Barnbibliotekarieyrket kräver kontinuerligt lärande

Barnbibliotekarieyrket kräver kontinuerligt lärande

Barnbibliotekarierna är ofta de som kompetensutvecklar sig mest i kåren. Men många upplever att deras kunskap inte alltid lyfts upp på en strategisk nivå.

– Ofta ser ledningen det som att barnbibliotekarierna kompetensutvecklar sig av eget intresse, säger Jenny Lindberg på Bibliotekshögskolan i Borås.

På uppdrag av Regionbibliotek Stockholm har forskaren Jenny Lindberg gjort en kartläggning av barnbibliotekariers kompetens. Genom samtal med både barnbibliotekarier och bibliotekschefer i regionen har hon kunnat se att arbetet som barnbibliotekarie kräver mer av specialisering än andra inriktningar på biblioteken. Dels ska de kunna möta barnen på ett tryggt och trovärdigt sätt och se saker ur deras perspektiv, dels ska de ha en bred litteraturkännedom och vara lyhörda för utvecklingen i samhället. De behöver också hänga med i digitaliseringen för att förstå den komplexa medievärld som barnen lever i. Därför beskriver bibliotekscheferna det som mycket svårare för en vuxenbibliotekarie att gå in och bemanna barnavdelningens informationsdisk än tvärtom.

– Barnbibliotekarierna upplevs som en tänjbar och flexibel grupp av anställda som kan gå in och ta andra arbetsuppgifter, medan man inte riktigt ser samma sak hos vuxenbibliotekarierna. De kan nog uppleva det som lite skrämmande att gå rakt in och möta en barn- eller ungdomsgrupp, säger Jenny.

Vill ha örnkoll på vad som händer

Jenny Lindberg

Jenny Lindberg Bild: Solveig Sandberg

Även om yrket kräver specialisering finns det ingen specialistutbildning i Sverige för den som vill jobba som barnbibliotekarie. Istället kompetensutvecklar sig många under yrkeslivet. Jenny Lindbergs intryck är att barnbibliotekarierna är den grupp i kåren som kompetensutvecklar sig allra mest. De har ett jättesug efter att få lära sig mer och går på kurser, konferenser och seminarier. De är även bra på att nätverka med andra.

–De vill ha örnkoll på vad som händer på barnbiblioteksfältet och är vana vid att själva ta initiativ till sin kompetensutveckling. De som deltog i studien pratade också om hur viktigt det är med möten med andra kollegor, säger hon.

För det mesta uppskattas initiativen till utveckling av ledningen. Men samtidigt skulle många barnbibliotekarier önska att deras kunskaper fångades upp mer på en strategisk nivå.

– Flera bibliotekarier beskriver att chefen låter dem gå på kurser och konferenser för att det uppfattas som berikande för den enskilda medarbetaren, att det är en sorts löneförmån, och att de kompetensutvecklar sig för sin egen skull. Det tycker jag är anmärkningsvärt.

Förklaringen till att det har blivit så är till stor del historisk, menar Jenny. I likhet med lärare, sjuksköterskor och socionomer är biblioteksyrket en så kallad välfärdsprofession som av tradition är kvinnointensiv. Att arbeta på ett folkbibliotek med barn sågs från början som något av ett kall, och delar av den uppfattningen lever kvar än idag.

–När jag frågade bibliotekscheferna om vad det fanns för incitament för barnbibliotekarier att kompetensutveckla sig fick jag som svar att de har en sådan kunskapstörst och att de känner en sådan glädje i att möta barnens blick under arbetet. Det var nästan bara personliga drivkrafter som lyftes, berättar hon.

Läser mycket, även på fritiden

Med en minskad läsning bland barn och unga i Sverige spelar barnbibliotekarierna en allt viktigare roll i det läsfrämjande arbetet. Själva upplever de att en central del i deras kompetens är förmågan att skapa förtroendefulla relationer till barnen. Genom kunskap och bra bemötande kan de lägga grunden för varaktiga biblioteksanvändare, och för att nå ut till så många barn som möjligt samarbetar de också ofta med exempelvis barnavårdscentraler och förskolor. De läser mycket, även på fritiden, för att underhålla sin kompetens och för att kunna uppfylla barnens önskemål om böcker med specifikt innehåll.

Ändå är det inte ovanligt att biblioteken anställer andra yrkesgrupper idag än bibliotekarier till barnavdelningarna. Men då är man ute på djupt vatten, tycker Jenny Lindberg.

– Jag noterade att det fanns chefer i studien som inte har kravet att alla bibliotekarier ska vara formellt utbildade. Frågan är vad det kan få för långsiktiga konsekvenser, barnbibliotekarier är en superkunnig och engagerad yrkeskår som strävar efter att arbeta utifrån barnens perspektiv. Det kräver både kunskap och erfarenhet.

Text: Paula Isaksson

Läs studien Barnbibliotekariers kompetens

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet