Danmark i fokus – Ensamma äldre och bibliotek

Danmark i fokus – Ensamma äldre och bibliotek

Den danska tankesmedjan Tænketanken Fremtidens biblioteker, konstaterar i rapporten Ældrefællesskaber og biblioteker att bibliotek absolut kan hjälpa äldre ut ur ensamhet.

– Biblioteken kan göra skillnad och bidra till ökad livskvalitet för äldre och få dem att känna sig mindre ensamma. Och det handlar inte bara om att skräddarsy nya aktiviteter för målgruppen, det räcker med små genomtänkta justeringar av det som redan görs, säger Lotte Hviid Dhyrbye, chef för Tænketanken Fremtidens biblioteker.

Utsatta områden

Det finns sedan länge ett fokus på ensamhetsproblematiken i Danmark. Tænketanken och Lotte Hviid Dhyrbye har tidigare arbetat med ensamhetsproblematiken mer generellt, och vad det betyder när man är äldre. I det arbetet fick hon kontakt med socialarbetare i utsatta bostadsområden som menade att det finns en problematik kring hur man definierade utsatta. Att det inte så mycket handlar om de som bor i dessa områden, utan om det som inte finns där, det som saknas.

– Det handlar om infrastrukturen, om att det saknas butiker och kulturinstitutioner. Och särskilt för de äldre. Så i projektet kopplade jag helt enkelt ihop socialt utsatta bostadsområden med ensamma äldre, säger Lotte Hviid Dhyrbye och avslöjar att hon också hade en baktanke med att vilja ändra den politisk agendan i Danmark där kultur och hälsofrågor sällan möts, jämfört med till exempel Sverige och England.

– Vi arbetar mycket i stuprör i Danmark, och min intention var att få biblioteken och kulturen ut på andra arenor. Att koppla ihop kultur och hälsa, kultur och äldre. Och, tillägger hon, idag är det viktigt för biblioteken att börja rikta in sig på den demografiska utvecklingen. För fokus har länge varit på de unga biblioteksbesökarna, och kärnanvändarna, de allt fler äldre, får allt mindre fokus.

Aktiviteter

Kunskapsprojektet Ældrefællesskaber og biblioteker, Äldres gemenskap och bibliotek, blev ett samarbetsprojekt mellan tankesmedjan och lokala projektgrupper bestående av socialarbetare och folkbibliotek i fyra danska utsatta bostadsområden. Tillsammans skulle de skapa och testa olika relevanta aktiviteter för ensamma äldre.

– De skulle utveckla ett nationellt koncept och en lokal aktivitet som de skulle prova på ensamma äldre boende i bostadsområdet. Sammanlagt alltså två nya aktiviteter på varje bibliotek, säger Lotte Hviid Dhyrbye och ger exempel på lokala aktiviteter som Shared Readinginspirerade bokklubbar, musikträffar med fokus på låttexter och särskilda samtalsgrupper för äldre män. Den gemensamma, nationella aktiviteten handlade om lokalhistoria.

– Det viktiga är att aktiviteten har ett innehåll och har någon betydelse för de äldre. Att det inte handlar om att spela bingo.

Handbok

Projektet följdes av antropologer som observerade vad som hände på biblioteken och med de äldre. Erfarenheterna samlades i en större rapport, men de viktigaste erfarenheterna samlades i en praktisk handbok, en slags manual, för de som vill jobba med ensamma äldre. Bland annat presenteras sex grundelement som ett slags skelett att förhålla sig till i detta arbete, och där framförallt tre avgörande faktorer framhävs.

– Det viktigaste är förstås den kulturella kärnan där aktiviteten måste vara relevant. Vi såg också att det fungerade bäst i mindre grupper där alla befann sig i samma situation, att alla var ensamma. Det gav en mer öppenhet i samtalen, säger Lotte Hviid Dhyrbye.

Bibliotekets värdskap är en annan faktor som lyfts och som handlar om att bibliotekspersonalen vågar lämna sin profession och också agera som medmänniska. Och det handlar både om att ta ansvar för det fysiska rummet och för relationen mellan sig själv och de äldre, och mellan de äldre.

– Det handlar om att skapa trygghet, att bli sedd och om att känna sig välkommen, säger Lotte Hviid Dhyrbye och menar att inkludering också är en del av detta.

– Att den äldre inte bara är konsument, utan aktivt får ta del av verksamheten.

Ensamhet

Hela projektet inleddes med att 50 äldre personer djupintervjuades om bland annat hur deras vardag ser ut och vad de hade att säga om att vara ensam. Inför dessa intervjuer uppstod ett något oväntat problem när det visade sig vara svårt att hitta ensamma äldre.

– Vi pratade med antropologer och tillsammans med socialarbetare, biblioteket i bostadsområdena, dörrknackning, affischering och artiklar i lokalpressen, gick det till slut.

Alla bodde inte ensamma, men alla kände en viss grad av ensamhet och intervjuerna gav en mängd insikter, som till exempel att ensamhet inte behöver betyda att du saknar sociala relationer, utan mer om att du känner dig ensam, säger Lotte Hviid Dhyrbye och visar på forskning som säger att ensamhet har stora negativa konsekvenser för såväl samhället som helhet, som för den enskilda människans livskvalitet och hälsa.

– Ensamhet är lika skadligt för hälsan som att röka.

Ökad förståelse

Lotte Hviid Dhyrbye menar att en av insikterna i projektet är att det är ett krävande arbete för biblioteken att arbeta med ensamma äldre, framförallt rekryteringsarbetet, arbetet med att hitta dessa personer. Här, menar hon, måste man hitta strategiska samarbetspartner i lokalområdet.

– Biblioteken i projektet har förstått att om de vill nå äldre ensamma måste de samarbeta med lokala organisationer, med hemsjukvård och med socialarbetare i bostadsområdena.

För att sprida erfarenheter från projektet och väcka intresse för arbetet med ensamma äldre, avslutade Tænketanken projektet med att be alla bibliotek i Danmark att komma med förslag på projekt de skulle genomföra utifrån de sex grundelementen i handboken. Det hela utformades som en tävling med en prissumma på 50 000 kronor.

– Vi fick in många spännande förslag, och de två bibliotek som vann arbetar fortfarande aktivt med målgruppen. Liksom de fyra bibliotek som deltog i projektet, sammanfattar Lotte Hviid Dhyrbye.

Syftet med hela projektet var att med hjälp av kulturaktiviteter bryta ensamhet och öka livskvaliteten hos ensamma äldre. Den kvalitativa utvärderingen visade att över hälften av de ensamma äldre som deltog i projektet upplevde att de var mindre ensamma, att de fick mod och lust att söka upp nya aktiviteter på egen hand.

– Många upplevde att de kände fler i lokalområdet de kunde hälsa på, eller prata med. Dessutom har projektet bidragit till en ökad förståelse för frågan, och ensamhet och äldre har generellt kommit mycket högre upp på bibliotekens agenda i Danmark.

FAKTA

Kunskapsprojektet Ældrefællesskaber og biblioteker pågick 2016 – 2017.
Bibliotekspersonal och socialarbetare i utsatta bostadsområden i Varde, Skælsør, Dalum och Köpenhamn samarbetade.
143 äldre personer deltog nationellt och 50 djupintervjuer med äldre genomfördes.

Tænketanken Fremtidens biblioteker, tankemedjan Framtidens bibliotek, har funnits sedan 2012 efter ett initiativ från Danmarks biblioteksförening.
Tankesmedjan ska undersöka och främja debatten kring framtidens bibliotek.
Tankesmedjan representerar 30 folkbibliotek, fem biblioteksorganisationer och ett antal privata verksamheter som aktivt deltar i tankesmedjans verksamhet och stödjer arbetet ekonomiskt.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet