Hon leder regeringens satsning Digitalt först

Hon leder regeringens satsning Digitalt först

Regeringen beslutade i höstas att ge Kungliga biblio- teket, KB, i uppdrag att verka för ett kompetenslyft hos all personal på landets folkbibliotek. Satsningen handlar om att de regionala biblioteksverksamheterna ska samordna utbildning av folkbibliotekarier som i sin tur ska hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft.

Regeringen ger KB 25 miljoner kronor årligen i tre år till satsningen Digitalt först med använ- daren i fokus, och sedan den 1 februari nns Kerstin Olsson på plats för att leda arbetet.

Vem är Kerstin Olsson?

Jag har tidigare arbetat som chef för Regionbibliotek Östergötland. Jag hann vara pensionär i två månader innan jag började på KB som projektledare för satsningen Digitalt först.

Berätta om Digitalt först och om ditt uppdrag

Projektet är en del i regeringens digitaliseringsstrategi. Sveri- ge ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möj- ligheter. Syftet är att alla ska kunna ta del av digitala tjänster. Eftersom många kommer till biblioteken för att få hjälp be- hövs ett kompetenslyft för personalen på våra folkbibliotek. Pengarna ska gå till regionbiblioteken för att stärka deras roll som noder för kompetens och utveckling och för de utbildningar som ska till. En del av potten ska också gå till en gemensam digital plattform. Mitt uppdrag är det samma som regeringens direktiv till KB.

Hur kommer du att lägga upp arbetet? 

Vi börjar med en mobiliseringsfas och ett stort förankringsarbete. Under våren kommer all folkbibliotekspersonal att göra det självskattningstest som regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro arbetat fram. Analysen av de testerna ska sedan ligga som grund för de utbildningar och utvecklingssatsningar som behövs. Under tiden kommer jag och regionbiblioteken att träffa andra för att samordna utvecklingsinsatser, exempel som nämns i direktivet är Medierådet, Myndigheten för tillgängliga medier, SKL, Digidel, med flera. Det finns ett stort intresse och många vill bidra med sin kompetens. Det händer mycket just nu och både på nationell, regional och kommunal nivå anställs digitaliseringsstrateger och det satsas på alla nivåer. Och äntligen har medvetenheten ökat om behovet av stöd för dem som lätt hamnar utanför den digitala delaktigheten. Ja, och sen ska det bli verkstad, ordnas utbildningar och plattform med mera.

Projektet kommer att utse en ansvarig i varje region/län, men det kommer också att utses en övergripande regional representant som ska samarbeta med dig. Hur kommer det att fungera?

Det kommer att bli jättebra att någon driver de regionala frågorna när vi ska samarbeta över hela landet och det kommer att nnas ett nätverk av ansvariga hos alla de regionala biblioteksverksamheterna. Och det behövs en förändringsledare med regionalt perspektiv som kan hjälpa till och resonera, förankra och stödja utvecklingen.

Hur tänker du runt det nationella samarbetet kring olika lärplattformar?

Jag hoppas att det blir sådana och det är bra att många vill bidra till den här utvecklingen. Bibblan bildar till exempel är med i diskussionen, men vi är inte alls framme i något konkret än.

Det har framförts en del kritik för bristande barnperspektiv i Digitalt först. Hur ser du på det?

Satsningen gäller ett digitalt kompetenslyft och det är svårt att tänka sig det utan barnperspektiv, eller hur. Barn och unga är prioriterade på biblioteken. Nu får ju skolan ett rejält uppdrag kring barn och digitalisering och där kommer det att finnas mycket kunskap att hämta också för dem som jobbar med barn och unga på biblioteken, så låt oss inte tappa det. Och så finns ju skollovspengar och 225 andra miljoner att söka och matcha upp den här satsningen med. Så även om aktiviteter på biblioteken, som ska följa hand i hand och stärka utbildningsinsatserna, i första hand riktar sig till vuxna enligt direktivet, så måste den digitala kompetensen hos personalen innefatta tjänster för alla som besöker och använder biblioteken. Digital kompetens och att ha ett källkritiskt tänkande är viktigt för alla åldrar, barn och deras vuxna.

Vilka är dina förhoppningar med projektet?

Min förhoppning är ett mer jämlikt bibliotekssverige när det gäller kompetenser och tjänster som alla har tillgång till, och en gemensam digital plattform där man lätt kan ta del av dem.

PS

Just innan noll27 gick till tryck blev det klart att det är Eleonor Grenholm, Regionbibliotek Uppsala, som kommer att ha uppdraget som nationell samordnare för de regionala biblioteksverksamheterna inom Digitalt först. Eleonor Grenholm tillträder den 1 april.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet