Vikten av läsning för de allra yngsta

Vikten av läsning för de allra yngsta

– Det viktigaste vi kan göra för att minska klyftorna i samhället är att slå vakt om och utveckla biblioteken i socioekonomiskt utsatta områden!
Det säger barnläkaren, professorn och ledamoten i ALMA-juryn Henry Ascher på konferensen En dag om Bokstart, och får en varm applåd av publiken.

Projektet Bokstart riktar sig till de allra yngsta barnen, från noll till tre år, och sker i ett samarbete med folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Med läslusten i centrum och utan pekpinnar gör bibliotekarier från det lokala biblioteket flera hembesök i familjer med barn från sex månader. De har med sig böcker och pratar om språkutveckling och om hur bra och viktigt det är att läsa för och med även de minsta barnen.
Bokstart är en del av Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande och Maria Telenius, handläggare och projektledare för Bokstart på Kulturrådet, vill att satsningen permanentas.
– Vi vill ge föräldrarna verktyg, inspirera och lyfta dem. Och vi vill utveckla samarbetet mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, säger Maria Telenius som också betonar att även de vuxna i barnens närhet stärks i sin egen språkutveckling genom Bokstart.

Pilotprojekt

Gertrud Widerberg, samordnare för Bokstart i Göteborg, har drivit ett av Bokstarts pilotprojekt och har skrivit boken 3 år med Bokstart, en praktisk vägledning för de som vill börja bokstarta. Här finns handfasta råd om hur man planerar och genomför hembesöken.

Hon finns på plats på dagens konferens tillsammans med Britt-Inger Roos, bibliotekschef och bokstartare i Strömsunds kommun i norra Jämtland. De jobbar med väldigt olika förutsättningar, i fjällvärlden är det långt mellan familjerna och är det kallare än 25 minusgrader åker inte bibliotekarierna ut på bokstartsbesök. I storstan möter bokstartarna människor från många kulturer i socialt utsatta områden och utan portkod kommer de inte in i husen. Men Britt-Inger Roos och Gertrud Widerberg är samstämmiga:
– Bokstart är fantastiskt!

Språkstart i Halland

Erica Eklöf är språkutvecklare och specialpedagog och sitter med i referensgruppen för Språkstart Halland. Hon talar om hur hon ser på samverkan mellan Språkstart, förskolan och biblioteket och om föräldrars och barns språkliga självbild kan stärkas.
– Bibliotekarierna en fantastisk resurs när personalen på förskolorna väljer böcker, annars väljer personalen den litteratur de själva läst för sina barn, eller de böcker de själva läste som barn, oavsett hur gamla de är i dag, säger Erica Eklöf.

Under dagen berättar också Anneli Lorentzon, bibliotekarie på Familjecentralen Boda på Hässleholmen i Borås, om sina erfarenheter av Bokstart. Hon och hennes kollega har gjort de första besöken hos familjerna och förbereder sig för ett uppföljande bibliotek. Ann Jansson, verksamhetsutvecklare för Central Barnhälsovård Västra Götaland, Göteborg och södra Bohuslän, talar om hur barnhälsovården ser ut i Göteborg idag och vilka förtjänster ett samarbete mellan bvc och Bokstart innebär.

Henry Ascher

En dag om Bokstart avslutas med en föreläsning av Henry Ascher, som är professor, barn- och ungdomsläkare och ledamot i ALMA-juryn. Även han betonar vikten av att läsa för barn, även för de allra minsta, och visar på forskning som tydliggör hur mycket mer hjärnan stimuleras när en förälder läser för sitt barn, än om samma saga visas på en skärm.
– Närvaron, mysig och varm, underlättar inlärning och utvecklingen av hjärnan, säger Henry Ascher. Att stimulera högläsning istället för läsning från skärm är inte en moralisk fråga, det är en annan aktivitet och en annan stimulans.
Men det är inte så att han vill förbjuda skärmarna, lagom är bäst, liksom att han funderar på om man inte behöver läsa olika sorters litteratur för att veta vad som är bra.

 

Bilden: Katarina Larson, projektledare på Kultur i Väst och en av arrangörerna för En dag om Bokstart, med Henry Ascher, professor, barn- och ungdomsläkare och ledamot i ALMA-juryn.

Konferensen En dag om Bokstart arrangerades av Kulturrådet, Göteborgs Stad och Kultur i Väst. Mer information finns på bokstart.se

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet