Rätten till sitt liv

Rätten till sitt liv

Kulturrådet beslutade 2010 att inrätta en nationell läsambassadör med syfte att ge litteraturen och läsfrämjande ett ansikte utåt. Den femte läsambassadören, Bagir Kwiek, har under 2020–2021 haft fokus på minoriteten romer. Bilden är tagen i samband med att Cecilia Brisander i sin roll som handläggare på Kulturrådet var med på läsambassadören Bagir Kwieks avrundning den 12 november 2021.
BILD: Malcolm Fallenius

 

Jag flanerar runt i staden. Överallt syns regnbågens alla färger, jag är på väg mot biblioteket, även där skyltas det på regnbågstemat. Symboliska handlingar för alla människors lika värden.

Sedan 2014 arbetar jag med nationella minoriteter i relation till bibliotek. Numera är jag handläggare på Kulturrådet, bland annat som kontaktperson för vår femte läsambassadör, Bagir Kwiek. Förutom att främja allas läslust har han särskilt fokus på minoriteten romer.

Min egen kunskapsresa kring nationella minoriteter och urfolket samer har jag fått via berättelser och personliga möten. Genom Bagir Kwiek har jag fått ytterligare förståelse för romernas historia. Deras tusen år av vandring, fördrivna sökande sin plats. Sedan Samudaripen, det hemskaste av hemskaste, Zyklon B och skott som slukade liv. Men förföljelserna tog inte slut efter andra världskriget. Flera romska grupper har haft begränsade möjligheter till fast bostad och skola ända in på 70-talet och utsatts för stereotypiska föreställningar, assimilation och diskriminering. Idag är romer utspridda över hela världen. Den romska kultur- och berättarskatten med sånger, dans och muntligt berättande är rik. Det finns lagstiftning som ska stödja och skydda våra nationella minoriteter, men än återstår mycket arbete och många insatser för att dessa ska anses vara uppfyllda. Ett exempel är rätten till sitt språk.

Alla nationella minoritetsspråk är mer eller mindre hotade på grund av en mängd faktorer. Romani/romska språken benämns på olika sätt och består av cirka 60 olika varieteter i hela världen. Språk är inte enbart kommunikationsmedel utan språk och identitet hänger tätt ihop. Professor Leena Huss menar att all västerländsk forskning visar att flerspråkighet är positivt för individen, familjen och samhället.

I arbetet som läsambassadör har Bagir Kwiek bland annat tagit initiativ till så kallade romska läsambassader på folkbibliotek, 32 stycken finns i hela Sverige. De tillgängliggör litteratur om romer och på romska, arrangerar aktiviteter för och med romer och uppmärksammar högtidsdagar. En enkel handling som att flagga med den romska flaggan har visat sig betyda mycket, färgerna i romernas flagga symboliserar marken, himlen och den långa vandringen. Framförallt har de romska läsambassaderna ökat sin kunskap och förståelse om minoriteten romer.

Jag blickar ut över biblioteket och tänker på all kunskap och alla berättelser som biblioteken rymmer. I mitt dagliga arbete kan syfte och mål ibland kännas snåriga och svårtillgängliga men på plats i biblioteket blir allt ofta så uppenbart och enkelt. Det går att förändra och gemensamt sträva i en riktning. Vi kan lyssna och försöka förstå. Eller som Sverker Sörlin uttrycker det i sin bok Till bildningens försvar:

Kunskap gör att vi kan bygga samhällen med trygghet och frihet, och säkra en klokare relation till livsbetingelserna runtomkring oss. Vi måste kunna veta tillsammans. Det är detta jag kallar bildning.

Cecilia Brisander

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet