Långsiktigt uppdrag

Långsiktigt uppdrag

Förutom regeringsuppdraget Läsfrämjande för folkbibliotek, är Kulturrådet sedan 2021 också hemvist för Läsrådet, en samordnande aktör inom det läsfrämjande arbetet och ett permanent organ på Kulturrådet.

Den 23 september 2021 utsåg dåvarande regering ett Läsråd som ska fungera som ett rådgivande organ och skapa förutsättningar för samverkan mellan aktörer inom området. Funktionen är helt ny och under året som gått har Läsrådet bemannats med rådgivande ledamöter som alla är experter på läsfrämjande i sina yrkesroller. Dessutom är, förutom Kulturrådet, ytterligare två myndigheter med litteraturförmedlande och läsfrämjande uppdrag adjungerande: Skolverket och Myndigheten för tillgängliga medier.

– Med tre statliga myndigheter och ett antal aktörer med olika kunskap och kontakter inom det läsfrämjande området är Läsrådet ett starkt organ som ska driva den här frågan. Bland annat genom att stärka forskningsförmedling och bidra till att kunskap inom området ökar, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet.

Rapport

Under året har Kulturrådet haft samtal med olika aktörer inom det läsfrämjande området. Bland annat ville de ha svar på vad man kan göra för en ökad samverkan, och vad Läsrådet skulle kunna göra för att bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer. Resultatet av dessa samtal redovisas i en rapport som kommer efter årsskiftet.

– Rapporten kommer att vara en viktig grund för Läsrådets planering för nästa år. Utifrån den kommer de att få göra prioriteringar och bedöma vilken eller vilka de ska börja med, säger Lotta som inte vill gissa vilka det kan bli.

Lotta är glad att Läsrådet är ett långsiktigt uppdrag och poängterar vikten av att bygga dess verksamhet grundligt. Fokus just nu, säger hon, är att hitta konklusionen, vad som verkligen skulle kunna göra skillnad genom att insatser samordnas.

– Det är ett utforskande arbete där Läsrådet är en part som gör att olika delar kan mötas. Och här kan Kulturrådets erfarenhet med samverkan inom till exempel Bokstart vara till hjälp. Vi vet ju något om att det tar lång tid att bygga samverkan.

FAKTA
Läsrådet är utsett av regeringen och är ett rådgivande organ under Kulturrådet.
Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin är ordförande och de 12 ledamöterna är förordnade till 25 oktober 2024.
Läsrådet är drivande och samordnande inom det läsfrämjande arbetet i Sverige. Det ska samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet