Att hantera hot

Att hantera hot

Fackförbundet DIK har under de senaste åren gjort återkommande undersökningar som visar att stök, hot och kränkningar är ett ökande arbetsmiljöproblem på bibliotek.
 – Problemen har alltid funnits, men nu är det väldigt mycket mer, säger Anna Troberg, ordförande på DIK.

Svenska nyheter berättade för ett tag sedan om vårdpersonal i Kalmar som på eget initiativ går kurser i självförsvar. Att det är nästa steg för bibliotekspersonal tycker Anna Troberg är att gå för långt.

– Jag vill att de ska höra av sig till oss först innan man börjar kräva hårdare lagar och självförsvarskurser. För det finns saker att göra genom ett bra arbetsmiljöarbete och utbildning.

Inget ungdomsproblem

Av undersökningarna framgår bland annat att det inte går att peka ut någon speciell grupp som orsak till problematiken. Det går till exempel inte att peka ut ungdomar som ett generellt stort problem. Problemen ser snarare olika ut på olika ställen och det finns ingen skillnad mellan storstad och liten stad. Det som däremot framgår tydligt är den sociala oro det finns kring människor som av olika anledningar mår dåligt och de problem som uppstår kring deras situation.

– Ur vår synvinkel är det en mediabild det är ungdomar som förstör på biblioteken. Det är inte något vi känner igen, säger Anna Troberg. Men, tillägger hon, alla måste inse att biblioteken inte själv kan lösa alla problem. Samhället och samhällsinstitutionerna måste ta sitt eget ansvar, annars blir det väldigt tungt för biblioteken och bibliotekarierna.

Arbetsgivaransvar

Anna Troberg är tydlig med att det är arbetsgivarens ansvar att arbetet fungerar och att biblioteket har ett bra arbetsmiljöarbete. Det handlar bland annat om att bibliotekarierna ska veta vad de ska göra för att desarmera situationer som kan uppstå.

– Detaljhandeln har kurser i kundkontakt vid olika situationer, så varför ska inte bibliotekarier ha den typen av utbildning, undrar Anna Troberg och menar att alla måste veta vilka möjligheter de har när det händer något och att DIK därför ha tagit fram en kurs som är skräddarsydd för bibliotekspersonal och chefer.

– Vi tycker det är viktigt att man går kursen tillsammans för att få gemensamma insikter. Men hittar man någon annan utbildning som fyller samma funktion är vi glada för det också. Huvudsaken är att kunskapen om hur man hanterar kundkontakt kommer ut.

DIK rekommenderar

Lika viktigt som utbildning, menar Anna Troberg, är att alla incidenter rapporteras och registreras. Att det finns system som alla känner till och att allt stök och tjafs rapporteras där.

– Det är först då man kan se hur problematiken ser ut, och ju bättre man känner till detta desto bättre kan man jobba med den. 

Men det är inte bara fysiska hot och kränkningar som förekommer på biblioteken. Vid DIKs senaste undersökning tillkom en ny konfliktyta med berättelser om hot på digitala vägar. Framförallt handlar de om hot och hat i samband med gallring av böcker och synpunkter på inköp av böcker och tidskrifter.

– Många bibliotek har löst detta med att inte ha personliga mejl. Du kan fortfarande få otrevliga mejl på jobbet, men du behöver inte läsa dem på dina personliga sociala medier, säger Anna Troberg, som ändå menar att den värsta varianten är när det förekommer fysiska hot på biblioteken.

– Det är anledningen till att DIK inte vill ha ensamarbete på biblioteken. 

Trots hot, våld och kränkningar är DIK inte förtjust i lösningen med att ha en vakt stationerad på biblioteket. Det finns enligt Anna Troberg undersökningar som visar att en vakt i dörren tvärtemot höjer konfliktnivån.

– Däremot tycker vi att det är bra om man kan ringa in en vakt vid behov. Och om någon ställer till bekymmer eller utgör ett hot ska man kunna avlägsna dem från biblioteket. Och till sist, fortsätter hon, har en så enkel sak som hur man möblerar avgörande betydelse och kan göra stor skillnad.

– Bibliotekarier ska kunna göra det jobb de är utbildade för. Men man måste hitta ett bra sätt att göra det på. 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet