Kulturrådet satsar på vuxna

Kulturrådet satsar på vuxna

Med den läsfrämjande satsningen Bokstart riktar sig Kulturrådet till små barn och i förlängningen till hela familjen. Nu kommer nästa satsning för att få vuxna att läsa mer eller att helt enkelt börja läsa och bjuder in till en metoddag om att överbrygga läsklyftor.
– Läsning har ett värde i sig, man läser inte bara för att bli en lyckad medborgare utan för upplevelsen, att få del av en större värld och förstå att man inte är ensam. Läsning kan bryta en existentiell isolering, säger Nina Frid.
Nina Frid är handläggare för läsfrämjande på Enheten för litteratur och kommunikation på Kulturrådet och märker ett ökat intresse för läsfrämjande insatser för vuxna. I den stora målgruppen vuxna finns allt från de som inte läser alls till vana läsare. Prioriterade är bland andra människor med funktionsnedsättningar, de som har annat modersmål än svenska eller tillhör något av de nationella minoritetsspråken samt de som inte läser alls eller som bara läser ytterst lite.
Som ett led i sitt handlingsprogram om läsfrämjande för vuxna, arrangerar Kulturrådet i höst en metoddag under rubriken Att överbrygga läsklyftor.
– Vi vill synliggöra allt fantastiskt som görs, det är så mycket som görs men som inte syns, säger Nina Frid och nämner bland annat folkbildningen och arbetsplatsbiblioteken.
Det handlar alltså inte främst om att hitta nya metoder utan om att sprida de metoder som finns och skapa nätverk bland människor som jobbar med läsfrämjande för vuxna, både praktiskt och strategiskt.
– Bokombud på arbetsplatser vill gärna samarbeta med bibliotekarier och ta del av bibliotekens utbud. Men tänk vad spännande när också bibliotekarierna lär av bokombuden.

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet