En verksamhet i rörelse

En verksamhet i rörelse

På uppdrag av Förvaltningen för kulturutveckling gjorde Bibliotekshögskolan i Borås under våren 2021 en undersökning om uppsökande biblioteksverksamhet på folkbiblioteken i Västra Götalandsregionen. Resultatet finns samlat i rapporten Ett fenomen i rörelse, där det bland annat konstateras att det saknas ett samlat begrepp för verksamheten.

– Att det inte finns en gemensam terminologi, att det inte finns ett enhetligt sätt att prata om uppsökande verksamhet, förvånade oss. En del talade om ett uppsökande förhållningssätt i all biblioteksverksamhet, medan andra knöt verksamheten till vilka aktiviteter som utförs, som till exempel Boken kommer, säger universitetslektor Erik Joelsson som tillsammans med kollegorna och adjunkterna Sirpa Bark och Emma Berge Kleber gjort undersökningen.

I rapporten konstateras att var tid har sin terminologi och att det finns en tydlig förskjutning över årtiondena vad som varit prioriterat. Exempel som nämns är Boken kommer och bokbussen med anor från 1950-talet, och 1970-talets sociala biblioteksverksamhet.

– Ibland betraktas bokbussen som uppsökande verksamhet och ibland kallar man den för en mobil biblioteksfilial, säger Erik som menar att detta är ett exempel på när terminologin kan skilja sig åt för ett och samma fenomen.

– Det blir svårt när man ska dokumentera och följa upp en verksamhet, det kan också bli problem när man ska argumentera för verksamhetens värde till exempel för politiken. Det handlar om att synliggöra verksamheten, och om vi ska kunna prata om den på samma sätt krävs en standardiserad begreppsanvänd- ning. Kanske skulle en väg till det vara att KB efterfrågar statistik över uppsökande verksamhet, föreslår han.

Uppsökande pop up

Den klassiska uppfattningen om uppsökande biblioteksverksamhet är aktiviteter utanför den fysiska bibliotekslokalen med syfte att nå de som inte kan ta sig till biblioteket. I rapporten Ett fenomen i rörelse nämns pop up-konceptet som en del av en global trend för detta.

– Det mobila är till för att aktivt söka upp målgrupper, och om man tittar på internationell forskning generellt ser man att pop up-biblioteken ses som en stor möjlighet att fånga upp icke-användare. Man ser det även som en möjliggörare för samhällsutveckling med social inkludering, säger Sirpa Bark.

– I vår regionala undersökning ser vi att cyklar är i fokus just nu, att många tack vare pengar från Stärkta bibliotek vågat satsa och köpt cyklar till uppsökande pop up-aktiviteter i bland annat utsatta områden, tillägger Emma Berge Kleber.

– Generellt ser vi en trend mot ökat intresse för uppsökande verksamhet, och jag tror att man till exempel kan förutspå ett större behov av Boken kommer eftersom vi förväntas bli fler äldre i samhället. Med andra uppsökande aktiviteter såsom pop up-bibliotek finns också en tanke att marknadsföra den ordinarie verksamheten genom att ge sig ut, och där slår man ju två flugor i en smäll på ett ganska kostnadseffektivt sätt, konstaterar Erik.

FAKTA

Rapporten Ett fenomen i rörelse, finns att läsa och ladda ner på webbplatsen för Förvaltningen för kulturutveckling, under Biblioteksutveckling.

Uppsökande verksamhet är ett av de prioriterade områdena i den regionala biblioteksplanen i Västra Göta- landsregionen. Planen uttrycker bland annat en strävan att »förmedla kunskap om metoder för bibliotekens uppsökande verksamhet och utåtriktade arbete för att vidga deltagandet och nå fler aktiva användare«. En av förhoppningarna är att undersökningen ska vara ett stöd i kommunernas uppsökande arbete och i samtal om hur biblioteken kan nå olika målgrupper.

 

På bilden från vänster: Erik Joelsson, Emma Berge Kleber, Sirpa Bark

Bild: Kristina Stålberg

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet