Framsteget

Framsteget som skriftserie har upphört. Här hittar du pdf:er för tidigare nummer:

Framsteget Special nr 24 – Spelet om framtiden – Biblioteken i korselden mellan det digitala och fysiska

Biblioteken tycks idag befinna sig i en korseld. Å ena sidan handlar det om det fysiska rummet, där man talar om biblioteket som mötesplats, bildning, upplevelser eller om hur man på olika sätt kan jobba aktivt med litteraturen för att levandegöra samlingarna. Här utgör inte minst Malmö ett dagsaktuellt exempel i debatten. Där talar man mycket om upplevelser och man har också ambitionen att helt omdefiniera den framtida yrkesrollen för bibliotekarier. Även om det i dagsläget är något oklart exakt vad detta ska landa i.

Men man talar vidare om biblioteket som en ett tredje ställe. Ett skönt häng mellan jobbet, skolan och hemmet. Ett ställe, där det också finns utrymme för olika former av offentliga samtal och debatt. I det här sammanhanget kan man, som Joacim Hansson gör i detta nummer, också tala om att biblioteken måste bli mer provokativa i den offentliga debatten mot bakgrund av att vi har ett politiskt landskap där det är ganska trångt kring mitten på höger – vänsterskalan. Allt detta är saker som i hög utsträckning handlar om det fysiska biblioteket.

Men utanför det fysiska rummets gränser finns även bibliotekets digitala arena, som är den andra sidan i denna korseld. Här har vi hela utvecklingen av webb 2.0 och bibliotek 2.0, som både Mölndals stadsbibliotek och Lerum är exempel på. Gemensamt för olika typer av bibliotek 2.0 verktyg eller plattformar är att de ger användarna fler möjligheter att vara delaktiga. Inte minst genom recensioner och annat så kallat användargenererat innehåll. Men man kan också se det som satsningar som handlar om att möta samtidens behov av digitala tjänster och en arena för nya typer av möten.

Framsteget Special nr 23 – ABM – Tillsammans Obegränsade Möjligheter

nom ABM-sektorn har man sedan länge en tradition av olika former av samverkan och samarbete. Nu stärks detta incitament ytterligare genom både kultur- och museiutredningens förslag. Man understryker behovet av en samverkan som inte bara håller sig inom sektorns gränser, utan även bjuder in andra
aktörer och inte minst lyfter fram en ökad brukarmedverkan. Detta samtidigt som digitaliseringen öppnar upp för nya kontaktytor och bjuder in allt fler att delta i form-eringen av information och kulturarv.

Det finns naturligtvis många sidor av vad en ökad samverkan kan betyda. På ett plan kan man tala om att det bidrar till olika former av social utveckling. Ett aktivt samarbete mellan arkiv, bibliotek eller museer och skola kan exempelvis ge förskolebarn bättre tillgång till sitt kulturarv. Barn och föräldrar som kanske inte annars skulle besöka ett museum. Det kan också handla om elever som blir stärkta i sitt eget skapande.

Det här numret är resultatet av en samverkan i sig. ABM-styrgruppen i Västra Götaland har varit en del av arbetet. Gruppen består av representanter från Kultur i Väst
Regionbiblioteket, Västarvet, Regionarkivet, Landsarkivet och Innovatum Science
Center. Gruppen startades som en styrgrupp för ABM-samarbetet kring den
pedagogiska sajten Vestro Gothia redan 2004.

Framsteget Special nr 22 – BUSKUL! Bibliotek och kultur för barn och unga på SU

Dans- och teaterföreställningar, kringvandrande musiker och berättare på vårdavdelningarna, konserter, fotoutställningar, verkstäder för samtidskonst eller skrivande, film, konserter och mycket annat har genom BUSKUL-projektet blivit tillgängligt för de barn som vårdas inom Sahlgrenska sjukhuset, SU. Också barnens anhöriga har fått del av utbudet. På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har biblioteksverksamheten tillåtits att växa långt utanför sina lokaler. En bred kultursatsning, öppen för alla barn inom SU, har genomförts tillsammans med lekterapin och sjukhusskolan. Aktuell forskning om att kultur har betydelse för hälsa och läkande har legat till grund för projektet, och teorier om att man med hjälp av kultur kan skapa en känsla av sammanhang för människor i kris, har varit en ledstjärna. I det här premiärnumret av Framsteget Special får man träffa bibliotekarier, sjuksköterskor, sagoberättare, läkare, musikterapeuter, barn, dansare och många andra. De berättar om vad som kan hända när kultur av olika slag blir en del av sjukhusvardagen.

Framsteget nr 21 – Tillgänglighet2010

För snart tio år sedan klubbade riksdagen den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare”. Då ritades kartan för det framtida tillgänglighetsarbetet i Sverige upp. Målsättningen var att vårt samhälle skulle vara fullt tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning 2010. Nu fem i tolv, med lite mer än ett halvår kvar till mål, måste kartan ritas om eftersom verkligheten inte lever upp till målsättningen. Regeringen har bland annat tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting lanserat en strategi, som ska sätta fart på tillgänglighetsarbetet. Nu ligger hoppet i det opinionsbildande arbetet, som ska sätta tillgängligheten på dagordningen. Biblioteken ligger i vissa avseende bra till när det gäller tillgänglighetsarbetet. I andra sammanhang visar en enkätundersökning från Kultur i Väst Regionbiblioteket att biblioteken är i behov av stödinsatser.

I det här numret av Framsteget speglar vi en del av det arbete som är gjort och presenterar bland annat Tillgänglighetsdatabasen, som har blivit ett viktigt verktyg i att skapa miljöer som är tillgängliga för alla. 2010 är inte långt bort och det kan vara dags att börja spurta.

Framsteget nr 20 – VEGA – verksamhetsutveckling genom eget arbete

Utvecklingsarbete är att våga. Det kan både handla om att hitta helt nya områden för verksamheten och om att hitta nya former för det vi redan gör. Som ett led i detta är det viktigt att fånga upp och förädla idéer som finns i den egna organisationen. Personalen är drivkraften i utvecklingsarbetet. Genom ökad delaktighet skapar man goda förutsättningar för kreativa verksamheter.

Regionbibliotek Västra Götaland driver Verksamhetsutveckling genom eget arbete – VEGA. Det är ett arbete som stödjer förändringsarbetet på biblioteken. Syftet är att ge ett konsultativt stöd till personalen för att kanske hitta nya arbetsformer eller ett utrymme för nya tankar. I det här numret av Framsteget kan du läsa mer om vad VEGA är för något och hur man jobbar med VEGA på fyra olika bibliotek i Västra Götalandsregionen.

Framsteget nr 19 – Att bygga kunskap på distans

Hur skapar man bestående kunskap? Detta var en central fråga i samband med en satsning på två ettåriga distansutbildningar. En av utbildningarna riktade sig bibliotekarier i Västra Götaland och den andra till biblioteksassistenter.

Utbildningen ”Lärande i teori och praktik” för assistenter var också ett samarbete mellan Regionbibliotek Västra Götaland och Länsbibliotek Jönköping. Man lät assistenter från Västra Götalandsregionen och Jönköpings län reflektera kring den egna arbetsplatsen och samtidigt lyfta fram sina kunskaper.

Det har handlat om allt från en ny lånedisk till framtidens bibliotek. En central utgångspunkt var att man genom att se sig själv som en resurs också kan bidra till att förändra saker i sin vardag på biblioteket. Bibliotekarierna gick kursen ”Med användarens ögon”. Tanken med denna var att ge bibliotekarierna ett verktyg för att kunna analysera behoven hos en viss målgrupp. Gemensamt för de båda utbildningarna var en satsning på långsiktigt lärande för både kursdeltagare och handledare. Kurserna avslutades 2007 och erfarenheterna kan du ta del av i detta nummer av Framsteget, som är en samproduktion mellan Regionbibliotek Västra Götaland och Länsbibliotek Jönköping.

Framsteget nr 18 – Värd i biblioteksvärlden – rapport från ett integrationsprojekt

Biblioteken är en fri mötesplats för alla människor. Biblioteken ligger också i framkanten när det gäller integration. Man tillhandahåller litteratur och dagstidningar på de flesta språk. Det visar sig även att en betydande del av biblioteksbesökarna har utländsk bakgrund. Detta gör att det finns ett ökat behov av att ge service på andra språk än svenska och göra integrations- och mångfaldsarbetet än mer synligt i biblioteksrummet. Regionbibliotek Västra Götaland har initierat och genomför ett projekt med biblioteksvärdar. Ett antal personer med utländsk bakgrund har engagerats för att möta behovet av en flerspråkig biblioteksservice. En del av erfarenheterna och reflektionerna kring projektet kan du ta del av i detta nummer av Framsteget. Redaktionsgrupp: Eugenia Granat, Fredrik Swedemyr och Gunnar Südow.

Framsteget nr 17 – Media 2006 – Från gröna lådor till idéutbyte

Under 2006 har Regionbibliotek Västra Götaland, i samverkan med kommuner i regionen, arbetat med ett försök för att förnya mediaarbetet. Man har skapat nya lokala mediagrupper och fört över regionala medel direkt till grupperna. Samtal har förts, både internt i grupperna och tillsammans med Regionbiblioteket, och policies har skrivits. Kerstin Andersson har kartlagt hur de olika grupperna har valt att arbeta och vilka effekter arbetet har hunnit få på den korta tid försöket har pågått.

Framsteget nr 16 – På olika sätt – om skolbibliotek i biblioteksplaner

Jan-Anders Andersson har anlitats flitigt av Regionbiblioteket för att föreläsa om skolbiblioteksutveckling. Till vardags är han rektor i Tjörns kommun men eftersom han för närvarande är tjänstledig för att vara rektor på Skandinaviska skolan i Maputo, Moçambique så har vi bett honom att skriva om sina teorier så att fler ska kunna ta del av dem.
Som komplement till Jan-Anders artikel har vi gjort nedslag i tre kommuner i Västra Götalandsregionen. Vi har tittat närmare på områdesplanen för skolbiblioteken i centrala Partille, på Skövdes strategi för skolbiblioteksplanering och på Uddevallas ”Vision 2005 – skolbibliotekets utveckling från brustet hjärta till resurscentrum för lärande”.

Framsteget nr 15 – Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra – spår av ett projekt

Mellan 2002 och 2004 arbetade sammanlagt 19 kommuner i Västra Götaland med projektet Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra för att biblioteks- och förskolepersonal tillsammans skulle skapa litteraturförskolor och på det sättet stärka litteraturens ställning. Totalt berördes över 30 förskolor och massor av barn.

Framsteget nr 14 – FYRARNA – biblioteksutveckling i Västra Götaland

I det här numret av Framsteget beskrivs innehåll och erfarenheter i FYRARNA – tio olika utvecklingsprojekt vid biblioteken i Västra Götaland. Alla har fått ekonomiskt stöd från Regionens Kulturnänd som aldrig satsat så brett på folkbiblioteken. Regionbibliotekets Anne-Marie Evers har följt projekten på nära håll.

Framsteget nr 13 – KULDA-utredningen 2

Del 2 av KULDA-utredningen innehåller konkreta förslag på utveckling av verksamheten med nättjänster på folkbiblioteken. Utredningen är, precis som den första delen, genomförd av Kerstin Andersson. Båda utredningarna har initierats av NABIS-gruppen och finansierats av Kungliga Biblioteket/BIBSAM och Statens kulturråd.
Del 1 av KULDA-utredningen publicerades i Framsteget nr 9.

Framsteget nr 12 – Öppet för vuxnas lärande

I nummer 12 av Framsteget fokuserar vi på hur folkbiblioteken kan utveckla sitt stöd för vuxna i lärande och vi lyfter fram en del av det arbete som pågår i kommunerna i Västra Götaland. Vår förhoppning är att innehållet ska inspirera och bidra till en fortsatt debatt.

Framsteget nr 11 – Folkbiblioteken.se

Nätverket Folkbiblioteken.se skapades för att sprida kunskap och skapa synergieffekter kring projekt som pågår på svenska folkbibliotek. Nätverket presenterade sig första gången på Bok & Biblioteksmässan i september 2004. I det här numret av Framsteget kan ni läsa mer om de projekt som ingår i Folkbiblioteken.se

Framsteget nr 10 – I Ordbrons tecken

Ordbron var ett projekt som drevs av Regionbibliotek Västra Götaland, Länsbibliotek Skåne och Regionbibliotek Halland med stöd från Kulturrådet. I det här numret kan man läsa om de olika delprojekten och nationella satsningar som Internationella Bibliotekets nya webbplats och Fråga Biblioteket.

Framsteget nr 9 – KULDA-utredningen

KULDA projektet utreddes av Kerstin Andersson våren 2004. Utredningen presenteras i det här numret av Framsteget som utgörs av en rapport, av intervjuer och av en enkät som besvarats av ett 80-tal kommunbibliotek.

Framsteget nr 8 – Folkbiblioteken, skolbiblioteken och helvetesgapet – ett hopp!

Nummer 8 av Framsteget handlar om projektet Helvetesgapet – om hur utvecklingen av skolbibliotek bidrar till pedagogisk utveckling.

Framsteget nr 7 – Integration och mångfald – bara honnörsord eller…

Nummer 7 av Framsteget handlar om bibliotekens roll i det mångkulturella samhället. Här kan man bl a läsa en artikel av Ågot Berger om danska bibliotek, om hur bibliotekens fjärrlåneverksamhet för invandrare fungerar, om ett integrationsprojekt i Borås och om hur biblioteken i Queens i New York arbetar.

Framsteget nr 6 – Människors lika värde – en skrift om bibliotek och tillgänglighet

Handlar om hur biblioteken kan arbeta med att tillgängliggöra sina tjänster för människor med olika former av funktionshinder och om framväxten av en ny yrkesgrupp på biblioteken, läs- och skrivteknikern.

Framsteget nr 5 – Som ett blåbär i mediasnåret – mediabilder och biblioteksframtider

Innehåller artiklar om ungdomars datoranvändning, en intervju med Eirik Newt, ett brandtal för den offentliga sektorns public serviceuppdrag och några intervjuer med svar på frågor om framtiden.

Framsteget nr 4 – Länk Klick Hurra – Internettjänster på folkbibliotek och i skolan

Här kan du läsa om arbetet med Internettjänster på olika typer av bibliotek. Hur kan biblioteken vara aktiva? Hur påverkas elevernas arbete? Vad händer med biblioteksverksamheten när den digitala tekniken blir en naturlig del av vårt arbete?

Framsteget nr 3 – Hur tar vi tillvara industrisamhällets kulturarv? PDF FINNS EJ

I det här numret kan man läsa om folkbibliotekens roll när det gäller att förvalta industrisamhällets kulturarv. Kunskaper, erfarenheter och minnen från orter där det skett stora industriella strukturförändringar är dokumenterade här genom fem lokala projekt i Västra Götaland.

Framsteget nr 2 – Läs i väst – om att arbeta med skönlitteratur i en region

Här kan man läsa om regionbibliotekets arbete med skönlitteratur, om utbildningar, läsfrämjande insatser och olika samverkansformer gentemot bibliotek och allmänhet.

Framsteget nr 1 – Studiebibliotekarie – tankar och idéer om en ny yrkesroll

Helena Jannert är studiebibliotekarie på Mariestads bibliotek, under en period så arbetade hon också med Regionbibliotekets projekt BILL och EBILL. Utifrån dessa erfarenheter har hon skrivit en inspirationsskrift.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet