Från ord till handling  

Från ord till handling   

På onsdagen var det dags för det femte och sista dialogmötet om den nationella biblioteksstrategin. Efter två veckors turnerande kan nu sekretariatet under ledning av Erik Fichtelius dra sig tillbaka för att sammanfatta sina intryck och skriva ett slutgiltigt förslag till en nationell biblioteksstrategi.

Sedan utkastet presenterades i maj 2018 har remissvaren till stor del dominerats av kritiska röster, kritik som Erik Fichtelius och handläggare Christina Persson tar till sig och under dagen i Göteborg bemöter.
– De fyra dialogmöten vi hittills haft bekräftar den kritik vi tidigare hört. Men Från ord till handling är ett utkast som medvetet är provokativt för att få igång en debatt, och ett utkast behöver både utvecklas och förändras, säger Erik Fichtelius och förklarar att titeln Från ord till handling är satt för att förtydliga utkastet som ska koppla tankar till konkreta handlingar.
– Annars riskerar strategin att bli bara ord. Och det viktigaste med den nationella biblioteksstrategin är att vi går från ord till handling.

Både Erik Fichtelius och Christina Persson är nöjda över det stora engagemanget under dialogmötena och menar att de fått många konstruktiva synpunkter. Inför dialogmötena har de efterlyst synpunkter på saker att ändra, ta bort eller lägga till i utkastet, och sammanfattningsvis kan de konstatera att de fått mer lägga till-förslag än ta bort-förslag.
– Det här med att lägga till blir ju svårt när vi tänkt korta ner det slutgiltiga förslaget, säger Erik Fichtelius. Och, erkänner han, lite fel har vi kanske tänkt i vissa delar, men samtidigt är det en förändringsprocess som är fantastisk att få vara med om,
– Vi har fått många kloka inspel som till exempel att lyfta fram upplevelse, delaktighet och forskningens betydelse mer. Så vi har ett arbete att göra efter det här, tillägger Christina Persson.

En genomgående kritik har varit en avsaknad av visioner i utkastet. Vad säger ni om det?
Erik Fichtelius:
– Vi har ju varit ute efter att vara konkreta. Vi kallar ju utkastet för Från ord till handling och vi får inte släppa den handlingslinjen. Den politiska världen är full av visionära måldokument som inte landar i verkligheten, men vi måste kanske tydligare beskriva hur ett framtida bibliotekssamhälle kan se ut.
Christina Persson:
– Vi skriver ju för beslutsfattare och politiker och de måste ju se vad vi kan göra. Inte bara att det låter bra. Jag har lite svårt för att inte ta tag i det som behöver göras, men jag har redan börjat fundera på hur vi ska kunna beskriva ett framtida bibliotek utan att vara alltför abstrakt.

Förutom att många remissvar menar att det saknas visioner, uttryckte många också en viss rädsla för statlig styrning. Hur uppfattar ni det?
Christina Persson:
– Vi har helt enkelt varit otydliga, för vi har aldrig tänkt så. Vi har sett strategin som ett stöd hela tiden. Vissa saker, inte minst inom den digitala världen, finns helt enkelt inte resurser eller kraft att åstadkomma något ensam i en liten kommun. Då har vi sett den nationella nivån, men även den regionala, som en stödnivå.
Erik Fichtelius:
– Att skapa nationella digitala tjänster är ett stöd för den användarnära biblioteksverksamheten. Det är ingen styrning. Men vi behöver formulera detta tydligare, att det är ett stöd vi avser.

 

FAKTA
Det går att skicka in synpunkter på utkastet fram till den 31 oktober 2018.

Kungliga biblioteket, KB, fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Syftet är att det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen. Arbetet utförs vid sekretariatet för en nationell biblioteksstrategi, som leds av Erik Fichtelius.
En fördjupad omvärldsrapport, Den femte statsmakten, lämnades till regeringen 2017.
I mars 2019 ska ett slutgiltigt förslag lämnas över till regeringen.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet