IFLA och det globala miljöarbetet

IFLA och  det globala miljöarbetet

I sitt inledningstal på sommarens IFLA-kongress på Irland, uppmanade Irlands tidigare president och professor i klimaträttvisa, Mary Robinson, det globala biblioteksfältet att intensifiera ansträngningarna för att möta klimatkrisens orättvisor och initiera samtal om radikala förändringar.

Inom den internationella biblioteksorganisationen IFLA var gruppen Environment, Sustainability and Libraies,  Ensulib, länge en liten diskussionsgrupp kring bibliotekens arbete med hållbarhet- och miljöfrågor. Sedan 2021 är gruppen en fullstor sektion som med ambitionen att påverka och inspirera bibliotek runt om i världen hoppas kunna intensifiera ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

– Vi är en liten grupp som märker av ett ökat intresse för frågan, och vår förhoppning är bland annat att fungera som en diskussionsgrupp och bland annat försöka reda ut vad det betyder att vara ett hållbart bibliotek, säger Harri Sahavirta, ordförande för gruppen Ensulib.

IFLA Green library

Ensulibs egen definition av ett grönt och hållbart bibliotek lutar sig mot de 17 globala mål som finns inom Agenda 2030, och på sin webbplats beskriver de ett grönt och hållbart bibliotek som »ett bibliotek som tar hänsyn till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Gröna och hållbara bibliotek kan vara av vilken storlek som helst, men de bör ha en tydlig hållbarhetsagenda.«

– Internationellt sett ser förutsättningarna för bibliotekens miljöarbete olika ut och det är viktigt att se på miljöaspekten utifrån bibliotekets lokala situation och att hållbarhetsarbetet ska anpassa sig till den omgivning och det förhållande som det finns i, betonar Harri.

När det gäller definitionen av hållbar utveckling hänvisar Ensulib till den så kallade Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid, där hållbar utveckling
beskrivs som »en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov.«

– En definition Ensulib lyfter är att alla organisationer bör sträva efter att skydda miljön genom hållbar utveckling, lyfta blicken och se det globala perspektivet.

Checklista

För att underlätta bibliotekens hållbarhetsarbete har Ensulib tagit fram ett antal böcker, verktyg och riktlinjer, där bland annat en grön checklista ska hjälpa biblioteken att beakta alla aspekter i ett miljö- och hållbarhetsarbete.

– För länder som saknar nationella riktlinjer i sitt hållbarhetsarbete är sådana här verktyg och checklistor värdefulla, säger Harri och menar att de nordiska länderna redan är ganska välorganiserade och inte i samma behov av liknande stöd. Den viktigaste frågan för biblioteken i Norden, menar han, handlar i stället om att biblioteken ska inse att allt som görs handlar om en hållbar handling eller service.

– Vi gör det redan, men vi är inte medvetna om det och vi är framförallt dåliga på att berätta om det för andra.

FAKTA

Rapporten Vår gemensamma framtid skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN 1987. Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, därför kallas den allmänt för Brundtlandrapporten.

Källa: Wikipedia

Bild:  Lea Mettovaara

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet