Myndighet i ny kostym

STOCKHOLM Efter ett beslut i riksdagen har Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, sedan den 1 januari 2015 övertagit ansvaret för Sveriges insatser för lättläst och stiftelsen Centrum för lättläst har lagts ner.

Det har gått några månader sedan MTM tog över ansvaret för lättläst i samband med att stiftelsen Centrum för lättläst avvecklades och all personal finns nu under samma tak i MTMs utökade lokaler i Johanneshov.

– Det har varit en väldigt bra process, faktiskt bättre än jag både hade trott och förväntat mig, säger Camilla Batal, nytillträdd chef för Marknad och kommunikation på MTM.

Camilla Batal berättar om en intensiv period med ett ordentligt introduktionsprogram där all personal lärt sig av varandras verksamheter både gällande produktion, marknads- och informationsfrågor till hur alla konstellationer ska se ut inom det nya ämbetet.

– Det gäller ju att integrera den verksamhet som fanns inom Centrum för lättläst med de processer som redan finns på MTM. Men också att vi som kommer från Centrum för lättläst ska inlemmas i organisationen.

Lyhörd myndighet  Camilla Batal betonar vikten av att lyssna på både användare, förmedlare och andra under MTMs fortsatta utveckling. Foto: Helén Andersson

Lyhörd myndighet Camilla Batal betonar vikten av att lyssna på både användare, förmedlare och andra under MTMs fortsatta utveckling. Foto: Helén Andersson

Oro

En stor oro inför sammanslagningen har varit att någon av Centrum för lättläst målgrupper skulle tas bort, framförallt handlade det om lättläst till målgruppen som har svenska som andraspråk och om skolan. I riksdagens första förslag till sammanslagning pratades det också om primära och sekundära målgrupper, något som många remissinstanser protesterade mot.

– Det slutade i att MTM behåller alla målgrupper och att vi ska göra behovsanalyser för att se till att behovet blir tillgodosett av oss eller av någon annan, berättar Camilla Batal. Och här kommer kommunikationsfrågan att bli en knäckfråga genom att vi måste vara tydlig med vilka målgrupper som kan använda vad eftersom vi också har paragraf 17 i upphovsrättslagen att ta hänsyn till.

Två andra orosmoln har handlat om LL- förlaget och tidningen 8 Sidor. Också dessa verksamheter har landat i att de tills vidare är kvar i organisationen. LL-förlaget har blivit en egen enhet där de finns under avdelningen Produktion och det är också bestämt att de behåller sitt eget varumärke.

– Utgivningen är klar för två år framåt, men på sikt kan det komma att se annorlunda ut än idag, berättar Camilla Batal.

När det gäller tidningen 8 Sidor är deras framtid fortfarande oklar, men tills vidare har de också blivit en egen avdelning inom MTM.

– 8 Sidor är en nyhetstidning med journalistisk verksamhet och som sådan ska den vara självständig gentemot myndigheten, säger Camilla Batal. Och det kommer att bevakas noga och följas upp att vi klarar av att hålla 8 Sidor som en självständig nyhetstidning.

A och O

Även om de som jobbar med lättläst är färre i antal i förhållande till de som tidigare jobbat på MTM, ser Camilla Batal att de tydligt är en del av en myndighet och att det kan finnas en fördel att finnas på MTM där verksamheten har möjlighet att komma fram starkare.

– Avdelningen Marknad och kommunikation har ju till exempel blivit betydligt större så det är klart att vi kommer att göra mer och förstärka det som handlar om att nå ut och fram med produkter och tjänster.

I en omorganisation finns alltid både positiva och negativa saker och kanske beror det på vem man frågar vilket svar man får. Men Camilla Batal ser på framtiden med tillförsikt och känner tydligt att det kommer att bli bra.

– A och O är att vi lyssnar på varandra och tar in varandras kompetenser och det måste jag säga att det är något vi redan gör. Och det är viktigt för hur det kommer att se ut i framtiden. Och jag säger framtiden för det kommer att ta tid innan det här är sammansvetsat. Det handlar om att få ihop allt på ett bra sätt och vi kommer att göra användarundersökningar och lyssna och kommunicera. Det är det viktigaste.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet