Arbetar för att stärka

Arbetar för att stärka

Statens medieråd presenterade nyligen en lägesrapport med bedömningar av hur Sverige ska kunna stärka arbetet med medie- och informationskunnighet.

– Vi har listat fyra behovsområden och i höst fortsätter vi att titta på formaliseringen av dessa, säger Martina Wagner, ämnessakkunnig på Statens medieråd.

År 2018 gav regeringen Statens medieråd i uppdrag att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet, MIK. Statens medieråd tolkade uppdraget som ett långsiktigt uppdrag, och att de fått mandat att ta rollen som koordinerande nod för MIK i Sverige.

– All internationell expertis säger att det behövs en koordinerande kraft, en ansvarsinstans som fungerar som ett nav för MIK-frågorna. En sambandscentral som tillhandahåller delning av kunskap mellan aktörer på olika nivåer som verkar för stärkt MIK, säger Martina Wagner.

Nationell handlingsplan

Från att vi har varit nästan ensamma om att tala om MIK har Statens medieråd nu fått sällskap av många aktörer med det gemensamma slutmålet att stärka människors delaktighet och kompetenser i informationssamhället.
– Här har biblioteken steppat fram som en av de absolut viktigaste och självklara partner och målgrupper för vårt arbete, säger Martina Wagner.

När Statens medieråd 2018 gjorde en kartläggning av aktörer verksamma inom MIK-området, visade den ett ganska fragmenterat landskap. Det görs mycket inom olika områden, men det saknas samordning och flera genomför insatser som överlappar varandra. Detta, tror Statens medieråd i sin lägesrapport, skulle underlättas av en handlingsplan som skulle bidra till ett mer långsiktigt och kvalitativt arbete.

– Det behövs en nationell handlingsplan eller en MIK-strategi. Det måste inte vara regeringen som utformar den, det skulle kunna vara en sådan sak ett nationellt MIK-nätverk kan göra tillsammans, säger Martina Wagner.

Hon berättar om modellen de använder i Norge där Kulturdepartementet redan 2011 satte ihop ett nätverk bestående av myndigheten Medietilsynet, departement och övriga organisationer för att arbeta med kritisk medieförståelse, och om Irlands arbete där mediemyndigheten Broadcasting Authority Ireland utifrån sin policy framgångsrikt arbetar med kampanjer.

– I Sverige är vi inte riktigt där än med en fungerande samverkan mellan MIK-aktörer. Men det är väl rimligt att tro att vi under hösten 2019 kan ta ytterligare steg i riktning mot att formalisera nätverk kring MIK i Sverige på olika nivåer. Här ser vi fördelar om Statens medieråd i sin roll som nod får ett styrdokument från regeringen som kan fungera som en brygga mellan olika övergripande initiativ, och som ger oss ett tydligt mandat att samordna dessa till gagn för allmänheten.

Stödfunktion

Om Statens medieråd som nationell nod för MIK ska ha en chans att påverka insatserna inom området, konstaterar de i sin lägesrapport att de skulle behöva ha inflytande över bidrag som ges till insatser inom området. Då skulle de kunna rikta insatser till geografiska eller tematiska områden där det saknas aktiviteter och på så sätt uppmuntra dessa.

– Aktörer med rikstäckande aktiviteter som till exempel den formella folkbildningen och studieförbunden är, med riktad finansiering, villiga att göra mer inom MIK-området, säger Martina Wagner.

Slutligen konstaterar Statens medieråd i sin lägesrapport att de MIK-insatser som genomförs i Sverige skulle kunna få klart större genomslag om de samordnades effektivt. Men att det krävs långsiktighet och särskild finansiering.

– Det behövs ju bland annat ett sekretariat som enbart arbetar med ett MIK-nätverk, och en bra gemensam plattform.Och sådana kostar pengar, konstaterar Martina Wagner som ändå är hoppfull och menar att det borde kunna vara på plats 2020.

– Vi fortsätter nu att jobba under hösten och kommer bland annat att utveckla vår MIK-kartläggning till något vi kallar för Kartan. Tanken är att göra kartläggningen inom MIK-området än mer användbar och interaktiv. En databas där man ska kunna se vad som görs, av vem mot vilken målgrupp, inom vilken del av MIK etcetera. Vi tror det kan bli ett användbart redskap.

FAKTA

Statens medieråd sorterar under Kulturdepartementet och bildades den 1 januari 2011.
Myndigheten ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet