Många äldre utan internet

Många äldre utan internet

Enligt Internetsstiftelsen i Sveriges årliga undersökning Svenskarna och internet, är det främst äldre som upplever digitalt utanförskap. Även om framsteg görs inom området, exempelvis införande av välfärdsteknik på äldreboenden, så återstår en hel del innan internet når alla.  

 

I Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019, angav omkring 74 procent av kommunerna att de kan erbjuda internetanslutning för de boende i minst ett särskilt boende i kommunen. Ola Nilsson, sakkunnig på Pensionärernas riksorganisation, PRO, tycker att utvecklingen går åt rätt håll men att siffran är missvisande.

– Tittar man på individnivå så var det bara 47 procent av boendeplatserna i särskilt boende som erbjöd den äldre möjligheten till internetuppkoppling i det egna rummet eller lägenheten, enligt kommun- och landstingsdatabasen Kolada 2018. Oavsett är det inte tillgängligt för alla, säger Ola Nilsson som anser att äldre ska ha tillgång till wifi och internet oavsett var de bor.

– I grund och botten är det en demokratisk fråga att få tillgång till den digitala världen för att kunna delta i samhällslivet och ha kontakt med familj och vänner. Med rätt utrustning, handledning samt tid och tålamod kan internet avsevärt höja livskvaliteten för äldre, ofta ensamma och isolerade personer.

PRO engagerar sig i frågan som berör äldreboenden, men också om behovet av digital utveckling generellt. Förutsättningen är dock att det går att få tillgång till internet. I framtiden kommer det att vara en nödvändighet, menar Ola Nilsson.

– Många kommuner har fibernät draget till fastigheterna för äldreboendet men internet finns inte inne i lägenheterna. Det är viktigt att den här frågan tas på allvar och att de kommuner och regioner som ännu inte ger möjligheten till internetuppkoppling på äldreboenden, eller på sjukhus, snarast tänker om och prioriterar allas möjlighet till deltagande i samhällslivet.

Regeringen skjuter till pengar

Socialminister Lena Hallengren, med ansvar för bland annat äldrefrågor, säger att regeringen avsatte 350 miljoner år 2018. Pengarna skulle användas som stimulansmedel och stöd för den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen, att använda för välfärdsteknik.

– En uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna visade att 52 procent av kommunerna hade använt medel till bland annat installation av wifi och internet på särskilda boenden. Och bara för några veckor sedan slöt regeringen och Sveriges kommuner och Regioner, SKR, en överenskommelse om välfärdsteknik i äldreomsorgen. Överenskommelsen syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen, säger socialministern i ett skriftligt svar till noll27.

Author Description

Anneli Abrahamsson

journalist, anneli.abrahamsson@vgregion.se 072 253 97 23

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet