Kultur i Väst satsar på cheferna

GÖTEBORG  Kultur i Väst satsar under 2013 på att fördjupa arbetet med ledarskap på bibliotek. Genom att lägga fokus på chefernas roll hoppas man kunna ge dragkraft åt en mer generell biblioteksutveckling.

– Vi vill sätta fokus på ledarskapet för det är en del av verksamhetsutvecklingen. Har du inte chefen med dig är det risk att det bara blir små nedslag. Det blir svårt att driva ett aktivt utvecklingsarbete. Det handlar om att få cheferna medvetna och etablera en kultur med en vilja till stark verksamhetsutveckling, säger länsbibliotekarie Bengt Källgren på Kultur i Väst och understryker samtidigt att det finns många goda ledare på bibliotek.

– Men det kan vara svårt att utöva ett aktivt ledarskap på bibliotek, där chefen också är en del i det dagliga arbetet. Det är en utmaning och vi vill försöka hitta former för att vara ett stöd för regionens bibliotekschefer, fortsätter han.

Riktade insatser

I dagsläget träffas bibliotekschefer från olika bibliotek i ett nätverk. På Kultur i Väst vill man nu fördjupa denna arbetsform och erbjuda en rad aktiviteter. Det kan handla om att jobba med olika teman eller om att möta kunskaper från andra områden än bibliotek. Det finns också en ambition att skapa mer riktade utbildningsinsatser för chefer kopplat till verksamhetsutveckling.

– Det har funnits en brist och vi känner att det är viktigt att fokusera på detta nu. Vi har jobbat med många frågor tidigare, som inte har varit direkt inriktade på ledarskapet, som it, mångfald och litteratur. Det fortsätter vi med och vi arbetar parallellt med att ta fram en handlingsplan utifrån den regionala biblioteksplanen, säger Bengt Källgren.

Tydliggöra

Kultur i Väst har tidigare fått kritik för att biblioteksfrågorna hamnat i skuggan av annan verksamhet. Inriktningen ledarskap på bibliotek är ett sätt att manifestera det politiska uppdraget från regionens kulturnämnd, där biblioteken är ett utvecklingsområde inom den regionala kulturpolitiken. Samtidigt understryker Bengt Källgren att biblioteksfrågorna ingår i ett större sammanhang och att det handlar om att skapa en tydlighet.

– Det behövs säkert fler insatser om vi vill visa att biblioteksfrågorna finns kvar. Men det är också viktigt att tala om att det är ett nytt uppdrag och att verksamheten inte ser ut som den gjort tidigare. Ambitionen med detta är att skapa ett koncept och kommunicera ut det. Det tror jag tydliggör biblioteket som en prioriterad arena för Kultur i Väst, säger Bengt Källgren.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet