I medborgarnas tjänst

GÖTEBORG En dag som på olika sätt belyste strategiska frågor i folkbibliotekens mediearbete samlade på tisdagen hundra personer till Göteborgs stadsbiblioteks Hörsal.

Utgångspunkt för dagen är den diskussion som präglat biblioteksverksamhet de senaste åren, diskussionen om bibliotekens urval av medier.

Det var också den utgångspunkt Svensk biblioteksförening hade när de gav universitetslektor Åsa Söderlind och universitetsadjunkt Gullvor Elf på Högskolan i Borås i uppgift att kartlägga hur detta arbete ser ut.

– Vårt uppdrag innebar en kartläggning av hur biblioteken i sin medieplanering förhåller sig till de normerande biblioteksdokumenten som till exempel IFLAs och Unescos manifest, förtydligar Åsa Söderlind när hon inleder presentationen av den nu färdiga rapporten ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst”.

– De frågor dessa manifest behandlar är närvarande i det vardagliga biblioteksarbetet, sammanfattar hon. Men det saknas ofta ett aktivt förhållningssätt och huvudmannens strategier är oftast viktigare. Manifestens och lagstiftningens begrepp som kvalitet och allsidighet, yttrandefrihet, censur, opartiskhet och neutralitet är begrepp som kan upplevas bli dilemman i bibliotekens konkreta arbete, fortsätter hon. Vanliga funderingar är hur biblioteket ska representera mångfald och vad censur egentligen är och det tydligaste dilemmat just nu är den mellan informationsfrihet och viljan att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism.

Den stora frågan på alla bibliotek, konstaterar Åsa Söderlind, är hur de ska göra urval av medier. Fler vill jobba aktivt med inköp av medier men behöver mer kunskap och kontakter.

– En vanlig åsikt är att de inte är rustade att se saker i ett historiskt perspektiv och många uttrycker helt enkelt en önskan om mer kunskap.

Flytande bestånd

Sedan början av 2000-talet tillämpar bibliotek över hela världen flytande bestånd som en mediestrategisk metod. En omdiskuterad metod som ofta motiveras med en önskan om begränsade medietransporter och att ge användarna ökade tillgång till en gemensam mediesamling.

Annette Johansson är organisationskonsult och har genomfört en utredning av flytande bestånd på folkbiblioteken i Göteborg och på Stockholms stadsbibliotek, och var på plats för att presentera sin rapport. En rapport som ifrågasattes av en del av åhörarna eftersom den utförts under en period där Stockholms stadsbibliotek genomgick en omorganisation, och en period där Göteborgs stadsbibliotek var stäng och verksamheten spridd över staden.

– Och varför fick inte all personal säga vad de tycker och upplever, sade en i publiken som också ifrågasatte den undersökande kundenkäten.

 FAKTA

Läs mer om dagens presentationer

Kvalitetssäkrad inköpspolicy

Barnen drabbas när beståndet flyter – om rapporten

Annette Johansson hänvisar till situationen och medger att det är svårt att dra några slutsatser, att det finns både för- och nackdelar för både personal och användare och att flytande bestånd påverkas av mycket runt omkring. Men att hon förordar fortsatta försök av flytande bestånd.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet