Självskattningstest kring digitala kompetenser

Läns- och regionbiblioteken i Dalarna, Stockholm, Uppsala och Örebro har tillsammans utvecklat ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal.
– Vi skulle gärna se att självskattningstestet blir navet i den nationella kompetensutvecklingssatsningen Digitalt först med användaren i fokus, säger Eleonor Grenholm, bibliotekskonsulent Regionbibliotek Uppsala.

Genomlysning Eleonor Grenholm menar att självskattningstestet ger en genomlysning av folkbibliotekens digitala kompetens där verksamhetsperspektivet är prioriterat. – Utgångspunkten med ett självskattningstest runt digital kompetens är att kartlägga personalens kompetenser för att kunna identifiera kunskapsluckor. Bild: Helén Andersson

Genomlysning Eleonor Grenholm menar att självskattningstestet ger en genomlysning av folkbibliotekens digitala kompetens där verksamhetsperspektivet är prioriterat.
– Utgångspunkten med ett självskattningstest runt digital kompetens är att kartlägga personalens kompetenser för att kunna identifiera kunskapsluckor. Bild: Helén Andersson

Trots inledande tekniska problem och trots minimal marknadsföring, hade självskattningstestet redan efter en månad på nätet besvarats av drygt 300 biblioteksanställda. Intresset är stort och Kungliga biblioteket, KB, har deklarerat att de ser testet som en nationell resurs för att mäta nollvärdet på biblioteken. Arbetsgruppen bakom testet går nu vidare och tillsammans med åtta pilotbibliotek ska de undersöka hur enkätsvaren ska analyseras och hur resultaten kan omvandlas till praktik.

– Vi tänker att självskattningstestet kan ses som ett underlag till en handlingsplan. Att man utifrån det samlade resultatet på arbetsplatsen ser vad man behöver kompetenshöja och prioritera i den digitala verksamheten, säger Eleonor Grenholm som hoppas att de i framtiden ska kunna bygga en automatiserad process för sådana analyser.

Metod

Idén till ett självskattningstest kom efter en diskussion om samarbete kring någon form av gemensam lärresurs i Region Dalarna och Region Uppsala. Tidigt insåg de att för att kunna göra ett kompetenslyft måste de först kartlägga aktuella kun- skaper. När de stötte på ett självskattningstest kring digitala kompetenser utarbetad för pedagoger inom skolan, kopierade de helt enkelt deras tillvägagångssätt där testet utgick från EUs ramverk för digital kompetens, Digcomp 2.0.

Under förra våren och sommaren utvecklades och konkretiserades Digcomp 2.0 för att bättre passa en biblioteks- miljö och så småningom fanns det en prototyp till det som nu har blivit ett självskattningstest för bibliotekspersonal. Testet har delats in i fem områden med fyra bakgrundsfrågor och 24 påståenden att ta ställning till alla anpassade till en konkretiserad biblioteksmiljö.

– Det var viktigt för oss att frågorna ska vara både lätta och svåra. Vi vill verkligen inte att testet ska upplevas nedslående av någon, säger Eleonor Grenholm som menar att det behövs en metod som hjälper till att förhålla sig till digital kompetens som hon tror kan upplevas som abstrakt ibland.

– Självskattningstest är en väl etablerad metod för att mäta kompetenser och går ut på att man ska skatta sin egen kom- petens för att kunna utföra en viss handling. Det handlar inte om självförtroende utan om en faktisk kompetens. Målet med testet är ju inte att alla ska skatta sig högt.

Kartläggning

För att kunna göra en kartläggning och en nationell jämförelse av den digitala kompetensen, inleds testet med frågor om bland annat yrkeskategori och antal år i verksamhet, och därför finns Sveriges samtliga 290 kommuner redan från början inlagda i testet.

– Det blir en hjälp för oss på läns- och regionnivå att analysera svaren och planera kompetensutveckling med digitalt fokus, säger Eleonor Grenholm och berättar att de siktar på att ta ut resultat från testet varje kvartal under det första året. Första gången kommer att bli i månadsskiftet mars-april i år för att förhoppningsvis kunna presentera en beskrivning av det digitala läget nationellt under Biblioteksdagarna i maj.

Inget eländesresultat

Prototypen av självskattningstestet har under hösten testats av 80 personer som arbetar på olika bibliotek i fem olika län/regioner. Svaren från dessa tester avslöjar att bibliotekspersonalens digitala kompetens ligger ganska högt, att många skattar sin förmåga till att de nog skulle klara av vissa uppgifter. Bäst resultat fick skattning gällande informationssökning, lägst resultat fick frågor om säkerhet, upphovsrätt och teknisk problemlösning.

– Det stämmer ganska bra överens med den diskurs som råder på biblioteken. Att man inte ska vara expert utan jobba tillsammans och utforska och fungera som en guide på området, säger Eleonor Grenholm som ser fram mot de nationella resultaten från fler kommuner.

– Jag ser verkligen nyttan med det här testet och hoppas att vi hittar formerna för att göra det till en nationell resurs. Och, tillägger hon, jag hoppas att vi så småningom kan fortsätta utveckla självskattningstestet mot att det handlar om vilka aktörer biblioteken vill vara i närsamhället, och hur de ska bli det.

FAKTA

Självskattningstestet har en Creative Commonslicens och är fritt att användas av alla bibliotek. Självskattningstestet utgår från EUs ramverk Digcomp 2.0. Ramverket listar digitala kompetenser som är nöd- vändiga för att vara en fullt delaktig medborgare. Självskattningstestet nns på Region Uppsalas webbplats under rubriken Digikomp.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet