Internationella biblioteket i hetluften

Internationella  biblioteket i  hetluften

Under några veckor i början av året diskuterades Internationella bibliotekets framtid både i press och på sociala medier. Internationella biblioteket ska integreras i Stockholms stadsbibliotek och den öppna verksamheten ska upphöra.

På Internationella biblioteket, IB, finns idag en samling av böcker och musik på mer än 100 språk och bland personalen finns det stor kunskap på många språk. Biblioteket är ett öppet bibliotek i Stockholms stad, men också en kompetens- och medieresurs för hela landet.
Noll27 har ställt några frågor till Margaretha Lindh, chef på IB.

Inköpsrutinerna av litteratur från andra länder ska ändras. Hur kommer det att bli?

På stadens uppdrag kommer inköpsrutinerna att ändras så att inköpen går via den samordnande inköpsgruppen på Stockholms stadsbibliotek där också medarbetare från IB ingår. Rutiner håller just nu på att arbetas fram.

Hur säkras kvaliteten?

Att inköp på mediebudgeten används på ett sätt så att den följer lagen om offentlig upphandling är grundläggande. Och kunskapen som finns hos alla inblandade säkrar kvaliteten på utbudet. Vidare kommer Stockholms stad att påbörja en ny litteraturupphandling under 2017 och i det arbetet är kravställning och kvalitetssäkring av inköp av litteratur från andra språkområden en central uppgift.

Regionbibliotek Stockholm har fått utökat anslag och ett utökat konsultativt uppdrag kring mångspråkig biblioteksverksamhet. Kommer de att ta över samtliga konsultativa uppdrag som IB tidigare haft kring mångspråkig biblioteksverksamhet?

Regionbibliotek Stockholm har fått ett utökat uppdrag av Stockholms läns landsting och övertar därmed det regionala, konsultativa uppdraget från IB. Regionbiblioteket har precis anställt tre utvecklingsledare för att jobba med uppdraget. Hur det kommer att utformas kommer att klarna under kommande månader nu när den nya chefen för Regionbiblioteket, Malin Ögland, sedan den 6 februari är på plats.
Det ligger inom IBs statliga uppdrag från Kungliga biblioteket, KB, att jobba konsultativt och stödjande mot folkbiblioteken i övriga landet.

IBs lånecentral har till uppgift att komplettera Sveriges folkbibliotek med litteratur och dokument på andra språk än svenska, danska, norska, engelska, tyska, franska och de nationella minoritetsspråken. Hur blir det med det?

Internationella biblioteket har ett statligt uppdrag från KB att verka som både ett nationellt kompetenscenter och som lånecentral. Nuvarande överenskommelse för Internationella biblioteket gäller för åren 2016–2018 och integreringen berör inte den statliga lånecentralen.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet