Kulturrådet prioriterar äldre

STOCKHOLM I sitt arbete med kultur och hälsa prioriterar Kulturrådet äldre. Strax innan årsskiftet beviljade man en rad projekt i syfte att främja äldres rätt till kultur. Tanken är att dessa ska kunna utgöra goda exempel på hur man kan främja hälsan för äldre med olika former av kultur.

Kultur kan berika livet på många sätt. Kulturrådet har sedan 2005 arbetat med kultur och hälsa, efter en övertygelse om att konst och kultur kan bidra till att utveckla människor. I den nuvarande strategin arbetar man huvudsakligen med två mål, att öka deltagandet i kulturlivet och informera mer utåtriktat om kultur och hälsa.

– Vi vill visa goda exempel. På vår webb har vi också intervjuer med olika föregångare, som kan inspirera andra att hitta ingångar till kultur och hälsa. Vi försöker också arbeta på tvären och få in de här perspektiven på andra myndigheter, säger Eva Ottosson på Kulturrådet.

Kulturrådets strategi för kultur och hälsa sträcker sig fram till och med 2012 och innehåller en rad arbetsområden för bland annat barn och unga och en mer jämlik hälsa. Ett område som nu har blivit prioriterat är att verka för ett hälsosamt åldrande.

– Vi har tidigare haft ett uppdrag att sprida kunskap om kultur och hälsa mer allmänt. Nu är det mer riktat mot äldre i och med det nya uppdraget vi fick av regeringen i höstas. Det pågår mycket verksamhet inom äldreomsorgen, som drivs av eldsjälar. Det saknas ett systematiserat arbete och det finns sällan tid till utvärdering, säger Eva Ottosson vidare.

I den nya satsningen beviljade Kulturrådet strax innan årsskiftet 28 miljoner kronor till ett tjugotal projekt, som jobbar med att öka äldres möjligheter att delta i kulturupplevelser och därmed främja ett hälsosamt åldrande.

– Det finns forskning som pekar på goda effekter för hälsan. Det finns många fantastiska projekt som jobbar med olika konstformer. Vi kommer göra en utvärdering och förhoppningen är att dessa projekt ska ge oss mer kunskap och en bra grund för det framtida arbetet, säger Eva Ottosson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet