Morgondagens bibliotekarier

BORÅS Framsidan har frågat BHS, Bibliotekshögskolan i Borås, hur morgondagens bibliotekarier förbereds för att möta verkligheten på biblioteksgolvet.

Hur förbereder BHS morgondagens bibliotekarier?

 

Samarbete Jenny Lindberg  och Claes Lennartsson från BHS tror på framtida samarbete med andra sektioner på högskolan.  – Inte minst hur vi ska kunna skapa en gemensam förståelse mellan bibliotekarier och lärare om hur man jobbar i skolbiblioteksmiljön tillsammans, säger Claes Lennartsson. Foto: Helén Andersson

Samarbete Jenny Lindberg och Claes Lennartsson från BHS tror på framtida samarbete med andra sektioner på högskolan.
 – Inte minst hur vi ska kunna skapa en gemensam förståelse mellan bibliotekarier och lärare om hur man jobbar i skolbiblioteksmiljön tillsammans, säger Claes Lennartsson. Foto: Helén Andersson

Claes Lennartsson, sektionschef:

Det gör vi genom att följa och utveckla forskningen som är väldigt bred idag.

Men jag vill understryka att vi samtidigt också är väldigt måna om att ha en kontinuerlig dialog med professionsfältet, bland annat genom programråd med professionsföreträdare, gästlärare, och genom att anställa lärare med praktisk erfarenhet.

Jenny Lindberg, studierektor och universitetsadjunkt:

Det vi generellt gör är att vi rustar våra studenter för att fortsätta lära. Det handlar om att vara lärande, kompetensutvecklande personer inom biblioteksfältet och vi utbildar för att de ska vara reflekterande praktiker som kan utmana och kritiskt förhålla sig till etablerade arbetssätt.

 

Har studenterna någon praktik under utbildningen?

 

Claes Lennartsson:

Vi utvärderar utbildningen och ser över formerna för professionsanknytning och min känsla är att de kraven kommer att bli än tydligare från statsmakterna framöver.

Jenny Lindberg:

Det finns många sätt att förbereda sig för ett yrkesliv och frågan är vilken typ av kunskaper vi bäst förmedlar under utbildningen. I dagens utbildning har vi tänkt att det bästa sättet att förbereda sig är genom att vi bjuder in föreläsare från biblioteksfältet, att vi erbjuder studiebesök och auskultation på fältet. Att studenten får den typen av förståelse och inblickar och många goda exempel. Vi har också ett löpande mentorsprojekt där våra studenter knyter värdefulla kontakter, ofta ömsesidigt uppskattade.

Nackdelen med traditionell praktik är att man är hänvisad till ett tillfälle och en arbetsplats, så vi försöker ge en lite bredare bild och flera olika typer av erfarenheter och kopplingar.

 

Hur förbereds studenterna på att hantera möten med nya målgrupper, som till exempel senaste tidens tillströmning av asylsökande?

 

Claes Lennartsson:

Användarperspektivet är generellt en väldigt viktig fråga i vårt utbildningsprogram och det finns en ständig aktualitet i våra kurser där undervisningen relaterar till aktuella frågor. Sedan har vi ju gästföreläsare med aktuell kompetens och erfarenhet och den typen av insatser som handlar om nya målgrupper.

Men när det kommer nya målgrupper är vi en trög organisation. Det vi skulle kunna göra är att utveckla valbara kurser med den här inriktningen. Och även fristående kurser efter utbildningen som handlar om förmedling och bemötande av nya målgruppen

Jenny Lindberg:

Det är svårt att göra den typen av specialiseringar i kursinnehållet. Däremot finns det ett stort engagemang för de här frågorna bland våra studenter.

 

Hur märks det?

 

Jenny Lindberg: 

Bland annat kan jag se det i val av uppsatsämne där de tydligt speglar samhällets olika intressen och situationer som uppstår. Som till exempel är det många som just nu skriver om hur det är att jobba med mångspråkighet och hur det är att möta olika behov. Det är många som ställer sig frågan hur de som blivande bibliotekarier kan fylla en funktion i integrationsprocessen.

 

Hur jobbar BHS med rekrytering av flerspråkiga studenter?

 

Claes Lennartsson: 

Vi arbetar aktivt med det och försöker få sökande med mångspråkig kompetens. Vi besöker bland annat gymnasieskolor som kan tänkas ha de språkkompetenser som behövs och informerar om utbildningen.

Jenny Lindberg:

BHS diskuterar också om vi skulle kunna erbjuda vissa kurser för nyanlända. Det är inget vi erbjuder idag, men det är en diskussion vi för.

 

Hur jobbar BHS med rekrytering av flerspråkiga lärare?


Claes Lennartsson: 

Vi har just rekryterat två adjunkter med aktuell erfarenhet från biblioteksfältet. Vi finns ju i samhället och vi vet ju vad som händer och det är ganska ofta vi nyrekryterar och på det sättet får in nya, aktuella erfarenheter.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet