Synen på barn

Synen på barn

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram en öppen webbutbildning om barnkonventionen. Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap och förståelse för att kunna arbeta praktiskt med konventionen.

– Vi behöver höja grundkunskapen hos varje individ och verksamhet i hela samhället. Det handlar om synen på barn, säger Liselott Johansson, regionutvecklare inriktning barnrätt, Västra Götalandsregionen.

Från teori till praktik

I Västra Götalandsregionen finns Sveriges första regionala plan för mänskliga rättigheter, För varje människa. Handlingsplanen innehåller konkreta mål och åtgärder för bland annat fysisk tillgänglighet, ickediskriminering, jämlikhet och barnets rättigheter. Webbutbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik, är en del i målet om stärkta rättigheter för barn.

– Utbildningen är i första hand för förvaltningar inom Västra Götalandsregionen, men vi har valt att göra den öppen. För varför inte dela med sig, säger Liselott Johansson och berättar att det är stort intresse och många som använder den runt om i Sverige.

Utbildningen är uppdelad i sju delar med olika fokus på barnkonventionens olika artiklar, perspektiv och tillämpning.Det handlar hela tiden om att förstå grundprinciperna och se vad det innebär för den egna arbetsplatsen och koppla det till den egna verksamheten. För att levandegöra bygger en del på animerade filmer med barnet i centrum där tillhörande dialogfrågor ska få igång tankar och diskussioner.

– Dialogfrågorna är värdefulla för arbetsgruppen där man får fundera på skillnaden mellan barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv, säger Liselott Johansson och menar att det allt för ofta saknas struktur och systematik i arbetet med barnkonventionen.

– Vi behöver bli bättre på att göra prövningar av barnets bästa, att förstå perspektivskillnaderna och att ett barnrättsperspektiv handlar om systematik och rutiner, inte bara något vi själv tycker är bra för barnet.

Implementering

Den största skillnaden, menar Liselott Johansson, mellan utbildningen Barnkonventionen – från teori till praktik, och liknande utbildningar, är den tydliga kopplingen till den egna verksamheten. Att det är en webbutbildning som höjer grundkunskaperna och tvingar fram reflektioner och kopplingar till det egna arbetet

– Det finns ingen annan likadan utbildning, säger hon. Det här handlar om det allra mest grundläggande, om perspektiven. Det ska vara lätt, och reflekterandet är viktigt.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet