Medier för alla

Medier för alla

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, var tidigt ute och försökte hitta en roll i ett nytt, framväxande medielandskap där både kommersiella och ickekommersiella aktörer producerar medier som kan användas av alla. I myndighetens framtidsstrategi 2018 – 2020, är visionen tydlig mot ett samhälle där all läsning är tillgänglig, och med användaren i fokus vill man nå dit bland annat genom att främja egna och andras produkter och tjänster. Nu är det 2020 och förutom nytt uppdrag och ny strategi, ska MTM förhålla sig till EUs tillgänglighetsdirektiv som trädde i kraft våren 2019. Direktivet innebär att produkter och tjänster som släpps på marknaden ska uppfylla direktivets krav senast 2025, och senast 2022 ska medlemsstaterna ha infört bestämmelser som behövs för att uppfylla direktivet.

Hur går det med visionen mot ett samhälle med böcker, nyheter, produkter och tjänster för alla? Noll27 bad Tove Dannestam, chef för enheten Omvärld och samverkan, svara på detta.

– Flera tecken pekar på att framtidens bokmarknad blir mer tillgänglig och frågan står i större utsträckning än tidigare på agendan. Det finns en strömning mot universell utformning som gör att behovet av särlösningar i efterhand minskar. Det nya europeiska tillgänglighetsdirektivet kommer att implementeras i svensk lagstiftning, vilket innebär nya tillgänglighetskrav för bokbranschen att förhålla sig till när det gäller e-böcker. Regeringen har tillsatt en utredning som tittar på hur implementeringen i Sverige ska ske på bästa sätt. Det är första gången krav ställs på kommersiella aktörer kring ökad tillgänglighet i syfte att harmonisera den europeiska bokmarknaden och ge alla läsare möjlighet att läsa på sina villkor

Digitaliseringen och mediekonsumentens förändrade beteende driver också på utvecklingen och har skapat nya möjligheter. Ett exempel är de digitala abonnemangstjänsternas frammarsch. Såväl den europeiska förläggarföreningen som allt fler medieföretag ser att tillgängliga lösningar ökar användbarheten för alla och därmed kan ge potentiellt större affärsmöjligheter.

Universell utformning är en central princip i MTMs strategiska arbete och kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för så många som möjligt i ett samhälle, utan att det krävs speciell anpassning. Genom att utforma en produkt eller tjänst rätt från början kan alla dra nytta av den, oavsett förutsättningar.

Vad är EPUB 3, och när blir det standard i Sverige?

– EPUB 3 kan i korthet sägas vara ett e-boksformat som är baserat på principen om universell utformning. Genom att producera böcker i digitala format enligt denna princip, kan även personer som inte kan eller har svårt att ta till sig tryckt text tillgodogöra sig litteratur. En digitalt producerad bok som är tekniskt utformad enligt standarder och riktlinjer för tillgänglighet kommer att kunna läsas direkt när den ges ut.

EPUB 3 har mognat de senaste åren och håller nu på att etablera sig som standard för tillgängliga e-böcker. Det här märks både hos MTM och motsvarande organisationer internationellt och i viss mån också hos den kommersiella bokbranschen, som står inför en omställning mot mer tillgänglig publicering.

Vi avser själva på MTM att gå över till EPUB 3 som format för vår produktion av digitala talböcker med inläst eller syntetiskt tal, och e-textformatet. Målet är att påbörja användartester redan under hösten. Notera att vi inte kommer att ta bort några format förrän vi är säkra på att EPUB 3 fungerar tillfredsställande för våra läsare.

Hur bedömer du att framtiden ser ut för en tillgänglig mediemarknad i Sverige?
– Frågan om inkluderande publicering står tydligt på agendan och genomförandet av det nya europeiska tillgänglighetsdirektivet kommer att innebära att läsare som har svårt eller inte alls möjlighet att läsa tryckt text, plötsligt kommer att kunna ta del av samma böcker, i samma kanaler och vid samma tidpunkt som alla andra läsare.

MTMs uppdrag är att vara ett kunskapscentrum för tillgängliga medier och att främja tillgänglighet och universell utformning gentemot kommersiella aktörer, akademin och offentlig sektor. Bland annat har vi drivit pilotprojekt där vi tillgänglighetstestat olika kommersiella produkter och tjänster med hjälp av användare med läsnedsättning. Resultaten visade att det är en lång väg kvar att gå mot en tillgänglig bok- och mediebransch – men när vi gjorde uppföljande tester hade tillgängligheten avsevärt förbättrats. Det finns helt klart ett stort engagemang och en vilja hos branschen att ge fler läsare tillgång till litteratur och nyheter på sina villkor.

FAKTA

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

MTM lyder under Kulturdepartementet och myndigheten är sedan 2020 lokaliserad i Malmö.

BILD: Annette Säfström

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet