Barnrätt i praktiken

Barnrätt i praktiken

Barnombudsmannen arbetar bland annat med att driva på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och landsting. Inför att barnkonventionen år 2020 blir svensk lag har Barnombudsmannen dessutom ett särskilt regeringsuppdrag med att stödja kommuner, regioner och myndigheters arbete med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter.

– När barnkonventionen blir en lag blir det lättare att se att det inte är något vi kan välja att göra eller inte. Det blir en ökad tydlighet, menar Fanny Davidsson, projektledare hos Barnombudsmannen för regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken.

Aktivt arbete

Regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken handlar om att Barnombudsmannen ska stödja verksamheter i tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Rent generellt, menar Fanny Davidsson, gör biblioteken redan massor av verksamhet som är viktig för barn. Det hon menar behöver stärkas är ett systematiskt arbete för att öka medvetenheten och veta hur verksamheten lever upp till barnkonventionen.

– Barnkonventionen är inte en projektverksamhet, så lyft arbetet med den och se till att den ingår i styrdokument,verksamhetsplanering, budget etcetera, säger hon och menar att det är en ledningsfråga där personal ska ges förutsättningar att lära sig mer och veta vilken strategi man ska ha i arbetet med barnkonventionen.

– Det är lätt att tänka att det här bara ska vara en policy, men det handlar om ett aktivt arbete hela tiden. Gör en barnrättslig analys och titta på vilka artiklar och rättigheter barnkonventionen innehåller och hur den ska genomföras i verksamheten.

Verktyg

Barnrättsutredningen konstaterade att tillämpningen av barnkonventionen brister på flera områden. Mot bakgrund av detta röstade riksdagen förra året för att göra barnkonventionen till lag.

– Det som brister är ofta huret, hur man ska göra. Där tror jag att bland annat kollegiala reflektioner är viktigt, och att hämta lärdom från andra som har erfarenhet av att arbeta praktiskt med barnkonventionen, säger Fanny Davidsson och betonar att barnkonventionen är ett bra redskap för att skapa kvalitativ verksamhet för den prioriterade målgruppen barn och unga.

– Genom att barnkonventionen blir en lag förtydligar det att barn är rättighetsbärare. Det handlar inte om att vara snäll, utan det är rättigheter som varje barn har, och vi vuxna måste bli bättre på att lyssna.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet