Succé för Forskning och fika

Doktoranden Anna Lundh, kaffe och Sarah Bernhard-bakelser samlade i onsdags 25 intresserade till vårens första Forskning och fika på Kultur i Väst. Ämnet för dagen var barn som informationssökare.

Anna Lundh är doktorand på Bibliotekshögskolan i Borås och när hon började sin forskarutbildning för tre år sedan var hennes grundläggande fråga vad det innebär att vara barn och elev de första skolåren i Sverige idag.

– Jag möter ofta uppfattningen om att skolbibliotekarier fokuserar på barn som blivande, alltså ofullständiga vuxna, medan barnbibliotekarier mer ser barnet som varande, alltså mer här och nu, säger Anna och undrar samtidigt vilken syn på barn vi egentligen bygger in i våra verksamheter.

– Alla har ju varit barn och använder de egna erfarenheterna som sin egen måttstock, säger hon och startar en fundering kring vad den goda barndomen är och hur den präglar vår syn på dagens barn och vilken betydelse den kan ha på våra yrkesroller. Men, fastslår hon, det kanske inte behöver vara ett problem. Alla är ju blivande och varande på en och samma gång.

Anna Lundh

Anna Lundh

Möjligheter för lärande

Annas avhandling består av flera delar, och i sin andra delstudie har hon haft fokus på vad barn gör när de söker information i skolan. I sin studie har hon följt två klasser i årskurs tre där hon haft frågeformuleringar som vad barn utgår från, vilka frågor de ställer och hur de söker information.

– Det visar sig ofta att pedagogen eller skolbibliotekarien är rädda för att styra barnens frågor och att det blir problem när barnen inte får hjälp med att ställa forskningsbara frågor. Det finns egentligen inga frågor som är mer äkta och genuina än andra, säger hon och tycker att biblioteket borde vara mer delaktiga i referenssamtalet med barnet och samproducera frågor snarare än att ifrågasätta hur äkta frågorna är.

– Utmaningen, menar hon, är att väcka nyfikenheten och inte vara rädd för att göra barnets arbetsuppgift meningsfull. Då hjälper man barnet både som varande och som blivande.

FAKTA

Syftet med Forskning och fika är att skapa en arena för möten mellan yrkesverksamma och forskare och på så sätt öka bibliotekens medvetenhet och kännedomen om forskningens betydelse.

Nästa tillfälle att ta del av Forskning och fika är den 27 april då Jenny Lindberg bland annat kommer att prata om sitt avhandlingsarbete där hon studerat blivande och nyanställda högskolebibliotekariers uppfattningar, erfarenheter och förväntningar kring den egna yrkesrelaterade informationssökningen, samt den roll informationssökning spelar i formandet av deras yrkesidentiteter.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet