Tummen upp för en partner i vardagen

Inför millennieskiftet 2000 antog FN en rad mätbara mål som skulle göra det bättre för världens fattiga. Att ha möjlighet att äta sig mätt, få gå i skolan, att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och att stoppa barnadödligheten är några av målen som skall vara uppnådda år 2015. Det är ganska snart. På många områden hävdas att det skett stora framsteg, men målen är långt ifrån uppnådda. Nu förhandlar FN om nya utvecklingsmål för att förbättra människors liv som skall gälla perioden 2016 till 2030. Här har The International Federation of Library Associations and Institutions tagit ett stort steg och lanserade under årets Lyon-konferens första dag ”Lyon Declaration on Access to Information and Development”. Lyon-deklarationen uppmärksammar FNs medlemsstater om att fri tillgång till information och kunskap för världens medborgare är nödvändig för att främja hållbar utveckling och ett demokratiskt samhälle. Att människor har tillgång till, kan förstå och använda information är en mänsklig rättighet. Det är här biblioteken kommer in. Bibliotek är demokratiska öppna institutioner som finns i nästan alla samhällen och drivs utan vinstintressen. Biblioteken kan erbjuda fri tillgång till information och kunskap och ge människor möjligheter.

– Det gäller att vi alla överallt positionerar biblioteken som människors partner i vardagen för fri tillgång till kunskap, både analog och digital. Och påminner om att verklig tillgång till information förutsätter att man förstår sammanhang och kan värdera och välja i floden av information. Det i sin tur förutsätter verklig läskunnighet, ända från början, säger Inga Lundén som är Sveriges representant i IFLAs styrelse och som varit med och arbetat fram dokumentet. Ordet information kan låta lite fyrkantigt, men för mig innebär det så mycket mer – det är möten, inspiration, lek, delaktighet, jämställdhet, kultur

IFLA är en stor organisation och kan verka hierarkisk och något bara för få invalda där en klick högt uppsatta biblioteksgurus frotterar sig med varandra. Men faktum är att IFLA gör mycket bra saker. Det är en organisation som arbetar strategiskt på hög nivå, som Lyon-deklarationen är ett uttryck för. Därmed påverkar IFLA också ledande politiker och beslutsfattare runt om i världen. IFLAs biträdande generalsekreterare Stuart Hamilton var mycket tydlig.

– Vi måste övertyga medlemsstaterna om att detta är viktigt. När politiker från varje land sätter sig på ett flyg till New York för att diskutera milleniemålen, måste de själva beslutat att stödja rätten till information. Det är målet.

Dokumentet har redan undertecknats av 130 institutioner och organisationer, men det räcker självklart inte, fler måste till. Se till att den organisation du företräder skriver under Lyon-deklarationen. Har du kontakt med någon annan organisation, från till exempel media eller utbildning, så är det ännu bättre.

De olika kommittéerna inom IFLA gör ett bra arbete och lyfter viktiga biblioteksfrågor – det känns som årets seminarier generellt sett höll en hög nivå. IFLA talar om hur vi kan hantera massövervakning, yttrandefrihet, demokrati, literacitet, samarbete, medie- och informationskunnighet, allt utifrån en bibliotekskontext. Särskilda intressegrupper bildas som till exempel runt HBTQ-frågor. Många bra riktlinjer för biblioteksverksamhet är framtagna och nu finns flera av dem översatta till svenska. Använd dem som hjälp i politikerdiskussioner och biblioteksplanearbete.

Bild på Eva Fred, bitr länsbibliotekarie Kultur i Väst

Eva Fred, bitr. länsbibliotekarie, Kultur i Väst

En av Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategier inom kulturområdet är att öka internationaliseringen. Det handlar om att fördjupa kulturutbyte med andra regioner inom och utanför EU, det handlar om kunskapsutbyte och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella partners. En IFLA-konferens är verkligen ett sätt att öka internationellt utbyte och få nya impulser. Här möts under några dagar 4 000 människor som representerar 120 olika länder och där alla har biblioteksutvecklingsfrågor som gemensam utgångspunkt – det är stort.

– IFLA är lilla FN, sa Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN, under konferensen som hölls i Göteborg 2010, ett Biblioteks-FN.

Det tycker jag är fint. Jag trycker gärna på ”gilla”knappen för IFLA.

Text: Eva Fred

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet