Färre och större kommuner i Norge

Färre och större kommuner i Norge

Det pågår stora förändringar i Norge, där kartan håller på att ritas om. Från och med 1 januari kommer landet att bestå av färre kommuner och delas in i större län. Förhoppningen är att reformerna ska utjämna skillnaderna mellan stad och land.

– Den politiska viljan är att det ska göra landet mer jämlikt, att besluten ska komma närmare medborgaren och att demokratin ska stärkas. Ett av de nya länen är Viken som kommer att ha 1,2 miljoner invånare, nästan en fjärdedel av Norges befolkning, berät- tar Heidi Hovemoen, blivande avdelningschef för regionbiblioteket Viken.

Ny organisation samma uppdrag

I dag har Norge 428 kommuner. Efter nyår kommer de att vara 356, dessutom bildas nya, större län. Region Viken kommer att bestå av 51 kommuner, 91folkbibliotek, inklusive filialer, 58 skolbibliotek i gymnasiet samt kommunala skolbibliotek. Heidi Hovemoen är hoppfull inför sammanslagningen.

– I Norge ansvarar Kulturdepartementet för folkbiblioteken, regionbiblioteken samt nationalbiblioteken, medan universitets- och högskolebiblioteken och skolbiblioteken ligger under Kunskapsministeriet. Vi fick nyligen en ny biblioteksstrategi som gäller 2020 – 2023, så i nuläget ser det inte ut som att vi tilldelas något nytt uppdrag, men i den nya strategin visar regeringen tydligt att de vill att utvecklingen av hela bibliotekssektorn ses som ett och den indikerar en vilja för större samverkan mellan departementen.

Regionbiblioteket kommer även i fortsättningen att arbeta med kompetensutveckling, biblioteksutveckling och strategier. Heidi Hovemoen tror att omorganisationen kommer att bli jättebra, där de kommer kunna dra fördel av att vara en större enhet.

– Det kan handla om stordrift för att hålla nere kostnaderna, till exempel ha gemensamma e-boksplattformar, bibliotekstransporter och digitalt innehåll. Vi kommer även i fortsättningen att utveckla olika tjänster, precis som vi gör nu, berättar Heidi Hovemoen.

Förändringar på sikt

Det är för tidigt att säga något om länsindelningen eller kommunsammanslagningarna kommer att leda till att bibliotek läggs ner, menar hon.

– Alla kommuner kommer att behålla sina lokaler, men man har börjat tänka i andra banor efter inspiration från danska bibliotek där man erbjuder andra tjänster i lokalerna och fungerar mer som medborgarhus. Men i ett långsiktigt perspektiv får man följa vad som sker.

Enligt lagen ska varje kommun ha ett bibliotek, men det är klart att det kan hända saker om ekonomin blir sämre.

Och även om det inte ligger något nytt uppdrag med de organisatoriska förändringarna, tror Heidi Hovemoen att det kommer sådana framöver. Kommunsammanslagningen gör exempelvis att vissa kommuner blir väldigt stora och kommer få betydande inflytande.

– Det kan påverka oss som regionbibliotek, jag tror framförallt att bibliotekssektorn kommer att ställa högre krav på oss och från politiken förväntar man sig att vi kommer att arbeta tvärsektoriellt med samhällsutveckling.

Det sektorsövergripande arbetet har hon stora förhoppningar på och ser att det kommer finnas möjligheter att profilera biblioteket gentemot de andra sektorerna.

– Vi arbetar med att synliggöra biblioteket, inte främst som en arena där man lånar böcker eller går på ett kulturarrangemang, utan som ett ställe för livslångt lärande, digital delaktighet och som en aktör som bekämpar sociala skillnader, säger Heidi Hovemoen.

Biblioteksföreningen positiv

Även Norsk biblioteksförening ser risker och möjligheter med förändringarna, men det är för tidigt att sia om vad som kommer att hända eller när eventuella konsekvenser blir synliga, menar Mariann Schjeide, ordförande i Norsk biblioteksförening.

– Jag tror att många chefer känner sig ensamma på jobbet, på större enheter har du oftast någon du kan utväxla idéer med, så det kan komma mycket positivt ut av det här, tror hon.

Att gå samman och bilda större organisationer kan i sig innebära risker, att man får dra ner på personal, vilket biblioteksföreningen är orolig för.

– Det verkar inte som om det kommer att ske några neddragningar, men det kan ju vara en taktik. Att politikerna säger att det är verksamhet som vanligt och så sker det istället om ett eller två år. Vi ser en utveckling där bibliotek har öppet tre timmar i veckan, istället för att slå samman i större enheter och vi ser att bibliotek läggs ner. De senaste tjugofem åren har vi halverat antalet bibliotek i Norge, från 1500 till 700, så vi bevakar frågan, fortsätter hon.

Samtidigt, trots riskerna, tror Mariann Schjeide att fördelarna med sammanslagningarna är större än nackdelarna.

– För norrmännen är det viktigt att hela landet lever. Det ska inte spela någon roll om du bor i en stad eller längs en fjord, oavsett ska man ha samma möjligheter och rättigheter. I samtal med politiker berättar vi om mötesplatser. När mötesplatser som posten och banken försvinner, behöver befolkningen ha andra ställen att mötas på. Då finns biblioteket, som också är en mötesplats. Vi finns överallt och har en redan fungerande infrastruktur, så använd oss, säger vi. Biblioteken finns här.

FAKTA

Nya län från 1 januari 2020: Vestland, Agder, Viken, Innlandet, Trøndelag, Rogaland, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Nordland, Oslo

Kommunsammanslagningen: 119 kommuner slås samman till 47 nya och bildar totalt 356 kommuner istället för 428, som Norge bestod av innan reformarbetet inleddes i juni 2014. Nästan 1 av 3 invånare kommer att ha en ny kommun och 9 av de 15 största kommunerna kommer att vara nya år 2020. Förutom kommunsammanslagningen kommer landet även delas in i 11 nya län.

Vikens län:  Vikens län kommer att bestå av 51 kommuner, det som i dag är Akershus, Buskerud och Østfold, samt ytterligare några omkringliggande kommuner. Viken kommer att ha 1,2 miljoner invånare, nästan en fjärdedel av Norges befolkning.
Länet kommer att ha 51 huvudbibliotek, med filialerna inräknat kommer regionen ha 91 bibliotek. 58 skolbibliotek i gymnasiet,

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet