Nätverkstan arbetar för landets kulturtidskrifter

Nätverkstan arbetar för landets  kulturtidskrifter

Nätverkstan Kulturtidskrifter fungerar som en plattform för Sveriges alla kulturtidskrifter. Förutom prenumerationstjänster arbetar de med synlighet och spridning – bland annat genom evenemang, återförsäljarnätverk och bibliotek. Målet är att göra det fria ordet tillgängligt i det offentliga rummet. 

– Vi pratar mycket om att vi behöver en levande demokrati med många röster. Kulturtidskrifterna har en viktig roll i det. De är ofta små och smala och vi ser det som vår roll att stötta genom att vara en samlande kraft, säger Maria Felle som är verksamhetsansvarig på Nätverkstan Kulturtidskrifter.

Nätverkstan är en oberoende verksamhet som på olika sätt stöttar och utvecklar kulturlivet. Kulturtidsskriftsdelen av Nätverkstan, fokuserar precis som namnet ger, på att på olika sätt stötta just kulturtidskrifter.

Administrativt stöd

Arbetet är tvådelat, där den ena delen handlar om att fungera som ett administrativt stöd för tidskrifterna i Sverige. Genom att Nätverkstan hanterar prenumerantregister, utskick och kontakten med de förmedlartjänster som biblioteken använder sig av, kan tidskrifterna koncentrera sig på att göra just tidskrift.
Idag säljer de den administrativa tjänsten till ett femtiotal tidskrifter.

– Eftersom vi har hand om så många kan vi lära oss väldigt mycket och också sprida kunskap mellan redaktörerna, om hur man till exempel kan jobba med kampanjer eller för att nå prenumeranter. Vi blir en kunskapsbank.

Synlighet och spridning

Den andra stora delen av verksamheten finansieras av bidrag från bland annat Kulturrådet, och är gratis för tidskrifterna. Där arbetar Nätverkstan med att se till att kulturtidskrifterna syns, sprids och når fler läsare. Det handlar bland annat om hjälp med distribution till återförsäljare såsom bokhandlare, kaféer och konsthallar.

– Vi är också ute på mässor, festivaler och gör utbildningar för redaktörer. Det blir ett slags nätverksarbete kan man säga, att fånga upp behoven som finns, hur tidskrifterna kan stötta varandra och hur vi kan stötta dem.

Därför arbetar Nätverkstan även med frågor kring hur man ska förhålla sig till olika medier och plattformar, driver projekt för digital utveckling och erbjuder kurser i bland annat poddproduktion.

Verksamheten är ett viktigt stöd för kulturtidskrifterna, eftersom de ekonomiska förutsättningarna ofta är tuffa.
Många redaktörer jobbar ensamma, många redaktioner jobbar med stora ideella insatser. Marknaden för tryckta kulturtidskrifter är dock inte så dyster som många verkar tro, menar Maria, även om det inte är så många publikationer som växer och blir större.

– Men det är inte heller så att jättemånga lägger ner, absolut inte. Jag skulle till och med säga att det är oväntat få
med tanke på hur förutsättningarna ser ut, säger hon och menar att det aktiva nätverket kring tidskrifterna samt kultur tidskriftsstödet i Sverige hjälper till.

Biblioteken är viktiga

Frågan om synlighet och att nå nya läsare är också kopplad till biblioteken, eftersom  det finns ett behov av offentliga platser där tidskrifterna är tillgängliga för alla. Nätverkstan kan se att färre och färre tidskriftsprenumerationer beställs till biblioteken, något som blir kännbart för tidskrifterna.

Maria vill därför gärna se samarbeten med biblioteken och menar att tidskrifterna kan vara ett sätt att tillgodose ett brett utbud där, som en del av det demokratiska uppdraget.

– Vi vill att biblioteken ska förstå vilken oerhört viktig roll de fyller i att stå för det där första mötet, att ge en bild av mångfalden av röster.

Nätverkstan har också startat en tidskriftsantologi, Plattform, där de samarbetar med olika gästredaktörer för att visa vad tidskrifter är. Den är gratis och går att beställa för att dela ut till besökare, och Maria tipsar om att den fungerar bra som underlag för biblioteken att göra programverksamhet kring.

Ett annat område där biblioteken också kan spela en viktig roll, handlar om frågan kring hur tidskrifterna ska förhålla sig till den tryckta tidningen, samtidigt som de har en digital synlighet. Det är något som många tidskrifter just nu funderar mycket på.

– En fråga som vi gärna vill lyfta i dialog med biblioteken är hur de digitala utgåvorna ska tillgängliggöras för låntagarna, säger hon.

Västra Götalands läns essästöd

Varje år delar Västra Götalandsregionen ut nära en halv miljon kronor i ett essästöd, för att främja essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik. Stödet administreras av Nätverkstan Kulturtidskrifter.

– Vi ansvarar för att marknadsföra essästödet. Vi arbetar med att göra stödet mer känt och med att se till att det blir en så bra spridning som möjligt bland tidskrifter och skribenter, säger Maria Felle.

Stödet kan sökas om antingen textens skribent eller den  publicerande tidskriften är verksam i Västra Götaland, och beslutas av en oberoende jury med nordisk representation, som regionens kulturnämnd har godkänt. Mellan tio och femton bidrag om året får ett stöd på max 50 000 kronor. Bidraget söks av tidning och skribent tillsammans, men pengarna ska gå till skribenten.

– Stödet har stor betydelse för att många texter blir skrivna. Som skribent har man inte alltid de ekonomiska och tidsmässiga möjligheterna att gå in på djupet i en text på det sättet så ofta.

Även för tidskrifterna är stödet viktigt. De får tillgång till gedigna texter, samtidigt som pengar frigörs till annat.

– Jag tror att det betyder mycket att regionen har tagit det här beslutet och uttryckt en önskan att det produceras den här typen av texter här. Det är skönt som redaktör att känna att man har det i ryggen.

Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter

Nordiskt nätverk för kulturtidskrifter startades för att främja utbyte av erfarenheter och kunskap mellan redaktörer och skribenter i de nordiska länderna. Nätverkstan Kulturtidskrifter fungerar som koordinator.

År 2019 anordnades en första konferens i Göteborg som blev startskottet för nätverket. I maj i år hölls den andra konferensen i Bergen i Norge.

– Det är en slags kraftsamling som sker när man träffas. Att känna att man har gemensamma kamper att föra, säger Maria Felle.

Tidskrifternas förutsättningar ser väldigt olika ut i Norden och nätverket hjälper till med att lära av varandras situationer. I Danmark finns till exempel inte motsvarande stödsystem som i Norge och Sverige.

Vad vill ni att nätverket ska betyda för de som är med?

– Dels hoppas vi stärka varandra i det politiska arbetet kring tidskrifternas förutsättningar i respektive land och  dels vill vi möta behovet av att utbyta idéer och hitta konkreta samarbeten mellan redaktioner.

Author Description

Evelina Westergren

Evelina Westergren, Journalist
evelina.westergren@noll27.se
0700-81 65 71

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet