En dag om litteratur

GÖTEBORG Under onsdagen arrangerade Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland tillsammans en dag om Litteraturutredningen, om inspirerande litteraturprojekt och om begreppet Bokonomi.

För de flesta av de 50-tal bibliotekarier och andra litteraturintresserade som trotsat vårsolen och tagit sig till Burgården i Göteborg, blev dagens första programpunkt säkert ett nytt sätt att se på böckers värde.

Fil dr Pamela Schultz Nybacka från Södertörns Högskola har forskat kring hur man ser på böckers värde och hur man forskar kring läsning.

: Pamela Schultz Nybacka hoppas att det bokonomiska värdet ska bidra till ökad förståelse för biblioteken och litteraturens värde.

: Pamela Schultz Nybacka hoppas att det bokonomiska värdet ska bidra till ökad förståelse för biblioteken och litteraturens värde.

För att beskriva böckers egen särpräglade ekonomi med ett kulturellt betingat värde introducerar hon i sin avhandling begreppet bokonomi. Enligt Pamela är bokonomi ett sätt att förklara bokens värde som inte kan förklaras med ekonomiska termer.

– En bok kan inte likställas med vilken produkt som helst, och läsande av böcker kan inte heller ses som vanlig konsumtion. Boken och läsandet skapar tillsammans ett mervärde som inte tidigare funnits bland vedertagna begrepp inom ekonomi. Nu finns bokonomi, ler hon och försöker förklara genom att visa en kolorerad bild som skulle kunna vara en reklambild från 1940-talet. Bilden föreställer en rökande kvinna i morgonrock med en bok i handen. Bokens titel är samma som cigarettmärket hon röker.

– Bilden gestaltar att det är njutningsfullt att läsa och det var också utgångspunkten i min forskning. Men, tillägger hon, bilden gestaltar också ett samspel där värdebegreppet inom kultur och konsumtion möts, och att det finns värden i båda.

Livs levande Litteraturutredning

Tomas Lidman är ordförande i Litteraturutredningen och fanns tillsammans med ledamot Annina Rabe på plats för att ge en lägesrapport.

– Vi befinner oss fortfarande mitt i utredningen så förvänta er inga goda svar, inledde Tomas Lidman och hänvisar till den forskningsantologi som sammanfattar det arbete som hittills gjorts och som publicerades tidigare i månaden.

– Antologin ”Läsarnas marknad och marknadens läsare” innehåller analyser av utvecklingen vad gäller läsning och bokmarknaden och bekräftar både saker vi redan visste och ger oss nya erfarenheter att ta ställning till. Antologin kommer att ha betydelse i vårt fortsatta arbete och vårt betänkande.

Tomas Lidman

Tomas

Nu är utredningens inventering alltså gjord och arbetet går vidare med att titta på vad senaste forskningsrön säger om till exempel läsförståelse och om distributionsalternativ.

– Vi ska ju inte bara tycka något och titta på statistik, vi vill också få kunskap, konstaterar Tomas Lidman. Nu har vi samlat information och skrivit en kartläggning. Nu ska vi samla ihop oss och fundera över vilka slutsatser vi kan dra, vad staten kan göra och var pengarna finns.

– Här gäller det att förhandla och diskutera för jag tror inte att staten kommer att sätta ner foten och fördela eller gå in med mer pengar, säger han och lovar att utredningen kommer att presentera ett förslag under Halmstadkonferens i april.

– Men det blir inga radikala förslag så vänta er inte för mycket, säger han och får medhåll av Annina Rabe.

– Ha inte för stora förhoppningar, ber hon. Vi kan nog inte åstadkomma så mycket.

Trion bakom projektet Synen på skönliteratur på svenska bibliotek. Från Vänster Lotta Aleman, Gunnar Südow och Maria Ehrenborg

Trion bakom projektet Synen på skönliteratur på svenska bibliotek. Från Vänster Lotta Aleman, Gunnar Südow och Maria Ehrenborg

Synen på skönlitteratur

Regionbibliotek Stockholm, Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland driver tillsammans det nationella projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek. Projektet är inspirerat av ett liknande projekt i Norge och det är första gången en motsvarande undersökning görs i Sverige.

– Detta är ett unikt projekt, konstaterar Gunnar Südow, konsulent Kultur i Väst och en av initiativtagarna till projektet. Aldrig tidigare har man tittat på bibliotekens syn på skönlitteratur för vuxna.

Just nu pågår en förstudie där projektkoordinator Cinna Svensson har intervjuat tio svenska biblioteket om sin syn på och om sitt arbete med skönlitteratur.

– På frågan om biblioteken ska ha skönlitteratur för vuxna var det ett enhälligt ja, självklart, från alla bibliotek, berättade hon. Däremot är det skillnader i svaren när jag frågade varför, och svaren var inte alls lika självklara.

Under Biblioteksdagarna i maj kommer en skriftlig rapport med resultat från förstudien att presenteras och förhoppningen är att projektet ska få mer pengar och utvecklas ytterligare under nästa år.

– En förhoppning med projektet är bland annat att arbetet med skönlitteratur på biblioteken ska stärkas, säger Maria Ehrenberg, utvecklingsledare Regionbibliotek Halland och får medhåll av Gunnar Südow.

– Jag hoppas också att projektet i sin förlängning påverkar våra biblioteksutbildningar så att skönlitteratur kommer in på grundkursen.

 

FAKTA

Läs mer om projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek på: www.kulturivast.se

Litteraturutredningen är en kommitté med regeringens uppdrag att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som kan påverka litteraturområdet framöver. Kommittén ska ta fram förslag som leder till ett ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur.

Kommitténs ordförande är före detta riksarkivarien och riksbibliotekarien Tomas Lidman. Övriga ledamöter är professorn Martin Ingvar, programledaren och kritikern Johanna Koljonen samt litteraturkritikern Annina Rabe.

Litteraturutredningens forskningsantologi, Läsarnas marknad, marknadens läsare är framtagen i samarbete med Nordicom vid Göteborg universitet och innehåller analyser av utvecklingen vad gäller läsning och bokmarknad. I antologin medverkar en rad forskare från olika discipliner.

Uppdraget kommer att redovisas i sin helhet under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september 2012.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet