KRUT är här

KRUT är här

Malmö stadsbibliotek har under två år skapat en ny mötesplats för unga. Snart är det dags för projektet KRUT att stå på egna ben och fortsätta sitt arbete med platsen som öppnar för ungas möjligheter och drömmar.

Ett stort olivträd möter besökaren innanför entrén till KRUT, Malmö stadsbiblioteks nya rum för unga. Olivträdet markerar att besökaren nu kliver in i en annan del av biblioteket, här kastar man av sig negativa tankar och känslor och kommer symboliskt ut på andra sidan.

– En labyrint eller ett träd som markerar en känslomässig passage var något de unga som deltog i designprocessen av rummet önskade, säger Pär Gustafsson, projektledningen KRUT.

Demokratiskt uppdrag

På plan tre i Ljusets kalender på Malmö stadsbibliotek fanns för två år sedan en yta som stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson ville fylla med något nytt. Inriktningen skulle vara yttrandejämlikhet med ett kompensatoriskt perspektiv. Målgrupp var inte bestämd, utan det överläts till den projektgrupp som skulle utveckla verksamheten.

– Vi hade liten budget och skulle till stor del jobba med samarbeten och inflytande, säger Pär Gustafsson och berättar hur de började med en mindre kartläggning över verksamheter och resurser för människor med mindre resurser och möjlighet till delaktighet i Malmö.

– Vi landade väldigt snabbt i att det är unga tjejer som får minst resurser och som har väldigt lite inflytande. Vi har hela tiden försökt undvika åldersfrågan, men i dagsläget har vi ändå landat i att KRUT är till för alla mellan 14 och 30 år, att det är en mötesplats och en resurs som ska stötta människor i de åldrarna med det de behöver för tillfället. Och de behoven förändras ju över tid.

Möjliggörare

När projektet drog i gång för två år sedan var rummet på plan tre ett tomt rum som projektgruppen snabbt möblerade med vad som fanns till hands. För det bestämdes ganska snabbt att rummet skulle hållas öppet för besökare från dag ett, trots att det var både obemannat och under utveckling. Och redan från dag ett har ungdomar från hela Malmö tagit KRUT i besittning och arrangerat allt från seminarier till pysselkvällar.

– Vi ville se vad som skulle hända med platsen om vi lät den vara öppen, säger Pär Gustafsson och berättar att projektgruppen hela tiden sett sig själv som faciliterare, möjliggörare, snarar än att de själv skulle producera och komma på saker.

Projektgruppen har från början sökt en struktur där det ska vara lätt att kontakta KRUT och boka in resurser som behövs för att till exempel arrangera en föreläsning, ha ett möte eller uppleva nya saker.

– Det har inneburit att vi varit väldigt lyhörda när vi träffar någon som har behov, och eftersom vi är ett litet team med makt över våra egna lokaler fristående från resten av biblioteket, har vi kunnat svara upp mot behov från en dag till en annan, säger Pär Gustafsson och påpekar att detta förhållningssätt också är en stor utmaning eftersom rummet trots allt rent fysiskt är beläget på ett bibliotek.

– Det har inneburit en del konflikter mellan den uppfattning vissa har av ett bibliotek, och vårt uppdrag att möjliggöra en verksamhet där vi lämnar över mycket makt till vår målgrupp.

Visionen med verksamheten på KRUT är att vara en kreativ mötesplats för unga som vill arrangera, skapa eller förändra och vill någon arrangera en poesiuppläsning eller ha en bokklubbsträff är det ok. Men man ser inte litteratur som ett självändamål och utbudet av litteratur i rummet är begränsat. Däremot är samarbetet med ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket nära och det finns planer på att synkronisera arbetet med målgruppen ännu mer.

– Det har skapats en grupp på barn- och ungdomsenheten och det finns planer på att knyta KRUT närmre dem. Och om det är någon som efterfrågar någon litteratur hjälper vi förstås till, säger Pär Gustafsson och menar att KRUT inte är något bibliotek i den meningen, men att verksamheten velat ta fasta på bibliotekets klassiska roll med låga trösklar som mötesplats och en resurs för unga.

– Vår roll är en klassisk bibliotekarieroll i den mån att vi ser oss själv som förmedlare av olika resurser.

Externa aktörer

Redan från början har projektgruppen varit aktiv med att ta kontakt med människor och organisationer de trott kunna ha behov av en plats som KRUT. Ett resultat av detta är bland annat det rum som nu är en del av KRUT och där unga med idéer, ungdomsorganisationer eller verksamheter som arbetar med unga som målgrupp under några månader kan hyra in sig.

– Vi vill hitta ett antal externa aktörer vi kan jobba nära, och här får de låna ett rum gratis upp till ett halvår i utbyte mot att de i någon form berikar vår verksamhet, säger Pär Gustafsson.

Just nu hyr föreningen Tjejer i Förening rummet, en förening som tidigt kom in i projektet och vars metod att erbjuda unga människor anställning för att utveckla offentliga platser, samtidigt som de får en utbildning i jämställdhet, användes när det fysiska rummet skulle få en form. Tillsammans med White arkitekter anställde de under en månad i somras 18 ungdomar från hela Malmö som tillsammans tog fram ett underlag och en planritning till hur KRUT skulle designas och vilka funktioner som behövdes i rummet.

– Nu har vi äntligen lite mer ändamålsenliga lokaler och ett av våra uppdrag var ju också att omgestalta rummet. Men vi kommer aldrig att bli helt nöjda förrän vi har försäkrat oss att vi finns till för de som har störst behov och det kommer att vara ett pågående arbete att se till att vi är en jämställd plats där alla känner sig välkomna. För det viktigaste med KRUT är delaktigheten, och det finns inget värde i en verksamhet som har en specifik målgrupp att existera om det inte är utifrån de behov som finns, säger Pär Gustafsson.

Stå på egna ben

Snart är projekttiden för KRUT över och verksamheten ska från och med 2019 stå på egna ben. Ett sista uppdrag för projektgruppen har varit att ta fram ett koncept för hur verksamheten ska drivas vidare, och Pär Gustafsson hoppas att bibliotekets ledningsgrupp ska nappa på deras förslag att KRUT ska fortsätta vara en liten organisation som jobbar med utveckling där nätverkande är en central del, och att arbetet med verksamheten fortsätter vara coachande och möjliggörande.

– Vi vill att verksamheten är designad på ett sätt som gör att det är en fortsatt utveckling i samma anda som projektet. Testa, lämna över makten till de unga och jobba med de kompensatoriska perspektivet.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet