Rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet

STOCKHOLM I Länsbibliotek Sörmland har tagit fram en rapport som ska stärka folkbiblioteken som arenor för demokrati och flerspråkighet.

– Rapporten är gjord i ett sörmländskt perspektiv och inkluderar två parallella processer där det ena är vad vi på länsbiblioteknivå behöver göra för att kunna jobba med de här frågorna, och det andra vad vi behöver göra för folkbiblioteken, säger Victoria Lagerkvist, konsulent Länsbibliotek Sörmland och författare till rapporten Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling.

Tillsammans Victoria Lagerkvist menar att det finns en stor vilja att jobba med frågan på biblioteken, men att många vill ha stöd och råd.   – Alla sitter med samma problem och svårigheter. Jag hoppas att rapporten ska ge ett sammanhang, att en ser att många tänker samma sak och att en kan jobba tillsammans. Foto: Helén Andersson

Tillsammans Victoria Lagerkvist menar att det finns en stor vilja att jobba med frågan på biblioteken, men att många vill ha stöd och råd.
 – Alla sitter med samma problem och svårigheter. Jag hoppas att rapporten ska ge ett sammanhang, att en ser att många tänker samma sak och att en kan jobba tillsammans. Foto: Helén Andersson

Komplex fråga

När Victoria Lagerkvist började sitt arbete var tanken att det skulle handla om medier, men ju mer hon nystade i frågan desto mer kände hon att det var omöjligt att göra en relevant rapport som bara utgick från medier. Hon insåg att frågan var mycket mer komplex och att det behövdes ökade kunskaper och ökad kompetens på alla nivåer. Bland annat kunde hon konstatera att biblioteken vill ha ökad kännedom om språk, om kultur, litteratur och religion, och om hur man kommunicerar.

– Det här är en fråga som inte får bli ett sidospår det småsatsas på. Det här är en fråga vi måste jobba aktivt med och implementera i verksamheten. Och vi på länsnivå måste få in den i alla insatser vi gör och jag tror att vi kan vara ett stöd i ett sådant kompetensarbete och hjälpa till att samordna mycket mer. Förändringar är svåra, men det här behöver inte vara så komplicerat.

I sin rapport tar Victoria Lagerkvist stöd i både Bibliotekslagen och i Språklagen. Hon menar att eftersom biblioteken jobbar med läsfrämjande och språkutveckling är Språklagen extremt viktig att förhålla sig till.

– Bibliotekslagen har många skrivelser, men Språklagen hänger ännu mer ihop med detta och vi har en helt annan möjlighet att ta stöd i den.

Attityd

Victoria Lagerkvist upptäckte under sitt arbete att det handlade mycket om att biblioteket identifierade sig själv som ett flerspråkigt rum och på vilket sätt det sedan hanterades.Ofta låg fokus på att lära ut svenska och sammanhanget, helheten, glömdes bort. Victoria Lagerkvist menar att biblioteket är en viktig plats att lyfta mångspråkighet och det handlar bland annat om vilken pedagogisk kompetens det finns för litteraturförmedling på olika språk.

– Det är jätteintressant att tänka på flerspråkighet i ett tillgänglighetsperspektiv. På samma sätt som att tänka på tillgänglighet ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. Det är viktigt att få syn på både hinder och möjligheter och det är viktigt att lära sig se varje individ.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet