En lägesrapport och en larmrapport

VÄSTERÅS Två av de mer välbesökta seminarierna under de nyss avslutade Biblioteksdagarna i Västerås var dels en presentation av första lägesrapporten från arbetet med en nationell biblioteksstrategi, och dels en presentation av en alldeles färsk rapport om huruvida regionbiblioteken kommer att vinna eller försvinna.

För några år sedan fick Barbro Thomas ett uppdrag av Svensk Biblioteksförening att titta på hur kultursamverkansmodellen påverkat den regionala biblioteksverksamheten. På onsdagen släpptes hennes rapport Den osynliga handen där resultatet av hennes undersökning presenteras.

– Jag skulle vilja karaktärisera den som en larmrapport. Det var inte avsikten, men det blev faktiskt så. Den regionala biblioteksverksamheten har blivit en del av den regionala kulturmodellen och har hamnat under radarn, säger hon.

Barbro Thomas bedömning är att mycket av regionbibliotekens utarmning och nuvarande situation beror på kultursamverkansmodellen

Barbro Thomas bedömning är att mycket av regionbibliotekens utarmning och nuvarande situation beror på kultursamverkansmodellen

Motsägelsefullt

En kortfattad sammanfattning av hennes slutsatser säger att regionbiblioteken varken har någon framträdande plats i kultursamverkansmodellen eller en framträdande plats i de kulturorganisationer de numera ofta är organiserade i. Barbro Thomas menar att det som händer är att det pågår en långsam, långsam utsvältning av regional biblioteksverksamhet där den till slut kommer att bli så osynlig att ingen längre kommer ihåg den. Men det är, menar hon motsägelsefullt. För ungefär samtidigt som statsmakterna fattade beslut om en regionalisering av kulturpolitiken fattade en annan del av statsmakten beslut om ny bibliotekslag och en nationell biblioteksamordning.

– Besluten om kultursamverkansmodell med större ansvar i regionerna och beslut om ny bibliotekslag och en ny nationell bibliotekspolitik med större enhetlighet, är inte alldeles lätt att kombinera om ingen pekar med hela handen. Och det är det ingen som gör.

Urholkad verksamhet

Rapporten beskriver en regional biblioteksverksamhet som långt ifrån är optimal med ett allt mer begränsat handlingsutrymme, med anslag som pekar neråt, antal årsverken likaså och en titulatur som håller på att haverera.

– I synnerhet är det kärnkompetens som urholkas, säger Barbro Thomas som tycker det blir märkligt när kraven på en organisation som enligt lagen ska kompetensutveckla kommunbiblioteken knappt själv har de kompetenser som krävs.

– Den som ska utveckla måste ju minst ha lika hög kompetens som föremålet för intresset, men min bedömning är att utvecklingen går i annan riktning.

FAKTA

De tio grupperna i lägesrapporten är: Delaktighet och rummet, Medier och digital inlåsning, Stad och land, Infrastruktur biblioteksväsendet, Bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar, Högre utbildning och forskning, Samlingsuppbyggnad, Skolbibliotek och Fri kunskap för Alla.

Hela Lägesrapport i maj 2016 finns på kb.se

Regeringen gav i fjol Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Uppdraget omfattar alla typer av bibliotek som är offentligt finansierade och ska redovisas i början av 2019.

Barbro Thomas rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen hittar ni på biblioteksforeningen.org

Barbro Thomas är inte säker på att tiden är mogen att vrida klockan tillbaka, men hon tror ändå att det finns ett tillfälle att titta närmre på den regionala biblioteksverksamheten i ett större sammanhang i samband med utredningen om en nationell biblioteksstrategi.

– Jag hoppas att man där tittar både på vad som är organisatoriskt mer lämpligt och vad regionbiblioteken ska vara bra för.

Lägesrapport

Arbetet mot en nationell biblioteksstrategi har nu kommit en bit och under Biblioteksdagarna i Västerås presenterade Erik Fichtelius, nationell samordnare, en första lägesrapport.

– Rapporten ger en dagsaktuell bild av läget för biblioteken i Sverige, säger han.

Under det senaste halvåret har Erik Fichtelius och de två utredarna Krister Hansson och Karin Linder arbetat med att samla in underlag från personer som arbetar med bibliotek. Synpunkter de fått och som gruppen särskilt vill lyfta har de delat in i tio grupper som presenteras i delrapporten.

– Det är tio viktiga områden som vi nu kommer att arbeta vidare med och vi kommer att fortsätta arbeta med vår transparenta metod, säger Erik Fichtelius.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet