Ny profession på prov

Ny profession på prov

Genom att utöka personalstyrkan och rekrytera fler utrikesfödda medarbetare, hoppas projektet Nyanlända biblioteksguider att biblioteken ska stärka den språkliga kompetensen och bredda sitt kulturella och språkliga utbud av service och tjänster.

– När de ser nyanlända som jobbar på biblioteket tror jag det är enklare för de som inte kan svenska att fråga oss, säger Adem Hassan som tillsammans med kollegan Dana Alsamman jobbar som biblioteksguide på biblioteket i Kungsbacka.

– Och när jag kan förklara på arabiska hur biblioteket fungerar blir de glada, ler Dana.

Utmaning

Adem och Dana är två av sjutton biblioteksguider som är anställda inom pilotprojektet som just nu provas på bibliotek i Göteborg, Alingsås och Kungsbacka. Gemensamt för alla guider är att de har en akademisk utbildning med sig från sitt hemland och att de förutom svenska pratar ett eller flera andra språk. De är varken outbildade eller nybörjare, men är nybörjare i bibliotekssammanhang, vilket kan bli både en tillgång och en utmaning för biblioteken, menar Cecilia Gärdén, bibliotekskonsulent i Västra Götalandsregionen och en del av projektets styrgrupp.

– Risken är att biblioteksguiderna får utföra precis samma uppgifter som biblioteksassistenterna, men projektet handlar ju om att prova ett nytt uppdrag, en ny roll som är något annat än bibliotekarie eller mediepedagog. Poängen är att guiderna ska kunna något annat och att man jobbar tillsammans på biblioteket för att möta användarnas behov och önskemål. Att ett plus ett inte blir två, utan tre eller fyra. Ett sådant arbetssätt kräver lite mer av biblioteken, men ger goda förutsättningar för gemensam kunskapsutveckling.

I Kungsbacka rör sig Adem och Dana ute bland besökarna, svarar på frågor, sätter upp böcker, hanterar reservationer, hjälper till på språkcaféet och är med på biblioteksvisningar för SFI.

– Vi har olika uppgifter och hjälper till med lite av varje för det kommer ju folk som behöver hjälp med saker som inte är relaterade till böcker också, säger Adem.

– De är ju biblioteksguider och deras uppdrag är att de ska vara lite mer observanta än övrig personal och vara mer aktiva och ta kontakt med besökare som ser ut att behöva hjälp, tillägger Susan Pour, bibliotekschef, biblioteken i Kungsbacka.

Utbildning

Dana Alsamman är från Syrien där hon jobbade som översättare och lärare i engelska, Adem Hassan är från Eritrea och har en kandidatexamen i teknik och data från Indien. Båda har erfarenhet som besökare på bibliotek i respektive land och universitet, men är överens om att svenska bibliotek är något helt annat.

– Bibliotek här är mycket annorlunda. I Syrien är till exempel tekniken inte alls så utvecklad, säger Dana och får medhåll av Adem.

– Här handlar bibliotek inte bara om böcker. Man måste ha mycket kunskap om olika saker och jag visste inte att bibliotek kan fungera så här.

Med förhoppning om att locka just akademiker till projektet, och för att underlätta för biblioteksguiderna att förstå det svenska bibliotekssystemet, innehåller projektet en skräddarsydd utbildning på Bibliotekshögskolan i Borås. Den görs parallellt med arbetet på biblioteken och handlar om grundläggande kunskaper som krävs för att fungera som medarbetare på ett folkbibliotek.

– Poängen är inte att det ska vara en bibliotekarieutbildning light, utan den ska ge guiderna större förståelse för svensk biblioteksverksamhet. Och syftet med hela projektet är ju att sänka trösklarna och med hjälp av biblioteksguiderna få nya målgrupper till biblioteken. Både som besökare, till utbildningarna och som personal. Det är ett experimentellt projekt vi hoppas ska sprida sig i Sverige, säger Cecilia.

För Dana och Adem betyder arbetet som biblioteksguide framförallt en möjlighet att utveckla svenska språket och lära sig mer om det svenska arbetslivet. På biblioteket i Kungsbacka är de en naturlig del av arbetslaget och tar del av arbetsplatsmöten och utbildningar, och Dana har redan bestämt att hon kommer att söka till Bibliotekshögskolan, medan Adem är mer osäker.

– Jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba på bibliotek, men även om jag inte studerar vidare inom branschen har det här jobbet gett mig en bra insyn i hur arbetsmiljön fungerar i Sverige. Jag känner att jag jobbar på riktigt när jag är här, och jag noterar allt och lever och lär varje dag, säger Adem.

– Jag var nyfiken på bibliotekarieyrket redan innan det här projektet, nu förstår jag hur bibliotekarien jobbar och jag kommer att söka utbildningen så fort jag kan tillräckligt bra svenska, säger Dana.

FAKTA

Projektet Nyanlända biblioteksguider genomförs inom ramen för Kulturrådets satsning på stärkta bibliotek under november 2021 till maj 2022.

Till grund för utformningen av projektet ligger rapporten Nyanlända biblioteksguider – en studie av nyanlända medarbetare på folkbibliotek gjord av Ola Pilerot på Bibliotekshögskolan i Borås.

Projektets genomförs i Göteborg, Alingsås och Kungsbacka och följs kontinuerligt av följeforskare. Förvaltningen för kulturutveckling och Bibliotekshögskolan i Borås ingår i projektets styrgrupp.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet