Global dialog om medie- och informations- kunnighet

Global dialog om medie- och informations- kunnighet

I september 2019 står Västra Götalandsregionen värd för den nionde upplagan av den internationella Unesco-konferensen Global Media and Information Literacy Feature Conference.
– Konferensen är ett tillfälle att få en uppdatering kring forskningsläget inom området, att knyta kontakter och utbyta information säger Catharina Bucht, projektledare, Kultur i Väst.

Utvecklingen världen överhar de senaste decennierna formats av digitaliseringens framfart, och vårt sätt att ta till oss information har förändrats. Unescos nionde MIL-konferens har fokus på engagerade, informerade och kunniga medborgare i en digital tid.

– Det handlar i grund och botten om grundläggande mänskliga rättigheter. Om yttrandefrihet och om informationsfrihet och om hur viktigt det är att ha kunskaper och kompetenser att kunna ta till sig information och veta hur man gör sin röst hörd, säger Catharina Bucht.

Global fråga

Unescos första globala konferens om Media and Information Literacy, MIL, hölls 2011. MIL, eller MIK på svenska, är en sammanslagning av kompetenser från två olika forskningstraditioner, medie respektive informationsvetenskap.

– Den tekniska utvecklingen, framförallt internet, har medfört att medier och informationsdatabaser allt mer hänger samman och är oberoende av nationsgränser. Unesco pratar även om att man genom ökad medie- och informationskunnighet kan öka dialogen mellan människor, olika kulturer och religiösa inriktningar. Att man på det sättet får ökad förståelse för varandra, säger Catharina Bucht.

MIL-konferensen är inte i första handen konferens där deltagarna får med sig praktiska tips, men väl en bred uppdatering från forskningsområdet och många exempel på hur man arbetar med frågan i olika delar av världen.
– En forskningsinriktad konferens ger också en bra bild av var kunskapsluckorna finns. Och, säger Catharina Bucht, eftersom det är en fråga som angår alla oavsett nationsgränser, hoppas Unesco att en konferens med global dialog ska göra att man inspireras och lär av varandra.

Diamant

Oavsett om man kommer till konferensen med fokus på filmkunnighet eller med fokus på informationskompetens eller nyhetsjournalistik, tror Catharina Bucht att man känner att man är en del av en stor global diskussion.
– Den stora poängen med konferensen är att få med så många länder som möjligt.

Catharina Bucht beskriver global medie- och informationskunnighet som en fasettslipad diamant som du kan titta på utifrån olika aspekter beroende på vilken ämnesbakgrund du har eller vilket land du kommer ifrån. Unescos sätt att se på medie- och informationskunnighet är bredare än hur det diskuterats i Sverige. Här har det ofta varit fokus på källkritik, desinformation och propaganda i relation till hur mottagare hanterar det. I andra delar av världen kan det handla om att ha kompetens för att kunna skilja kommersiella budskap från informationsinnehåll, eller att det är ojämlikt mellan kvinnor och män gällande medie- och informationskunnighet och tillgång till information.

– Det är helt enkelt olika ingångar till ämnet i olika delar av världen. Här i Sverige är vi förhållandevis trygga med våra medier och etiska regler vad gäller reklam och våldsinslag i program riktade till unga. Lever man i ett land som inte har motsvarande lagar eller etiska regler, har man kanske sedan länge arbetat från en helt annan ingång till mediekunnighet. Kunskap och inspiration från andra kan göra stor skillnad.

Global dialog

När denna artikel skrivs är konferensens program inte klart, men det råder ingen brist på inskickade presentationer, och den internationella, vetenskapliga kommittén som tittar på förslagen har ett digert arbete att utföra fram till september. Och att Unesco gift samman två forskningstraditioner betyder att ingen är viktigare än den andre. Mediekunnighet och informationskunnighet är inget nytt, men tillsammans blir det kanske ett nytt sätt att se på dem och att få en förståelse för hur brett MIK-begreppet är.

– Unescokonferensen belyser MIK-begreppet från olika håll, och genom att delta hoppas jag att man ändå förstår attdet är samma diamant. Det viktigaste är att man upprätthåller den globala dialogen och lär av varandra, säger Catharina Bucht.

 

FAKTA

Västra Götalandsregionen är värd för Unesco Global Media and Information Literacy Feature Conference 2019 i samarbete med Göteborgs universitet och Svenska Unescorådet. Konferensen pågår 24–26 september på Svenska Mässan i Göteborg, parallellt med Bok-och biblioteksmässan där ett av årets tema är mediemedvetenhet.

Den 26 september arrangeras ungdomskonferensen Global MIL Youth Agenda Forum för unga mellan 18 och 30 år.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet