Så tråkigt får jag aldrig

STOCKHOLM Under torsdagen arrangerade Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Centrum för lättläst tillsammans en konferens om läsutveckling, läslust och stödjande tekniker. Ett hundratal bibliotekarier, skolbibliotekarier och lärare hade sökt sig till Finlandshuset i Stockholm.

Torsdagen den 24 oktober var en särskild dag på många sätt. Dels var det FN-dagen och dels var det dagen då den svenska riksdagen skulle rösta om regeringens och kulturutskottets förlag till ny bibliotekslag. Med detta som grund hade arrangörerna under torsdagen samlat både teoretiker och praktiker för att försöka ta ett helhetsgrepp i frågan.

– I FN-artikel nummer 19 står det att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening och en av konferensens inledningstalare. Det är det den här dagen handlar om, fortsätter han, att var och en har rätt till. Och den nya bibliotekslagen är ett stort steg framåt som knyter ihop FN, Unescos folkbibliotekmanifest och dagens biblioteksverksamhet.

Den nya bibliotekslagen innehåller en del skärpningar där ansvarsfördelningar görs tydligare. Bland annat ska det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska genom att utgå från deras olika behov och erbjuda relevant litteratur och tekniska hjälpmedel.

– Lagen har ett tydligare användarperspektiv, fortsatte Niclas Lindberg och ni som sitter här idag är ”kallade” för att göra skillnad och jag ser fram mot samtal om hur vi ska göra detta.

Ny rapport och ny läsambassadör

I rapporten ”Talande böcker och läsande barn” från MTM redovisas en undersökning kring hur barn upplever talböcker och bibliotekens service. Syftet med rapporten är bland annat att skapa en djupare förståelse för unga talboksanvändare.

– Några av slutsatserna är att många barn tycker det är en befrielse med talböcker och att det är viktigt att tekniken inte upplevs exkluderande, berättade Jenny Nilsson på MTM. För bibliotekens del är viktigt med ett professionellt bemötande av unga talboksanvändare och att det förs aktiva diskussioner om hur barn använder talböcker och varför det är viktigt att förmedla dessa.

 

Läsambassadör Johanna Lindbäck vill bli inbjuden till lärarutbildningen för att hon är rädd för att många som går utbildningen saknar ett eget förhållande till läsande.

Läsambassadör Johanna Lindbäck vill bli inbjuden till lärarutbildningen för att hon är rädd för att många som går utbildningen saknar ett eget förhållande till läsande.

Torsdagens konferens avslutades med Johanna Lindbäck gör sitt första framträdande i sin nya roll som Sveriges läsambassadör. Hennes rubrik för dagen var ”Social läsning” och, förklarar hon, det handlar om att läsa en bok och att prata om den.

– Jag är övertygad om att lärare tycker det är viktigt med läsning, men av olika anledningar går det ofta till så att alla eleverna läser en bok med uppgiften att två veckor senare lämna in en recension. Inte bästa metoden, konstatera hon och berättar om hur hon i sin roll som lärare jobbat med social läsning.

– Alla, eller i alla fall smågrupper, läser samma bok så att de får en gemensam läsupplevelse. Deras uppgift blir att läsa till exempel tre kapitel till nästa vecka då vi tillsammans pratar om den. Då hjälper man varandra att förstå och blir ett hjälpmedel för de som har problem.

Johanna Lindbäck säger att hon har två mål med sina år som läsambassadör. Hon vill utveckla och införa social läsning på skolorna och hon vill att läsning ska involveras i alla skolämnen och att männen som läser blir fler.

– Det är ofta den kvinnliga läraren i svenska som tjatar om läsning. Alldeles för sällan är det den manliga matte – eller NO-läraren. Så koppla in alla lärare på skolan och jag uppmanar alla bibliotekarier att vara mer framfusiga och tvinga in er i lärarrummen och gå på männen.

– Alla vill ju att alla ska bli bättre läsare och tillsammans kan vi utveckla bättre lässtrategier.

 

FAKTA

Rubriken på torsdagens konferens, ”Så tråkigt får jag aldrig”, har arrangörerna hämta från en numera känd intervju där Tomas Brolin lär ha sagt att ”så sjuk blir jag aldrig att jag läser en bok”.

Rapporten ”Talande barn och läsande barn” är sammanställd av Anna Hampson Lundh, lektor vid Högskolan i Borås. Rapporten kan beställas eller laddas ner på MTM:s webbplats. Klicka här

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet