional nivå. I dagsläget är det elva län som har anslutit sig till arbetet, men fler är på väg. I Västra Götaland är det NSPHiG som är basen för det regionala arbetet.

– Arbetet har nu pågått i några år. Vi har haft framgång med våra ambassadörer och vill fortsätta jobba utåtriktat. Det vi ser nu är att många vill ha utbildningar och vi tittar på olika sätt att utveckla vårt arbete, säger Sara Svensson vidare.

Bibliotek som arena

I Kulturrådets rapport Kultur för alla 2015 framgår det att biblioteken runtom i landet efterlyser just bemötandeutbildningar i förhållande till personer med olika typer av psykisk ohälsa. Här erbjuder också NSPHiG och Hjärnkoll temaföreläsningar för personal. Samtidigt är biblioteken en offentlig mötesplats och kan spela en viktig roll för att minska fördomar och sprida kunskap.

– Vi skulle gärna vilja samarbeta mer med biblioteken. När vi är ute och träffar folk, så märker vi att det finns ett intresse för allmänna föreläsningar kring attityder och bemötande. Biblioteken är en allmän och bra plats att driva den här typen arbete, säger Sara Svensson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet