Ett kodat berättande

SANDVIKEN Det går att hitta en dramaturgi i det mesta. Den finns i vardagen, filmen, texten och nu också i kodens semantik. Litteraturhuset Trampolin i Sandviken och Kulturutveckling Region Gävleborg samarbetar kring att  låta barn skapa berättelser genom programmering. Det är ett sätt att stärka deras deltagande i en digital kultur.

Young Story Architects är ett projekt som vill utforska nya former av berättande för barn och unga. Genom att kombinera klassisk dramaturgi och programmering skapar deltagarna berättelser, som kommer till uttryck i sekvenser på en skärm. Genom olika kodade kommando förs varje liten berättelse framåt.

– Det är ett sätt att inte låta en passiv konsumtionskultur styra. Genom en förståelse för programmering vill vi också ge ungdomar möjligheter att bli producenter av egna uttryck och få en agens, säger Josephine Rydberg Lidén, crossmediakonsulent på Kulturutveckling Region Gävleborg. Tekniken är förhållandevis enkel. En tämligen avskalad dator i form av ett litet kretskort, en skärm, ett tangentbord och en mus. Därtill ett gratisprogram där man genom att stapla block med olika kommandon bygger en programsekvens som till slut blir en animerad berättelse på skärmen. Skapandet går från att i princip bygga ihop sin dator till att slutligen ta del av den färdiga berättelsen.

– Det finns en viktig pedagogisk poäng i det. På det här sättet blir det transparent och tydligt istället för att utgå från något som är färdigt, säger Josephine Rydberg Lidén vidare.

Alla ingångar tillåtna

Enkelheten i det hela är också ett sätt att slipa ner den mentala tröskel som ibland kan finnas kring teknik. Det behöver inte vara så avancerat som det låter. Samarbetet med Litteraturhuset Trampolin är också ett sätt att flytta fokus från tekniken till själva berättandet.

– För mig var det här inledningsvis helt nytt. Det finns många ingångar till berättelser. Vi har tidigare jobbat mycket med att lyfta skrivhändelser. Det kan handla om sagor, leksakskataloger eller andra former av berättelser, som bygger på ett intresse. Alla ingångar är tillåtna och vi får inte vara rädda för att jobba med mer populärkulturella uttryck, säger Karin Forsgren Anderung som är verksamhetsledare på Litteraturhuset Trampolin.

Viktigt språk

Projektet riktar sig till barn och unga på fritiden. Det finns även ett samarbete med skolan där Young Story Architects vänder sig till elever i årskurs sju i Söderhamn. Genom att gifta ihop teknik och humaniora hoppas Josephine Rydberg Lidén och Karin Forsgren Anderung på att kunna öppna dörrarna mellan olika ämnen i skolan. I förlängningen kan detta också tunna ut den skarpa linje som ibland träder fram i könsuppdelningen mellan tekniska och humanistiska ämnen.

– Skulle vi bara starta en hackerklubb, hade troligtvis en ganska homogen skara killar dykt upp. Genom att ta avstamp i berättandet når vi fler, säger Josephine Rydberg Lidén.

Att det blev just programmering utgår från en tanke om att det är ett språk eller uttrycksmedel som sällan hittar in i skolans schemaläggning. Samtidigt är det en en allt större del av dagens och inte minst morgondagens vardag.

– Många skolor satsar på en dator per elev. Det är bra, men samtidigt är det ett hot. Vad är IT i skolan? Många gånger handlar det om ordbehandling och presentationer. Det finns för lite av källkritik och vad det är som styr de färdiga programvarorna. Om eleverna inte får en förståelse för programmering bidrar det till en slags ”illiteracitet”. Detta är morgondagens språk, säger Josephine Rydberg Lidén.

Skapar Litteraturhuset Trampolin i Sandviken har en rad olika aktiviteter för barn och unga. Verksamheten har vuxit fram med ett aktivt deltagande från barnen själva. Litteraturhuset Trampolin startade som ett projekt 2010. För tre år sedan blev det en permanent verksamhet. Idén och visionen har varit konstant, att skapa ett litteraturhus för barn och unga där språket stimuleras och berättelser kommer till liv genom olika estetiska uttrycksformer. Karin Forsgren Anderung (tv) har varit med från början och är idag verksamhetsledare. Tillsammans med Josephine Rydberg Lidén (th) från Kulturutveckling Region Gävleborg låter hon barn och unga skapa berättelser genom programmering. Foto: Litteraturhuset Trampolin

Skapar Litteraturhuset Trampolin i Sandviken har en rad olika aktiviteter för barn och unga. Verksamheten har vuxit fram med ett aktivt deltagande från barnen själva. Litteraturhuset Trampolin startade som ett projekt 2010. För tre år sedan blev det en permanent verksamhet. Idén och visionen har varit konstant, att skapa ett litteraturhus för barn och unga där språket stimuleras och berättelser kommer till liv genom olika estetiska uttrycksformer. Karin Forsgren Anderung (tv) har varit med från början och är idag verksamhetsledare. Tillsammans med Josephine Rydberg Lidén (th) från Kulturutveckling Region Gävleborg låter hon barn och unga skapa berättelser genom programmering. Foto: Litteraturhuset Trampolin

Från bok till skärm

Projektet speglar också en tradition av att främja berättandet i olika former, som finns i Gävleborg. Sedan en tid tillbaka har bland annat Institutet för digitala konstarter varit en en mötesplats för människor som vill utforska teknikens konstnärliga möjligheter. Josephine Rydberg Lidén är landets första konsulent i crossmedia, vilket också är ett sätt att främja möjligheten att uttrycka sig i olika format. Lite förenklat handlar crossmedia om att inte fastna i stuprören mellan olika sätt att gestalta en berättelse, vare sig det handlar om en bok, en film eller en kodad programsekvens i en förenklad dator. En berättelse skapas utifrån varje mediums unika förutsättningar och kan sedan flöda fritt mellan olika uttryckssätt. En bok som fortsätter på nätet i form av fan-fiction eller en film där publiken samtidigt kan logga in på en app i mobilen och får lösa olika uppdrag efter filmens slut.

Fakta

Litteraturhuset Trampolin började som ett projekt 2010 och blev en permanent verksamhet tre år senare. Utgångspunkten är ett litteraturhus för barn och unga i Sandviken där berättelser får liv och språkstimulans sker genom olika estetiska uttrycksformer.

Vägen fram till dagens Litteraturhuset Trampolin präglas av ett aktivt deltagande i själva designprocessen. Rummet är utformat utifrån barnens egna tankar och idéer.

Litteraturhuset Trampolin ligger i anslutning till biblioteket i Sandvikens Kulturcentrum. Det invigdes 5 april 2014.

Läs mer om Litteraturhuset Trampolin på sandviken.se

Mer på framsidan.net:

Webb-tv: Litteraturhus i Sandviken

Nytt litteraturhus för barn och unga i Sandviken

– Det är många gånger en designfråga att lyckas. Vid varje plattformsbyte tappar man som regel 90 procent av publiken eller läsarna. Men samtidigt förutsätter yngre användare idag att det ska finnas en viss grad av interaktivitet. Den lägsta nivån brukar vara att det åtminstone ska gå att gilla med ett klick, säger Josephine Rydberg Lidén.

En demokratisk nerv

Precis som projektet Young Story Architecs är ett uttryck för, så är deltagandekulturen ett centralt inslag i ett crossmedialt sammanhang. I nästa fas av projektet är tanken också att utöka graden av interaktivitet i berättandet.

– Nu har vi gjort första fasen och tagit fram en handledning. Det är viktigt att det inte ska hänga på en person, utan att det ska vara enkelt för alla att jobba med. Biblioteket är en utmärkt plats som kan nå många fler. I nästa steg vill vi låta betraktaren interagera mer med berättelsen. Att kunna delta och vara medskapare är viktigt för en fungerande demokrati, säger Josephine Rydberg Lidén.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet