Antal bibliotek minskar

STOCKHOLM Antalet bibliotek fortsätter att minska. Med det följer att den registrerade utlåningen på de bemannade utlåningsställena sjunker för flera bibliotekstyper. Det visar Kungliga bibliotekets rapport Bibliotek 2015, som innehåller Sveriges samlade officiella biblioteksstatistik över de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet. Siffrorna visar också att endast 1 procent av bibliotekens totala bestånd finns på minoritetsspråken. Folkbiblioteken är fortfarande de främsta främjarna av barn- och ungdomslitteratur.

Enligt Kungliga bibliotekets rapport, som presenteras idag,  fortsätter antalet bibliotek att minska. Antalet bibliotek har minskat med 25 stycken sedan föregående mätning. Ett län saknar nu till exempel helt fysiska sjukhusbibliotek.

Folkbibliotekens utlåning minskar med 1,5 miljoner lån sedan föregående år. Totalt sett gjordes 76,7 miljoner fysiska lån på de offentligt finansierade biblioteken jämfört med 77,4 miljoner året innan, trots att uppräkning i år gjorts för skolbibliotek som inte besvarat undersökningen.

De offentligt finansierade biblioteken har sammanlagt ett fysiskt bestånd av 105 miljoner medier vilket motsvarar 11 fysiska medier per invånare, varav 4 medier finns på folkbiblioteken. Majoriteten av de fysiska medierna är böcker med skriven text.

Prioriterade målgrupper

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken prioritera personer som talar nationella minoritetsspråk. Siffrorna visar att endast 0,85 procent av det rapporterade titelbeståndet på biblioteken utgörs av de språken.

Barn och unga är också en prioriterad målgrupp. Folkbiblioteken har det största utbudet för barn och unga på landets bibliotek. Men det är värt att notera att alla bibliotekstyper rapporterar att de har litteratur för unga. Totalt sett finns 68 procent av det fysiska barn- och ungdomsbeståndet på folkbiblioteken. Det är också folkbiblioteken som har den högsta utlåningsgraden av barn- och ungdomsbestånd. I rapporten slår man därför fast att det är viktigt att barn och unga har tillgång till ett folkbibliotek i form av närhet och öppettider som är anpassade till de ungas behov för att de ska kunna få tillgång till utbudet.

Fysiska besök

Totalt sett rapporteras närmare 88 miljoner fysiska besök på biblioteken. En majoritet, 77 procent, av de fysiska besöken sker på folkbibliotek. Därtill kommer minst 65 miljoner webbesök på de offentligt finansierade bibliotekens webbplatser. Folkbiblioteken rapporterar oförändrat antal besök och högskolebiblioteken ett ökat antal. Samtidigt pekar rapporten på att den nya trenden med kaféer och annan verksamhet i anslutning till biblioteket försvårar räkningen av fysiska besök. Obemannade serviceställen har ökat kraftigt i takt med att bibliotek läggs ner, enligt KBs rapport och här registreras heller inga besök. Det finns med andra ord ett visst mörkertal.

Skolbibliotek

Antalet skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning för biblioteksverksamhet har inte ökat. 86 kommuner saknar ett enskilt skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning. De enskilda skolbibliotek, alla kategorier, som ingår i urvalsramen ger service till 450 000 elever av de 1,4 miljoner elever som går i grundskola eller gymnasium. Därtill kommer de 445 integrerade folk- och skolbiblioteken som också ger service till elever. De skolbibliotek som besvarat undersökningen köper in fysiska medier för 101 kronor per elev.

Få e-bokslån

E-boksanvändningen på folkbiblioteken har för första året på länge inte ökat. En förklaring kan vara att folkbiblioteksorganisationer begränsar det antal e-böcker som användarna kan ladda ned under en viss tid eller stänger av e-boksutlåningen under året när budgeten för detta är förbrukad. E-boksanvändningen på folkbiblioteken är därför fortfarande bara några få procent av deras totala utlåning.

De offentligt finansierade biblioteken har minst 9 400 licenser på olika databaser med e-medier. Den omfattande tillgången till e-medier genererade närmare 48 miljoner sökningar och minst 68 miljoner nedladdningar/lån på alla offentligt finansierade bibliotek. Det är de 37 universitets- och högskolebiblioteksorganisationerna som dominerar, både i tillgång till och i användningen av e-medier.

Många uppgifter på liten personal

Det finns drygt 9 000 personer som arbetar på de offentligt finansierade biblioteken, 76 procent av dem är kvinnor. I rapporten framhäver KB att bemanningen på de offentligt finansierade biblioteken är ofta låg i förhållande till de många uppgifter som biblioteken förväntas sköta. Vidare kan man läsa att folkbiblioteken har under en rad år tappat i antal anställda men ökar samtidigt andelen anställda som är utbildade bibliotekarier. Det är personal med övriga utbildningar som minskar.

Läs mer

Hela rapporten och mer att läsa finns på biblioteksstatistik

Driftskostnaderna för de offentligt finansierade biblioteken uppgår till 7,5 miljarder kronor. Det innebär att den offentligt finansierade biblioteksverksamheten i Sverige i medeltal kostar 759 kronor per invånare. Enbart folkbiblioteksverksamheten uppgår till en kostnad av 419 kronor per invånare.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet