Chefshandledningen Löpa linan ut

Chefshandledningen Löpa linan ut

Metodhandledningen Löpa linan ut har redan väckt mycket uppmärksamhet. Förhoppningen är att alla bibliotekschefer i landet ska använda den som ett verktyg i arbetet med barnkonventionen.

– Vi vill att boken ska vara superenkel och att det ska vara lätt att arbeta utifrån den. Att den ska vara en startpunkt för arbetet med att implementera barnkonventionen, berättar Ann Catrine Eriksson, en av författarna och redaktör för Löpa linan ut.

Boken är ett samarbete mellan de tre regionerna Gävleborgs län, Örebro län, Östergötlands län och Sörmlands län, och är ett resultat av ett arbete som påbörjades 2011 av Annika Holmén och Sylvia Blomberg. De gick en kurs på BHS i regional biblioteksutveckling och som slutarbete skrev de en uppsats utifrån en enkät de gjort. Uppsatsen, med titeln Barnkonventionen – läpparnas bekännelse, visade att det fanns en stor kunskapsbrist bland chefer om barnkonventionen, och att de redan hade ett uppdrag att arbeta med barnkonventionen.

– Det var ingen jätteöverraskning att det såg ut som det gjorde. Det är svårt att gå från teori till praktik. Många har inte det långa perspektivet eller förhållningssättet. Att barnkonventionen blir lag har ökat medvetenheten och att ansvaret inte enbart är barnavdelningens, säger Ann Catrine Eriksson.

Modell i åtta steg

Modellen man har tagit fram stöder sig på flera olika kunskapskällor, exempelvis SKLs Implementeringsnycklar samt Barnombudsmannens publikation om Framgångsfaktorer för inflytandeforum. Tillsammans med modellbibliotek har författarna sedan arbetat fram just de här stegen i en strategisk modell som består av åtta steg och är en så kallad taxonomi. Det betyder att den är uppbyggd som en trappa där man tar stegen ett i taget, nerifrån och upp. Första steget innebär att chefen har kännedom om barnkonventionen, och i sista steget har man implementerat barnkonventionen i verksamheten.
– Vi vet av erfarenhet och forskning att vi måste få med cheferna i första hand, det är deras ansvar att uppdraget fullföljs. Handledningen gör att det arbetet blir enklare, att man tydligt ser vad som behöver göras och i vilken ordning, säger Ann Catrine Eriksson.

Stort gensvar

Handledningen, som blev färdig tidigare i år, har redan väckt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt.

– Vi presenterade boken på konferensen Next Library i Tyskland i höstas. Nu har vi översatt den till engelska och ska presentera den som en Poster på IFLA-kongressen i Aten i augusti. Vi får också många förfrågningar från kollegor i ladet. Nu lever den sitt eget liv. Vi har tagit fram modellen och hoppas nu att folk hör av sig så vi får veta hur den används.

page9image1660848page9image1661680

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet