Om litteratur och om förändring på Mötesplats

BORÅS Den 12:e upplagan av Mötesplats i Borås pågår just nu och två av torsdagens parallellseminarium handlade om förändring och om skönlitteraturens roll på biblioteken. Båda gav exempel på projekt runt om i landet, projekt som manar till eftertanke och fortsatt arbete.

Framsidan har redan vid flera tillfällen berättat om projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek. I senaste numret av Framsidan kan du bland annat läsa en artikel skriven av Magnus Persson, litteraturforskare och professor vid Malmö högskolan, där han beskriver en del av de slutsatser han gjort vid sin analys av projektet. Här kan du också läsa en intervju med Maria Ehrenberg, utvecklingsledare Regionbibliotek Halland, som handlar om svaren på den enkät projektet lät biblioteksanställda svara på om sin läsning.

När Maria Ehrenberg nu presenterade projektet på Mötesplats gjorde hon det tillsammans med Lotta Aleman från Regionbibliotek Stockholm.

– Ett tydligt spår i projektrapporten är att arbetet med skönlitteratur är fullständigt självklart på biblioteken, sade Lotta. Så självklart att det råder en stor osäkerhet och ambivalens över hur arbetet ska ske. Rapporten visar tydligt att det behövs en policy.

Maria Ehrenberg berättade om enkäten som bekräftade att bibliotekspersonal läser och vad de läser. Men också varför de läser.

– Der finns många anledningar till varför bibliotekspersonal läser skönlitteratur, sade hon och redogjorde för skäl som att läsa av känslomässiga skäl, av sociala skäl, som rekreation och för språkets skull.

– Men bibliotekspersonal läser i huvudsak av kunskapsteoretiska skäl, konstaterar hon. Jag saknar att inte läser som litteraturvetare eller litteraturkritiker, men om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jag hoppas vi får undersöka detta mer.

Samverkan

Med rapporten Dags att höja ribban? Hoppas Maria Ehde Andersson från Regionbibliotek Halland att frågan om små barns språk- och litteracitetsutveckling ska lyftas till en nationell nivå.

– Rapporten handlar om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotekarier som båda har uppdraget att stimulera barns språkutveckling. Det räcker inte med att dela ut en gåvobok, det behövs mer personligt riktad information till föräldrar, det behövs kontinuitet och samarbete mellan professionerna, säger Maria. Det handlar om att vi behöver träffas.

Biblioteksbesökaren som charterturist

I syfte att studera biblioteksanvändarnas beteende och syn på folkbibliotek, har ett forskningsprojekt på BHS använt sig av en modell där de likställt biblioteksbesökaren med en charterresenär, biblioteket med resmålet och bibliotekarien med resledaren.

– Fokus har legat på biblioteksbesökarens beteende och inte olika besöksgrupper, förklarar Catarina Eriksson. Ibland blev det skrattretande lika och vi har varit lite rädda att vi passerat en gräns. Men det funkar ju, konstaterar hon och får stöd från en kvinna i publiken som tycker det är relevant att jämföra med andra grupper.

– Det kan få oss att komma över onödiga låsningar och utvecklas.

Ledarskap

Att våga leda en förändringsprocess kan vara svårt och kan kräva mod. Elisabeth Ahlstedt och Johanna Hansson från Stockholms stadsbibliotek berättade om sitt arbete där de en gång i veckan samlar enhetscheferna på Stockholms stadsbibliotek för att stärka dem i deras ledarskap, göra dem modigare och föra ihop strategiska och operativa frågor.

– Vi lägger fokus på ledarskap i den dagliga praktiken, säger Johanna Hansson och påstår att ledarskap på bibliotek generellt behöver stärkas. Det är för svagt, säger hon. Vi måste våga jobba med helheten och ledarskap behövs för att vi ska kunna utveckla och gå vidare.

FAKTA
Rapporten Dags att höja ribban! Finns att ladda ner eller beställa på regionbibliotek Hallands webbplats. Länken hittar du här

Artikeln i senaste numret av Framsidan om projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek, läser du här

Magnus Perssons artikel hittar du här

Elisabeth Ahlstedt håller med och menar vidare att den starka konsensuskulturen inom biblioteksvärlden är ett problem.

– Det är inte bra att alla är överens. Ett för stark konsensus kan utgöra ett hot som blockerar en utveckling.

– Det är dags att utmana duktig-flicka.-kulturen, uppmanar Johanna Hansson. Våga fråga varför!

Läs en sammanfattning av Ole Petter Nyhaugs presentation om framtidens användare och bibliotek imorgon

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet