Sveriges Kulturtidskrifter vill visa på brett utbud

Sveriges Kulturtidskrifter vill visa på brett utbud

Sedan 1996 delar Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter ut priset Årets kulturtidskrift för att visa på den bredd och kvalitet som finns bland medlemmarna. I många år har kulturtidskrifterna kämpat mot minskad synlighet och för att nå en bredare publik. Framför allt värnar föreningen om de små publikationerna.

Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter, FSK, ska vara en gemensam röst för landets kulturtidskrifter. Sedan bildandet 1995 har syftet varit att företräda medlemmarna i kontakter med myndigheter och organisationer. Antalet medlemstidskrifter uppgår till hundra och är allt från större och ekonomiskt framgångsrika, till helt ideellt drivna publikationer. Varje år genomför föreningen flera aktiviteter för att främja kulturtidskrifternas position, berättar Hannah Ohlén Järvinen, ledamot i styrelsen.

– Vi deltar på mässor, festivaler och konferenser och uppvaktar politiker. Och nyligen reste vi landet runt för att samla kulturtidskriftsmakare till olika arrangemang. Vi försöker generellt sett vara med där det räknas och skapa saker som är relevanta och förenliga med den tid vi lever i.

Ny jury varje år

Föreningen är också medarrangör av Nordisk konferens för kulturtidskrifter som just precis har ägt rum i Bergen. Nyligen höll man även i en kulturtidskriftsdag med politiker på plats. Men det som FSK kanske är mest känt för utanför den inre kretsen är priset Årets kulturtidskrift. Senaste vinnaren var Aiolos som fick ta emot 50 000 kronor och ett noga utvalt konstverk. Prisutdelningen som väntar i höst blir den tjugosjunde i ordningen. Varje år väljer FSK en ny jury. Förutom att söka bland sina kontakter letar de på nätet efter intressanta personer som också är kulturtidskriftskonsumenter.

– Vi vill att det ska vara en vital jury på det sättet att det är blandat konstnärer, författare, bibliotekarier och litteratörer i största allmänhet, även artister i viss utsträckning, säger Hannah.

Juryn roterar mellan olika landsdelar och brukar ha fyra till sju medlemmar. Deras arbete börjar med att redaktionerna skickar sina tidskrifter till dem. Ibland kan det bli lite av en chock när juryn inser hur många tidskrifter det handlar om, berättar Hannahs styrelsekollega Andreas Engström.

– Juryn blir ofta överväldigad av att det är så mycket att göra, så vi tipsar alltid om att de ska sortera bort sådant som inte känns relevant för just dem. Efter det blir högen betydligt mer hanterbar.

Under fyra till sex månader läser och träffas juryn för att enas om vilka fyra, fem tidskrifter som ska nomineras och vem som ska bli den slutliga vinnaren. Om medlemmarna behöver hjälp kan FSK lista ett antal parametrar som de kan utgå från för att avgöra kvaliteten på bidragen. De senaste åren har mindre tidskrifter vunnit oftare än stora.

– Det som avgör om en tidskrift vinner är kvaliteten på layout och texter, inte om den är smal eller bred, säger Andreas.

Vinnaren är sedan med i ytterligare en tävling, Årets nordiska kulturtidskrift. Den utses av Nordiska kulturtidskriftsföreningen som är en samarbetsorganisation för FSK och motsvarande föreningar i Norge, Danmark och Finland. Priset har delats ut sedan 2004.

– Jag ser det som att syftet med priset är att utbyta kunskap mellan tidskrifter som verkar under olika villkor. Man kan lära sig mycket av varandra och få nya insikter, säger Hannah.

Biblioteken som nyckelarenor

Sedan länge är kulturtidskrifternas synlighet och svårigheter att nå en bredare publik i fokus för FSKs verksamhet. På uppdrag av föreningen har kulturjournalisten Gunilla Kindstrand nyligen gjort en förstudie om behovet av en samlande plattform för Sveriges kulturtidskrifter. Förstudien, som finansierades av Statens Kulturråd, bygger dels på intervjuer med ett tjugotal redaktörer, dels på besök på tre biblioteks tidskriftsavdelningar. Intervjuerna visar att synlighet och räckvidd är den fråga som engagerar tidskriftsredaktionerna mest. Tidigare finansierade Kulturrådet en kulturtidskriftskatalog som spreds till allmänheten för att nå nya läsare och underlätta för biblioteken i deras val av prenumerationer. I studien pekar flera redaktioner ut just biblioteken som nyckelarenor för tidskrifternas synlighet. Samtidigt vittnar bibliotekarierna om ett långsamt avtagande intresse hos besökarna för kulturtidskrifter.

Hur kan spridningen öka?

Kindstrands studie svarar inte helt på om det behövs en ny plattform för kulturtidskrifter. I stället leder den till ett flertal nya frågeställningar kring vad FSK kan bidra med för att öka spridningen. Finns det till exempel intresse för ett långsiktigt samarbete med folkhögskolor och bibliotek genom återkommande samtalsscener? Hur hittar vi nya kontaktytor? Som ett nästa steg kommer FSK ordna en workshop med kulturpolitiskt engagerade personer där de nya frågeställningarna ska diskuteras.

– Resultatet från workshopen kommer efterhand att publiceras på vår hemsida som en pendang till Kindstrands rapport. Det samlade underlaget kommer sedan utgöra en viktig del i vårt fortsatta arbete, kommenterar Hannah.

Ett av flera hinder för spridningen av kulturtidskrifter är de höga distributions- och portokostnaderna, menar Andreas.

– Tidskrifterna brottas med många olika problem men de mest akuta just nu är nog kostnaderna för porto och distribution. Avtalen med leverantörerna har bara blivit sämre och sämre.

FSK värnar särskilt om små kulturtidskrifter och arbetar för att underlätta tillväxten av nya publikationer. Enligt både Hannah och Andreas är ingen fråga för liten för att ha en egen tidskrift.

– Det är viktigt med en rik och bred flora av kulturtidskrifter. Flera av dem som har tillkommit de senaste åren bejakar just smala och specifika frågor, säger Hannah.

–Ja, det handlar om den demokratiska mångfalden, att alla röster ska få komma till tals, avslutar Andreas.

Text: Paula Isaksson

Bild: Helén Andersson

FAKTA
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, FSK, har hundra kulturtidskrifter som medlemmar.
Verksamheten finansieras genom Statens kulturråd och med bidrag från fonder och stiftelser.
Priset Årets kulturtidskrift delas ut av FSK och består av 50 000 kronor som skänks av Samfundet De Nio och ett konstverk som är sponsrat av Mediaverkstaden Skåne.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet