Svenskspråkig biblioteksverksamhet

Svenskspråkig  biblioteksverksamhet

Regionförvaltningsverket i Finland är en nationell myndighet underställd ministerierna, Finlands regering. Inom verket finns en särskild svenskspråkig enhet med uppgifter som bland annat hör till undervisning, småbarnspedagogik, livslång vägledning och bibliotek.

Min uppgift är att vara sakkunnig i svenskspråkiga tjänster på bibliotek, att se till att det är jämlikt och att svenskspråkiga användare har tillgång till samma tjänster som finskspråkiga, säger Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet, bibliotek, på Regionförvaltningsverket.

”Språkpolis”

Finland är officiellt ett tvåspråkigt land där svenskspråkiga är i minoritet, men där biblioteksverksamhet aldrig kan vara antingen bara svensk eller finsk. Den största delen av Finland är enspråkigt finsk, men det finns 33 svenska eller tvåspråkiga kommuner där invånarna i olika grad är svensk- eller finskspråkiga. Verksamheten på bibliotek i dessa kommuner är i de flesta fall tvåspråkig, men Susanne Ahlroths uppfattning är att det svenskspråkiga lätt glöms bort, även om det finns stort stöd för tvåspråkigheten i Finland.

– Många har uppfattningen att alla ändå kan finska i Finland och det ställer till problem. För många lever sina liv på svenska och då är det inte alltid lätt att ta till sig information eller beslut på finska. Och det ska vara samma information, det räcker inte med ett sammandrag på svenska.

– Ibland känner jag mig som en språkpolis, men min uppgift är att se bibliotekets verksamhet ur en svensk synvinkel och bevaka dessa intressen och behov. Att den svenska verksamheten inte blir efter i utvecklingen eller börjar gå egna vägar.

I Finlands nya bibliotekslag finns det en paragraf om att bibliotek ska kunna användas av alla och vara tillgängliga för alla. Särskilt nämns att bibliotekens tjänster i tvåspråkiga kommuner ska utvecklas och att biblioteken ska ta hänsyn till och säkerställa och beakta språkgruppers behov på lika villkor. Dessutom ska lokala språkgruppers behov beaktas i bibliotekets verksamhet, vilket betyder att en svenskspråkig befolkning måste beaktas även i kommuner som officiellt inte är tvåspråkiga. Eller tvärtom i kommuner som domineras av svensktalande.

– Just det här tillägget är nytt i lagen och det betyder att alla ska beaktas. Även andra språk än svenska och finska, poängterar Susanne Ahlroth.

Helikopterperspektiv

Biblioteksstrukturen i Finland kan delas upp i tre delar där Regionförvaltningsverket finns mellan Undervisnings- och kulturministeriet och kommunerna. Som en av tio inspektörer som jobbar med bibliotek på Regionförvaltningsverket är Susanne Ahlroth den enda svenskspråkiga och hon beskriver sin roll som en representant för staten av vilken hon får information och uppdrag. Information och uppdrag som hon i sin tur förmedlar till kommuner och vice versa.

– Vi fungerar som en slags budbärare och jag tycker det är viktigt att information och uppdrag inte bara går ena vägen utan både från ministeriet till kommuner och tvärtom.

Dessutom får Regionförvaltningsverket cirka tre miljoner euro varje år, pengar som Susanne Ahlroth ska vara med och förmedla till bibliotek som är svensk- eller tvåspråkiga och som söker projektunderstöd till sin verksamhet.

– Jag har helt enkelt ett helikopterperspektiv och tittar på verksamheten på bibliotek. Men jag inspekterar inte. Trots att min titel säger så, ler hon. Däremot är en av Regionförvaltningsverkets uppgifter att utvärdera bibliotekens verksamhet.

Biblioteken i Finland är en basservice och vartannat år görs en basserviceutvärdering i alla kommuner. Rapporterna beställs av de styrande ministerierna men riktar sig också till media och förstås till dem som producerar servicen i kommunerna. Förra gången utvärderades basservicen 2015 och då var ämnet för bibliotekens del tillgängligheten till bibliotekstjänster för barn och ungdomar. Nu 2017 är det barnbibliotekstjänsterna som främjare av läsning och läskunnighet som ska utvärderas.

– Vi utvärderar också hur nöjda biblioteksanvändarna är till tjänsterna. Den utvärderingen görs som en nationell enkät vart tredje år och vi jobbar som bäst med frågorna som ska testas som pilot i en region nu i november och sedan gå ut nästa vår till alla allmänna bibliotek i landet, säger Susanne Ahlroth.

Landskapsbibliotek

Inför beredningen av Finlands nya bibliotekslag bevakade Susanne Ahlroth den svenskspråkiga verksamheten, och nyligen avslutade hon bevakningen av densamma inför en stor omorganisation av Landskapsbiblioteken i Finland. I början av 2018 ska antalet i det närmaste halveras till nio. Nio stadsbibliotek som ska åta sig uppgiften att också fungera som ett regionalt bibliotek med uppgiften att leda utvecklingsprojekt, bilda nätverk och arrangera fortbildningar för bibliotekspersonal i aktuell region.

Susanne Ahlroth befarade att inget av de nio biblioteken med utvecklingsuppdrag skulle hamna i ett tvåspråkigt område och höll ögonen på den regionala språkliga jämlikheten. Hon jobbade med att väcka förståelse för detta och att det behövdes minst två svensktalande bibliotek för att underlätta samarbete. Och med stor förtjusning konstaterar hon att från och med nästa år finns det tre bibliotek med utvecklingsuppdrag på det tvåspråkiga området.

– Stadsbiblioteken i Vasa, Åbo och Borgå blir regionala bibliotek med utvecklingsuppdrag, konstaterar hon och berättar att Stadsbiblioteket i Helsingfors också fått nytt uppdrag som ett riksomfattande bibliotek med utvecklingsuppdrag och med uppdrag att koordinera samarbetet mellan de regionala biblioteken.

– Det finns mycket att bevaka när det gäller svenskspråkighet och många gånger måste man skräddarsy lösningar för att det ska fungera. Min uppgift är att i olika sammanhang påpeka och lyfta fram svenskan och att avgöra i vilka sammanhang jag kan göra det för att inte ta udden av frågan. Att ibland invänta rätt ögonblick helt enkelt, säger Susanne Ahlroth.

FAKTA

290 000 personer, eller cirka 5,4 procent av Finlands befolkning har svenska som modersmål och närmare 5 miljoner eller cirka 91,5 procent av befolkningen har finska som modersmål. För att en kommun i Finland ska räknas som tvåspråkig ska minst åtta procent av befolkningen eller 10 000 personer tala svenska. Källa: Wikipedia

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet fungerar som regional statlig förvaltningsmyndighet med syfte att trygga kommuninvånarnas jämlika tillgång till bland annat biblioteks- och informationstjänster. Målsättningen är en svenskspråkig biblioteksservice av hög kvalitet, som främjar invånarnas delaktighet och välmående. Källa: Regionförvaltningsverket

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet